Now showing items 1-20 of 213

 • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
 • Interpret jazyka ALLL pro operační systém Android 

  Skácel, Dan
  Diplomová práce pojednává o tvorbě aplikace na mobilní zařízení s operačním systémem Android. Tato aplikace slouží jako interpret jazyka ALLL, to znamená, že vytváří z mobilního zařízení uzel schopný provozu v senzorové ...
 • Snížení paměťové náročnosti stavového zpracování síťového provozu 

  Hlaváček, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou paměťové náročnosti u stavového zpracování síťového provozu. Od řešení se očekává prozkoumat nové možnosti úspory paměti při takovém zpracování. V úvodu práce je popsána motivace a ...
 • Evoluční návrh 3D struktur 

  Kovařík, Roman
  Tato práce pojednává o evolučním návrhu 3D struktur. Přináší přehled a zhodnocení předchozích prací v této oblasti. Autor předkládá své vlastní řešení založené na obecném přístupu k evolučnímu návrhu struktur. Práce se ...
 • Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX 

  Kobrtek, Jozef
  Tato práce pojednává o metodách zobrazení stínů, jejich analýze a implementaci v rozhraní DirectX 11. Teoretická část popisuje historický vývoj použití stínů v 3D aplikácích a jednotlivé algoritmy pro výpočet stínů. V rámci ...
 • Mapování síťových prefixů v IPv6 

  Ježek, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním mapování síťových prefixů v prostředí protokolu IPv6. Testování algoritmu je prováděno nad existujícími implemetacemi, které jsou mezi sebou porovnány. Implementace, které jsou nepřeložitelné ...
 • Modelování a analýza v počítačové síti VUT 

  Kojecký, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástrojů pro vytvoření simulačního modelu počítačové sítě. Analýza sítě se provádí na základě konfiguračních souborů ze zapojených síťových zařízení. Dle požadavků simulace je ...
 • Metody klasifikace webových stránek 

  Nachtnebl, Viktor
  Tato práce se zabývá metodami klasifikace webových stránek. Vysvětluje pojem klasifikace a popisuje různé vlastnosti stránek využívané pro jejich klasifikaci. Dále rozebírá reprezentaci stránky a podrobným způsobem je ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Kolman, Aleš
  Práce se zabývá problematikou detekce obličejů ve videu. Naleznete v ní souhrn základních barevných modelů. Poté je uveden popis a srovnání základních metod pro detekci lidské kůže s praktickou ukázkou implementace ...
 • Nástroj na testování síťových aplikací 

  Hornický, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou testovania softvéru. Podrobnejšie popisuje rôzne druhy a spôsoby testovania, ako sú testovanie bielej skrinky, testovanie čiernej skrinky, jednotkové, integračné či regresné ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro mobilní zařízení 

  Utěkal, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci víceuživatelské mapové aplikace pro mobilní zařízení. Cílem práce je vytvoření koordinačního systému určeného primárně pro řízení mobilních jednotek Policie České ...
 • Správa projektů z oblasti Human-Computer Interaction 

  Farbiak, Peter
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou testování, především manuálním a beta testováním. Dále diskutuje oblast interakce mezi člověkem a počítačem a hledá možnosti efektivní správy projektů z této oblasti. Jako ...
 • Progressive Meshes 

  Valachová, Michaela
  Tato práce představuje reprezentaci grafických dat, progressive meshes. Jsou zde popsány oblasti využití této metody a její základní reprezentace. Algoritmus převodu trojúhelníkové sítě na progressive mesh a jeho implementace ...
 • Simulace vlastností objektivu 

  Kučiš, Michal
  Algoritmy počítačového vidění typicky zpracovávají snímky získané fotoaparátem nebo kamerou. Tyto snímky obsahují nedokonalosti, které jsou způsobeny konstrukcí objektivu. Táto práce se věnuje popisu simulace, která upravuje ...
 • Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD 

  Cholasta, Jan
  SSH je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup v Internetu. SSH je flexibilní a rozšiřitelný protokol, který se skládá ze tří hlavních součástí: SSH transportního protokolu, který obstarává důvěrnost, ...
 • Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++ 

  Rybová, Veronika
  V dnešních sítích se běžně setkáváme s multicastovým provozem. Pro seznámení se s multicastovou architekturou a jejím chováním v jakékoliv situaci je nejlepší využít možnosti simulování. Tato diplomová práce se zabývá ...
 • Disk na bázi paměti FLASH 

  Dvořák, Miroslav
  Práce se zabývá technologií flash, historií jejího vývoje, současnými aplikacemi této technologie a diskutuje kladné i záporné vlastnosti těchto paměťových médií. Podrobně zkoumá integraci technologie flash do vysokokapacitních ...
 • Simulátor nanopočítače na bázi celulárního automatu 

  Kmeť, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá realizací simulátoru na bázi asynchronního celulárního automatu simulujícího obvody odolné vůči zpoždění. Celulární automaty mají z pohledu nanotechnologií několik zajímavých vlastnosti ...
 • Optimalizace překladu agentních jazyků různé úrovně abstrakce 

  Kalmár, Róbert
  Cílem této práce je optimalizace překladu agentního jazyka AHLL. Jsou představeny různé používané interní formy reprezentace kódu pro překladač jako i optimalizace kódu v těchto reprezentacích. Hlavní část práce je zaměřená ...