Now showing items 137-156 of 190

 • Scrabble 

  Picek, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stolní společenskou hrou SCRABBLE a její realizací v podobě počítačové hry. Postupně rozebírá všechny důležité aspekty, které mají vliv na výkonnost dané implementace. Především potom zvolení ...
 • Sdílená tabule 

  Řezník, Jaroslav
  Cílem projektu "Sdílená tabule" je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní spolupráci na skupinových projektech v reálném čase v síťovém prostředí. Komunikace může probíhat jak pomocí textových zpráv, tak multimediálně ...
 • Sebereplikace v celulárních systémech 

  Komenda, Tomáš
  Tato práce se zabývá celulárními systémy a jejich využitím pro sebereplikaci datových struktur. Samotné odvětví celulárních automatů je velmi zajímavou a inspirativní oblastí, která se v současnosti ukazuje jako velmi ...
 • Senzorové moduly pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Ochmann, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat moduly pro bezdrátovou senzorovou síť ZigBee. Tyto moduly mezi sebou budou schopny komunikovat a předávat si informace o naměřených hodnotách. Budou řízeny koordinátorem sítě, ...
 • SEO - optimalizace pro vyhledávače 

  Štefl, Jan
  Viditelnost stránky na webu předpokládá její umisťování na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání různých vyhledávačů, pro daná klíčová slova. Optimalizace webu pro vyhledávače je soubor pravidel, která by měla splňovat ...
 • Serverová část systému pro správu projektové dokumentace 

  Černobila, Radek
  Cílem této práce je návrh a implementace revizního systému, schopného spravovat celý vývojový proces projektu. Ukázat alternativy implementace jeho jednotlivých částí. Důraz je kladen zejména na perzistentní uložení dat a ...
 • Simulace a návrh inteligentních agentů 

  Šperka, Svatopluk
  Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako ...
 • Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních síťových zařízení 

  Macků, Jiří
  V diplomové práci se zabýváme simulací sítě v nástroji Network Simulator. Model sítě i popis simulace vytváříme na základě analýzy konfiguračních souborů a jejich následného překladu vytvořeným převodním nástrojem, jehož ...
 • Sledování objektů ve videosekvencích 

  Mlích, Jozef
  V této semestrální práci jsou představeny metody pro zpracování obrazu a metody, které statisticky modelují pohyb objektu. Z metod pro zpracování obrazu je blíže popsaná metoda odečítání pozadí, která umožňuje detekci ...
 • Sledování polohy s využitím GPS a PDA 

  Černohorský, Vilém
  Tento dokument vede k vytvoření aplikace pro vzdálené sledování polohy. Nejprve seznamuje čtenáře s historií určování geografické polohy a navigace. Ukazuje vývoj navigace přes primitivní historické pomůcky až k radiovým ...
 • Směrování v bezdrátových sítích 

  Janský, Václav
  Práce se zabývá směrovacími protokoly pro ad hoc bezdrátové sítě. Nejdříve je nastíněna problematika ad hoc sítí. Poté je představeno rozdělení směrovacích protokolů pro ad hoc sítě podle různých kritérií. Největší pozornost ...
 • Software pro správu reklamních ploch v tiskovinách 

  Maleček, Václav
  Tato diplomová práce popisuje vývoj informačního systému pro správu reklamních ploch v tiskovinách včetně úvodu do problematiky, definice požadavků, návrhu, implementaci a diskuzi o plánovaných rozšířeních aplikace. Při ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Mates, Vojtěch
  Hlavním cílem práce je vytvoření aplikace pro podporu projektového řízení. Tato aplikace obsahuje základní funkcionalitu v součastnosti dostupných aplikaci, které se zabývají projektovým řízením, ale navíc přidává funkce, ...
 • Specializovaný interpret jazyka JavaScript 

  Borůvka, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat interpret jazyka JavaScript, který je vytvářen pro potřebu obcházení zatemňovacích obálek některých druhů počítačových virů. Součástí práce je podrobný rozbor vnitřních ...
 • Standardy a kódování zdrojového kódu PHP 

  Pospíšilík, Oldřich
  Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace ...
 • Stavové zpracování síťových toků 

  Košek, Martin
  Nároky na kvalitu zpracování síťového provozu v různých bezpečnostních zařízeních na počítačových sítích se zvyšují. Zpracování na úrovni izolovaných paketů není pro analýzu síťového provozu dostatečné a je vhodné zavést ...
 • Streaming Ray Tracer na GPU 

  Dvořák, Jakub
  Současné GPU je možné snadno použít jako vysoce výkonné stream procesory a představují tak lákovou platformu pro implementaci raytracingu. V první části práce stručně přibližuji základy raytracingu, programovatelnou pipeline ...
 • Syntaktická analýza založená na multigenerování 

  Kyjovská, Linda
  Práce se zabývá problematikou syntaktické analýzy založené na multigenerování. Cílem je vytvořit program, který zadaný vstupní řetězec transformuje na n- 1 výstupních řetězců. Vstupem programu je uživatelem vytvořený textový ...
 • Syntaktická analýza založená na párových automatech 

  Zámečníková, Eva
  Diplomová práce pojednává o syntaktické analýze založené na modelu párových automatů. Konečný párový automat obsahuje vstupní a výstupní automat. Vstupní automat provádí syntaktickou analýzu se vstupním řetězcem. Použitá ...
 • Systém interních sběrnic pro čipy s technologií FPGA 

  Málek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací propojovacího systému interních sběrnic pro čipy s technologií FPGA. Systém zajišťuje jak komunikaci mezi interními komponentami v rámci čipu, tak jejich komunikaci s ostatními ...