Now showing items 100-119 of 190

 • Nástroj pro transformace dokumentů PDF 

  Šústek, Ladislav
  Výsledkem mé diplomové práce je knihovna pro programovací jazyk Java, která transformuje PDF soubory na XHTML za pomocí knihoven PDFBox a FONTBox. Výsledný XHTML soubor je vytvářen pomocí CSS stylů, které umožňují jeho ...
 • Návrh a implementace jader real-time operačních systémů běžících na HC08 

  Bednář, Jan
  Hlavním významem celé práce je testování jader real-time os na platformě HC08. Pro porovnání jsou použity jádra vyzývací smyčky, mechanizmu RM a EDF, a volně dostupných systémů FreeRTOS a QP. V práci jsou popsány postupy ...
 • Návrh interaktivního WWW OLAP rozhraní pro analýzu produkce výrobních závodů 

  Mazáč, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou OLAP analýzy. Uvádí důležité teoretické poznatky a srovnává vybrané existující produkty. Hlavním cílem bylo vytvořit vlastní implementaci systému OLAP. Práce popisuje způsob návrhu a ...
 • Návrh nové metody pro stereovidění 

  Kopečný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotogrammetrie. Popisuje nástroje, teoretické podklady pro postupy při získávání, předzpracování, segmentaci vstupního obrazu a pro výpočet hloubkové mapy. Hlavní náplní této ...
 • Návrh testů komunikace se skupinovým adresováním v IP 

  Stehura, Igor
  Táto diplomová práca sa zaoberá multicastom. Vysvetlená je adresácia na úrovni druhej a tretej vrstvy ISO/OSI modelu multicastového adresovania. Pre hžadanie optimálnych ciest multicastových paketov sieťou, routre v sieti ...
 • Návrhové vzory pro webové aplikace 

  Dudek, Jan
  S nástupem webu se začal objevovat zcela nový typ klient-server aplikací založených na standardních webových technologiích. Tyto technologie jsou dostupné na drtivé většině klientských stanic a není tak nutná instalace ...
 • Omezení větných forem gramatik s rozptýleným kontextem 

  Šimáček, Jiří
  Tato práce zavádí pojem zobecněných gramatik s rozptýleným kontextem, které se od tradičních liší tím, že levé strany pravidel mohou obecně obsahovat řetězec neterminálních symbolů namísto jediného neterminálu. Dále jsou ...
 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Ježek, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroje pro podporu snapshotu a rollbacku konfiguračních souborů na distribuci GNU/Linuxu. Sada nástrojů umožňuje pravidelné/automatické ukládání konfiguračních ...
 • Podpora výuky litevštiny 

  Kunetka, Martin
  Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu ...
 • Pokročilé nástroje pro měření výkonu 

  Smrček, Jaromír
  Tato práce prezentuje vstupně-výstupní vrstvu jádra Linux a ukazuje možnosti jejího ladění a optimalizace. Dále ukazuje nástroje, které je možno použít pro sledování systému a jejich výstupy. Práce se také soustřeďuje na ...
 • Polymorfní samočinně testovatelné obvody 

  Mazuch, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu samočinne testovateľných polymorfných obvodov. Pojednáva o konvenčnom návrhu spoľahlivých a samočinne kontrolovaných obvodov, predstavujúc základné techniky a metódy ich ...
 • Posouzení korespondence zájmových bodů v obraze 

  Křehlík, Jan
  Tento dokument se zabývá experimentálním ověřením možnosti použití trénovacích algoritmů AdaBoost a WaldBoost pro vytvoření klasifikační funkce, která by dokázala ve druhém snímku nalézt bod, který koresponduje s bodem ...
 • Prefixové omezení řízených gramatických systémů 

  Konečný, Filip
  Tato práce studuje gramatické systémy, jejichž komponenty používají pravidla, která mají na levé straně ne jeden neterminál, ale řetězec neterminálů. Práce u těchto gramatických systémů zavádí tři omezení derivace. První ...
 • Program pro sociologické zkoumání vztahu dětí k počítačovým hrám 

  Hercová, Světlana
  Práce zkoumá různé aspekty dětského světa počítačových her. V úvodních kapitolách je zmapována dostupná nabídka počítačových her pro děti, které jsou zde klasifikovány do skupin. Následuje teoretický úvod do problematiky ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Viktorin, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace programové podpory definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method). První část pojednává o projektovém řízení a nutnosti jeho použití při řešení projektů. Dále jsou ...
 • Promítání kamerou typu "rybí oko" 

  Macík, Pavel
  Práce popisuje teoretické základy optiky a problematiku vykreslování metodou sledování paprsku, jehož součástí je popsán problém výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, výpočet osvětlení a optimalizační techniky pro ...
 • Prostředí pro tvorbu interaktivních webových stránek 

  Moravec, Jaroslav
  Tato diplomová práce popisuje prostředí pro tvorbu a správu interaktivních webových stránek. Zabývá se jak návrhem struktury, tak visuální stránkou. Základní myšlenkou je, že se stránka skládá z jednotlivých prvků a tyto ...
 • Prostředky pro implementaci rozložení webových stránek v JavaScriptu 

  T.Kovács, Gregor
  Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu a implementácia aplikácií pre rozloženie webových stránok pomocou JavaScriptu. Práca obsahuje popis aktuálnych možností pozíciovania objektov s využitím možností kaskádových štýlov, ...
 • Převod binárního kódu x86 do vyššího programovacího jazyka 

  Jurík, Marián
  Cílem diplomové práce je navrhnutí a implementace programu na převod binárního kódu do vyššího programovacího jazyka. Práce je zaměřena na binární soubory pro operační systém MS Windows. Je zde podrobně popsán souborový ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  V počítačové grafice se můžeme setkat s nestrukturovanými trojúhelníkovými 3D sítěmi, které nejsou příliš použitelné pro zpracování kvůli své nepravidelnosti. V těchto případech může vyvstat potřeba převést danou 3D síť ...