Now showing items 115-134 of 177

 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru 

  Rytíř, Vladimír
  Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě.
 • Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením 

  Navrátil, Jan
  Tato práce je zaměřena na realistické zobrazení budov s proměnným osvětlením. Jsou zde ukázány metody, které správným nastavením vlastností světelných zdrojů umožní vytvořit jedinečný vzhled scény. Především se to týká ...
 • Realistické zobrazení mraků a kouře 

  Kopidol, Jan
  Tato práce se zabývá metodami pro vykreslování objemových dat jako jsou mraky nebo kouř v počítačové grafice. V úvodu jsou shrnuty techniky a triky používané v počítačové grafice pro zobrazení těchto těles ve scéně, především ...
 • Refaktoring objektově orientované aplikace 

  Solárik, Martin
  Tento dokument je magisterskou diplomovou prácou na tému refaktoring objektovo orientovanej aplikácie. Jej cieľom je zoznámiť sa s problematikou refaktoringu, jeho základnými princípmi, výhodami, nevýhodami a základnými ...
 • Refaktoring při vývoji software 

  Dilík, Ján
  Táto práca sa zaoberá problematikou využitia refaktoringu, pri vývoji objektovo orientovaných aplikácií. Osvetluje problematiku refaktoringu a jeho vlastnosti ovplyvnujúce vývoj softwarového projektu. Pred samotným ...
 • Rekonstrukce 3D objektu z obrazových dat 

  Cír, Filip
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí z obrazových dat. Jsou popsány možnosti a přístupy k optickému skenování. Ruční optický 3D skener se skládá z kamery a zdroje čárového laseru, který je vzhledem ke kameře upevněn pod ...
 • Rozhraní pro jádro antivirového software 

  Valouch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje antivirových programů. Zkoumá vývoj virů i antivirů a snaží se odhadnout tento vývoj do budoucna. Je zde uveden návrh rozhraní antivirového programu a jsou diskutovány ...
 • Rozpoznávání pozic a gest 

  Jiřík, Leoš
  Práce se zabývá studiem současného stavu v problematice zpracování obrazu, zvláště s ohledem k rozpoznávání gest. Zmiňuje vybrané postupy jiných autorů a podrobuje je kritickému pohledu. V druhé části se věnuje návrhu ...
 • Rozvoj nástroje na podporu vývoje interaktivních aplikací 

  Rozsypálek, Michal
  Cílem práce je rozvoj nástroje Process Inspector pro získávání dat a modelování vnitrofiremních procesů. Pro rozvoj nástroje bylo rozhodnuto o přechodu na jiné technologie, nad kterými je nástroj vybudován. Hlavními body ...
 • Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem 

  Havel, Jiří
  Trojúhelník je nejpoužívanější primitivum v počítačové grafice. Výpočet jeho průsečíku s paprskem má mnoho využití a často bývá úzkým hrdlem programu. Tato práce se zaměřuje jeho využití a různé způsoby výpočtu. Tyto ...
 • Scrabble 

  Picek, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stolní společenskou hrou SCRABBLE a její realizací v podobě počítačové hry. Postupně rozebírá všechny důležité aspekty, které mají vliv na výkonnost dané implementace. Především potom zvolení ...
 • Sdílená tabule 

  Řezník, Jaroslav
  Cílem projektu "Sdílená tabule" je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní spolupráci na skupinových projektech v reálném čase v síťovém prostředí. Komunikace může probíhat jak pomocí textových zpráv, tak multimediálně ...
 • Senzorové moduly pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Ochmann, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat moduly pro bezdrátovou senzorovou síť ZigBee. Tyto moduly mezi sebou budou schopny komunikovat a předávat si informace o naměřených hodnotách. Budou řízeny koordinátorem sítě, ...
 • SEO - optimalizace pro vyhledávače 

  Štefl, Jan
  Viditelnost stránky na webu předpokládá její umisťování na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání různých vyhledávačů, pro daná klíčová slova. Optimalizace webu pro vyhledávače je soubor pravidel, která by měla splňovat ...
 • Serverová část systému pro správu projektové dokumentace 

  Černobila, Radek
  Cílem této práce je návrh a implementace revizního systému, schopného spravovat celý vývojový proces projektu. Ukázat alternativy implementace jeho jednotlivých částí. Důraz je kladen zejména na perzistentní uložení dat a ...
 • Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních síťových zařízení 

  Macků, Jiří
  V diplomové práci se zabýváme simulací sítě v nástroji Network Simulator. Model sítě i popis simulace vytváříme na základě analýzy konfiguračních souborů a jejich následného překladu vytvořeným převodním nástrojem, jehož ...
 • Sledování objektů ve videosekvencích 

  Mlích, Jozef
  V této semestrální práci jsou představeny metody pro zpracování obrazu a metody, které statisticky modelují pohyb objektu. Z metod pro zpracování obrazu je blíže popsaná metoda odečítání pozadí, která umožňuje detekci ...
 • Sledování polohy s využitím GPS a PDA 

  Černohorský, Vilém
  Tento dokument vede k vytvoření aplikace pro vzdálené sledování polohy. Nejprve seznamuje čtenáře s historií určování geografické polohy a navigace. Ukazuje vývoj navigace přes primitivní historické pomůcky až k radiovým ...
 • Směrování v bezdrátových sítích 

  Janský, Václav
  Práce se zabývá směrovacími protokoly pro ad hoc bezdrátové sítě. Nejdříve je nastíněna problematika ad hoc sítí. Poté je představeno rozdělení směrovacích protokolů pro ad hoc sítě podle různých kritérií. Největší pozornost ...