Now showing items 1-20 of 213

  • RedirFS - portace na jiné OS 

    Czerner, Lukáš
    Tato práce popisuje jak přípravu na portaci, tak samotnou portaci Linuxového modulu RedirFS na operační systém FreeBSD. Jsou zde popsány základní rozdíly přístupu k Linuxovému a FreeBSD jádru, dále rozdíly v implementaci, ...
  • Automatická tvorba 3D modelů v programu Blender 

    Jablonský, Viktor
    Tento text vznikl jako součást diplomové práce a popisuje proces vytváření automatického generátoru 3D objektů pro program Blender. Součástí je stručné seznámení s aplikací Blender, dále jsou v dokumentu prezentovány některé ...
  • Ladicí nástroj generických simulátorů mikroprocesorů 

    Wilczák, Milan
    Procesory s aplikačně specifickou instrukční sadou se stávají součástí každodenního života, přestože obvykle nejsou na první pohled vidět. Při jejich vývoji je potřeba nějak popsat jejich architekturu, instrukční sadu a ...
  • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

    Vrábelová, Pavla
    Tato práce se zabývá aplikací neuronových sítí na problém segmentace obrazových dat. První část práce je věnována úvodu do problematiky zpracování obrazu a neuronových sítí, v druhé části je popsán vytvořený segmentační ...
  • Nalezení a rozpoznání dominantních rysů obličeje 

    Švábek, Hynek
    Tato práce pojednává o stále více se rozvíjející oblasti biometrických systémů, kterou je rozpoznání obličejů. Dokument se zabývá možnostmi lokalizace tváře na obrazcích a jejich normalizací, která je nutná z důvodu vnějších ...
  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Motáček, Vladimír
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí pozadí z několika fotografií (efekt tzv. vylidnění scény). Jsou zde představeny metody na získávání pozadí z videa a diskuze jejich využití pro práci s fotografiemi. Největší důraz je ...
  • SQL backend pro Subversion 

    Horák, Jan
    Práce analyzuje systém pro správu verzí Subversion a dostupné backendy pro ukládání dat na serveru. Tyto backendy porovnává a popisuje návrh a implementaci nového backendu, založeného na databázovém systému MySQL. Jsou ...
  • Objektově orientované geografické databáze 

    Komloši, Juraj
    Tato práce demonstruje použití objektově orientovaných geografických databází. Vychází z geografických informačních systémů. Popisuje jejich základní vlastnosti a možnosti použití v praxi. V práci jsou popsány základní ...
  • Extrakce klíčových slov z vědeckých článků 

    Kyjovský, Marek
    Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k extrakci důležitých slov z článku. Poté se pokusit porozumět charakteru používaných klíčových slov z dostupné množiny testovacích anglických článků. ...
  • Biometric Recognition of 3D Faces 

    Mráček, Štěpán
    Diplomová práce byla vypracována na studijním pobytu na "Gjovik University College" v Norsku, a je zpracována v angličtině. Tato práce se zabývá rozpoznáváním 3D obličejů. Je zde popsán obecný biometrický systém a také ...
  • Editor objektově orientovaných Petriho sítí 

    Kovács, Zoltán
    Práce se věnuje návrhu a implementace editoru OOPN popsaných jazykem PNTalk. Vytvoří se kompatibilní zobrazení PNTalk a formát uložení založený na technologií XML. V návrhu jednotlivých částí editoru je kladen důraz na ...
  • Implementace pokročilých mechanismů plánování množin RT úloh běžících pod uC/OS-II 

    Čižinský, Vojtěch
    Tato práce se zabývá rozšířením služeb jádra operačního systému uC/OS-II americké společnosti Micrium, Inc. o pokročilé plánovací mechanismy úloh. Kód tohoto OS je otevřený a je dovoleno ho v souladu s licenčním ujednáním ...
  • Sémantický web v CMS systémech 

    Vrána, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá Sémantickým webem, jeho návazností na web současný a technologiemi, které ho vytvářejí. Dále se věnuje jeho současnému vyuţití v praxi, podrobněji zkoumá nasazení v systémech pro správu ...
  • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

    Kacina, Michal
    Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
  • Komprese DNA sekvencí 

    Friedrich, Tomáš
    Vzrůstající objem biologických dat vyžaduje hledání nových způsobů uložení těchto dat v genetických bankách. Cílem této práce je navržení a implementace nového algoritmu pro kompresi DNA sekvencí, který je založen na ...
  • Grafický výukový systém 

    Hotař, Roman
    Účelem této diplomové práce je přiblížit problematiku návrhu výukového software pro výuku algoritmizace. Práce přistupuje k problému, jak z teoretického hlediska vzdělávání se a učení se novým věcem, tak z praktického ...
  • Inteligentní agenti v bezdrátových sítích 

    Kružliak, Miroslav
    Práca sa zaoberá synchronizáciou senzorových uzlov v bezdrátovej senzorovej sieti. Využíva sa tu usporiadanie udalostí pomocou logických hodín. Pre synchronizáciu je použitý Lamportov algoritmus, ktorý sa snaží usporiadať ...
  • Rozpoznávání markantních rysů na nábojnicích 

    Janáček, Matej
    Text se zabývá automatickým rozpoznáváním a porovnáváním markantních rysů na nábojnicích, tak aby se zlepšila efektivita podobných manuálních balistických systémů. Práce reší problematiku programování aplikace pro automatické ...
  • O vymazávacích pravidlech v řízených gramatikách 

    Zemek, Petr
    V této práci je diskutován vliv vymazávacích pravidel na generativní sílu řízených gramatik, což je velký otevřený problém teorie řízeného přepisování. Tato práce studuje možnost odstranění vymazávacích pravidel z těchto ...
  • Detekce oblasti otisku prstu v obraze 

    Doležel, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci oblasti otisku prstu v obraze. Prvním z úkolů bylo zpracování teorie nutné k pochopení problematiky této detekce. Dále pak zhotovení návrhu systému ...