Zobrazují se záznamy 1-20 z 184

 • Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací 

  Blaho, Juraj
  Účelem této diplomové práce je návrh a implementace nového počítačového rozhraní založeného na detekci a sledování ruky v obrazu z jedné kamery. Vytvořené rozhraní nemá žádné speciální požadavky na hardware a je použitelné ...
 • Deferred Shading 

  Starý, Petr
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace výukového programu pro demonstraci techniky deferred shading a jejich možností. Intuitivní a interaktivní formou se snaží vysvětlit principy osvětlování a stínování pouze ...
 • Formuláře Adobe v systému SAP 

  Hás, Martin
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium možností vývoje aplikací v programovacím jazyce ABAP v ekonomickém informačním systému mySAP. Dále byly studovány možnosti integrace SAP s Adobe PDF formuláři a možnosti integrace ...
 • Editor pasportizace VUT 

  Bierza, Daniel
  V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...
 • 3D Autoškola 

  Pernica, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulátoru 3D autoškoly. V práci je shrnut základní popis některých dostupných simulátorů a možnosti jejich využití. Na základě podrobné studie dostupných simulátorů je navržen nový ...
 • Dolování v proudu dat 

  Sýkora, Petr
  Tato práce pojednává o dolování v proudu dat, což představuje v současné době velice rychle se rozvíjející oblast informačních technologií. Jsou vysvětleny obecné principy dolování v datech, pojem proud dat, a jsou popsány ...
 • Vytvoření nových predikčních modulů v systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Havlíček, David
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření nového predikčního modulu pro již existující systém pro získávání znalostí z databází. První část práce se věnuje obecné problematice získávání znalostí, predikci a predikčním ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Syntaxí řízený překlad založený na hlubokých zásobníkových automatech 

  Solár, Peter
  Tato práce představuje zavádí syntaxí řízený překlad založený na použití hlubokých zásobníkových automatů. V teoretické části jde především o zavedení potřebných teoretických modelů. Nejdůležitějším modelem představeným v ...
 • Single sign-on v J2EE webových aplikacích založené na protokolu SPNEGO/Kerberos 

  Nečas, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá potřebou, analýzou, popisem a integrací řešení Single Sign-On postaveném na protokolu SPNEGO/Kerberos. Práce přináší přehled o základních principech a konceptech Single Sign-On a podrobněji se ...
 • Antikolizní systém založený na GPS 

  Varga, Marek
  Letecký průmysl se neustále setkává s potřebou zvýšení bezpečnosti a to nejen v případě velkých strojů, ale i malých letadel. Za účelem informovat pilota o hrozícím nebezpečí popřípadě o poloze ostatních letadel vznikla ...
 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU 

  Pospíchal, Petr
  Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na akceleraci Genetických algoritmů s použitím grafických čipů. První část popisuje Genetické algoritmy a s ním související populaci, chromozom, křížení, mutaci a selekci. ...
 • Vývoj webových komponent AJAX v prostředí ExtJS 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementaci správce rozložení stránky pro webové uživatelské rozhraní složené z komponent. Součástí řešení je i nový formát XML pro konfiguraci správce rozložení a sestavení stránky a nové ...
 • Zachycení pohybu postavy ve 3D prostoru 

  Lupínek, Dalibor
  Tato práce se zabývá možnostmi získávání dat pro animaci postavy z videa a problémy s tím spojenými. Dále popisuje v praxi používané systémy Motion Capture a formáty pro ukládání dat animace, konkrétně formáty BVH a CSM. ...
 • Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux 

  Šelepa, Jan
  Tato práce prezentuje základní vlastnosti a principy grafických uživatelských rozhraní. Dále ukazuje způsob, jakým se s gra fickým uživatelským rozhraním pracuje na operačním systému GNU/Linux a popisuje některé knihovny ...
 • Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky 

  Fiedor, Jan
  Protože komplexnost systémů pořád roste a s tím také riziko výskytu chyb, je potřeba tyto chyby efektivně a spolehlivě opravovat. U řady systémů reálného času tato potřeba platí dvojnásob, jelikož byť jediná chyba může ...
 • Možnosti optimalizace výkonu LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Kotlář, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou optimalizace výkonu serverové platformy LAMP. Postupně se ve všech čtyřech součástech této platformy (v Linuxu, HTTP serveru Apache, MySQL databázi a interpretu jazyka PHP) snaží ...
 • Photon mapping 

  Nečas, Ondřej
  V rámci této práce byla provedena praktická implementace algoritmu photon mapping. Pro dosažení kvalitnějšího výstupu byly zkoumány některé základní a pokročilejší metody globálního osvětlení. Tyto náročné algoritmy jsou ...
 • Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 

  Deutscher, Michael
  Práce popisuje návrh rozpoznávače hudebních stylů. Stručně se zabývá digitalizací hudebních dat, způsobem jejich ukládání v počítačích. Dále zmiňuje příznaky používané pro klasifikaci včetně nástinu jejich extrakce. Stěžejní ...
 • Návrh a implementace nástroje pro hierarchickou grafickou specifikaci systémů pracujících v reálném čase 

  Gach, Marek
  Práce je zaměřena na návrh a implementaci univerzálního nástroje schopného graficky popsat systémy pracující s reálným časem. Tento nástroj dále umožňuje použít libovolný verifikační přístupu pro ověření výsledného modelu. ...