Poslední příspěvky

 • Stavový firewall v FPGA 

  Žižka, Martin
  Tato práce popisuje analýzu požadavků, návrh a implementaci stavového filtrování paketů do již existujícího bezestavového firewallu. Zabývá se také testováním implementovaného systému. V úvodních dvou kapitolách popisuje ...
 • Framework pro tvorbu generátorů dat 

  Kříž, Blažej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problém generování dat. V úvodní části představuje několik aplikací pro generování dat a popisuje proces generování. Dále se zabývá vývojem frameworku pro tvorbu generátorů dat a ...
 • Dolování sekvenčních vzorů 

  Tisoň, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody dolování sekvenčních vzorů. Jednotlivé metody dolování sekvenčních vzorů jsou zde popsány detailně. Dále se práce ...
 • Detekce, lokalizace a dekódování QR kódu v obraze 

  Kałuża, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí a rozpoznáním QR kódů pomocí motody založené na Houghově tranformaci a paralerních souřadnicích. Obecně lze tuto metodu použít pro detekci různých typů mřížkových struktur. Tato metoda ...
 • An Autonomous Driver of a TORCS Racing Car 

  Běhal, Lukáš
  Tato práce popisuje simulátor TORCS a optimalizační algoritmy, jenž jsou využívány při tvorbě autonomních řidičů pro tento simulátor. Hlavním cílem je navržení nového autonomního řidiče, který se bude schopen s použitím ...
 • Systém pro podporu metrik v projektech vývoje softwaru 

  Remiáš, Richard
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu metrík, ktorý bude reálne využiteľný pri vývoji softwarového produktu. Je popísaný postup návrhu metód merania a jej aplikácie. V práci sú popísané tri formy ...
 • Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů 

  Šinkora, Jan
  Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných ...
 • Inteligentní klient pro hudební přehrávací server MPD 

  Wagner, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a implementace inteligentní klientské aplikace pro hudební přehrávací server Music Player Daemon (MPD), která vyhledává a prezentuje související metadata k přehrávanému obsahu. Samotnému ...
 • Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu 

  Adámek, Michal
  Tato práce se zabývá rychlým rozpoznáním aplikačních protokolů v síťovém provozu. Rychlým rozpoznáním je myšleno rozpoznání, které proběhne s minimálním zpožděním od okamžiku zachycení prvního datového paketu odeslaného ...
 • Experimentální překladač z češtiny do slovenštiny 

  Zachar, Lukáš
  Tahle práce popisuje princip strojového překladu, oboznamuje čtenáře s již existujícimi systémem pro strojový překlad Moses a navrhuje systém, kteří za jeho pomoci je schopen se naučit a posléze překládat text z češtiny ...
 • Analýza globálních meteorologických dat 

  Gerych, Petr
  Práce obecně popisuje problematiku datových skladů a získávání znalostí z databází. Dále se zaměřuje na databáze s meteorologickými daty a jejich problémy. V praktické části práce je popsán návrh metody pro dolování dat z ...
 • Webový systém pro bugtracking 

  Preuss, Jan
  Práce se zabývá analýzou a návrhem nového systému pro evidenci chyb a požadavků, specifického pro prostředí FITkit a možností zachytávání a následného reportování chyb v aplikaci QDevKit. Návrh je inspirován několika ...
 • Návrh řídicího software pro RC soupravu 

  Faltičko, Martin
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicího software pro profesionální modelářskou rádiovou soupravu. Jejím výstupem je funkční řešení, které uspokojí požadavky stávajících leteckých i jiných modelářů a je konkurenceschopné ...
 • Vizualizace grafických scén v knihovně OGRE 

  Ondrejíček, Marián
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti vizualizační knihovny OGRE a implementovat demonstrační aplikaci, která využívá jednoduché i pokročilejší prostředky této knihovny. Dále se práce zabývá tvorbou efektů v jazyce Cg ...
 • Prostorové rozšíření objektové databáze 

  Polách, Ondřej
  Na databázové systémy jsou kladeny stále vyšší požadavky, protože uživatelé potřebují pracovat se stále složitějšími daty.Díky historickému vývoji databázových systémů, se v dnešní době používají hlavně postrelační databázové ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Jaroň, Lukáš
  V této diplomové práci jsou popsány možnosti a principy mnou navrženého uživatelského rozhraní, s jehož pomocí lze ovládat počítač gesty. V práci jsou obecně popsány přístupy pro ovládání gesty a detailněji je vysvětlena ...
 • Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů 

  Jurka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Danczi, Dávid
  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu s využitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pro návrh a realizaci aplikace. Další části se ...
 • Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě 

  Křen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním výrobních operací v průmyslové výrobě. Tento problém je formálně popsán jako Resource-Constrained Project Scheduling Problem, jehož cílem je nalezení optimálního přiřazení množiny ...
 • Paralelní syntaktická analýza 

  Otáhal, Jiří
  Diplomová práce se zabývá moderními metodami pro popis jazyků. Představuje několik řízených gramatik, přičemž podrobněji se věnuje stromem řízené gramatice. Je založena na relativně nové technice syntaktické analýzy, která ...

Zobrazit další