Poslední příspěvky

 • Designer pro QDevKit 

  Šimek, Petr
  Tato práce si klade za úkol seznámit čtenáře s již existujícími komerčními aplikacemi a ovládáním FITkitu za pomoci aplikace QDevKit. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat modul pro aplikaci QDevKit, který ...
 • Systém pro podporu agilního řízení projektů 

  Liška, Radek
  Tato práce se věnuje využití agilních metodik v procesu tvorby webových stránek. Nejprve jsou nejpoužívanější tradiční a agilní metodiky vývoje software teoreticky rozebrány. Na základě identifikovaných postupů jsou vybrány ...
 • Evoluční návrh 3D struktur 

  Kovařík, Roman
  Tato práce pojednává o evolučním návrhu 3D struktur. Přináší přehled a zhodnocení předchozích prací v této oblasti. Autor předkládá své vlastní řešení založené na obecném přístupu k evolučnímu návrhu struktur. Práce se ...
 • Rozpoznávání rukou psaného textu 

  Zouhar, David
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním rukou psaných znaků v reálném čase. Popisuje způsoby, kterými jsou zpracovávány vstupní data a klasi kační metody, které se pro rozpoznávání používají. Zvláště se zaměřuje na ...
 • Nástroj pro management procesů na platformě SharePoint 

  Fajt, Bohumír
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro management procesů na platformě SharePoint. Jejím cílem je vytvoření aplikace, která bude podporovat hledání nových příležitostí na trhu a vytváření modrých oceánů. ...
 • Mobilní aplikace pro mapování OpenStreetMap v terénu 

  Tesař, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení určené k mapování OpenStreetMap v terénu. V rámci teoretického úvodu je popsán projekt OpenStreetMap a způsoby sběru dat. Jsou zde popsána specifika ...
 • Temporální rozšíření pro Java Data Objects 

  Horčička, Jakub
  Obsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce ...
 • Vylepšení analýzy živých proměnných pomocí points-to analýzy 

  Raiskup, Pavel
  Jazyky, jako je C, hojně využívají práce s ukazateli. Implemetace dynamických datových struktur vázaných ukazateli a operací nad nimi však není jednoduchá - významně zvyšuje rizika zanášení chyb do zdrojových kódů. Jedna ...
 • Inference propojení komponent 

  Olšarová, Nela
  Diplomová práce se zabývala návrhem algoritmu pro inferenci propojení hardwarových komponent. Algoritmus je určen pro použití v editoru návrhu schémat pro FPGA čipy, který je součástí školního vývojového prostředí VLAM ...
 • Přehrávač MP3 souborů v FPGA 

  Náplava, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací hardwarové jednotky, která je schopná přehrávat soubory formátu MPEG-1 layer III, dle standardu ISO/IEC 11172-3. Jsou uvedeny výhody použití formátu MP3 a principy, díky kterým ...
 • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

  Ligmajer, Jiří
  Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...
 • Detekce obličejů ve videu na GPU 

  Tesař, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí obličejů na gra fickém procesoru. V první části je uveden přehled metod detekce obličejů se zaměřením na detektor Violy a Jonese. Dále jsou prostudovány možnosti mapování klíčových částí detektoru ...
 • A Relation/Topic-Based Visualisation to Aid Exploratory Search in Large Collections 

  Herrmannová, Drahomíra
  Tato diplomová práce byla vypracována na pracovní praxi/stáži na The Open University, Milton Keynes, UK. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho nových přístupů a metod k vizualizaci a prohlížení obsahu kolekcí dokumentů. ...
 • Vytvoření Sparse adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

  Pokorný, Jan
  Kontrola programu na výskyt chyb má nezpochybnitelný význam, obzvlášť ta založená na formálních metodách. VeriFIT na FIT VUT k tomu používá vlastní infrastrukturu Code Listener (CL) modulárně propojující tzv. přední stranu, ...
 • Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat 

  Hejl, Zdeněk
  Tato práce popisuje rekonstrukci 3D scény z fotografií a videozáznamů za pomocí přístupu Structure from motion. Na základě této metody byl implementován program schopný automatické výroby mračen bodů a polygonální sítě z ...
 • Přenosy rastrových dat v FPGA 

  Musil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací vysokorychlostních komunikačních rozhraní na čipu FPGA a jejich využítím pro zpracování a přenos rastrových dat. V implementační části bylo vytvořeno koncové zařízení PCI Express, ...
 • Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD 

  Cholasta, Jan
  SSH je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup v Internetu. SSH je flexibilní a rozšiřitelný protokol, který se skládá ze tří hlavních součástí: SSH transportního protokolu, který obstarává důvěrnost, ...
 • Framework pro tvorbu generátorů dat 

  Kříž, Blažej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problém generování dat. V úvodní části představuje několik aplikací pro generování dat a popisuje proces generování. Dále se zabývá vývojem frameworku pro tvorbu generátorů dat a ...
 • Vizualizace grafických scén v knihovně OGRE 

  Ondrejíček, Marián
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti vizualizační knihovny OGRE a implementovat demonstrační aplikaci, která využívá jednoduché i pokročilejší prostředky této knihovny. Dále se práce zabývá tvorbou efektů v jazyce Cg ...
 • Mapování síťových prefixů v IPv6 

  Ježek, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním mapování síťových prefixů v prostředí protokolu IPv6. Testování algoritmu je prováděno nad existujícími implemetacemi, které jsou mezi sebou porovnány. Implementace, které jsou nepřeložitelné ...

Zobrazit další