Recent Submissions

 • Umělé imunitní systémy pro detekci spamů 

  Hohn, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou hybridního systému, založeného na agregaci umělého imunitního systému s vhodnými heuristikami, aby co nejúspěšněji detekoval nevyžádanou poštu. V práci jsou popsány hlavní principy biologického ...
 • Redukce strategických her na jejich Best-Response ekvivalenty 

  Godula, Martin
  Cílem téhle práce je návrh a implementace knihovny pro redukci strategických profilů v strategických hrách v normální formě. Logika funkčnosti knihovny bude založená na vhodných heuristikách redukce prostoru her vycházejících ...
 • Fingerprint Image Quality Assessment 

  Šmida, Vladimír
  Kritickým prvkem biometrického systému pro rozpoznávání otisků prstů je proces snímání. Kvalita snímku totiž ovlivňuje všechny další části systému počínaje zpracováním obrazu, přes extrakci rysů až po samotné rozhodnutí. ...
 • Pokročilá simulace a vizualizace kapaliny 

  Obr, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na fyzikálně založenou simulaci kapaliny a její následnou fotorealistickou vizualizaci. Zabývá se realizací metody Smooth Particle Hydrodynamics pro viskoelastické kapaliny a jejím rozšířeném pro ...
 • Rozšíření funkčnosti nástroje Process Inspector 

  Opršal, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou managementu procesů, a to především obecnými principy, které vedou ke zdokonalení procesů ve společnosti. Hledá metody, jak usnadnit identifikaci a popis procesů. Je zde uvedena ...
 • Generování komplexních procedurálních terénů na GPU 

  Ryba, Jan
  Generování komplexních plně prostorových terénů je velmi náročnou činností, buďto datově nebo výpočetní, případně obojí. Datovou náročnost můžeme značně omezit, nebo plně eliminovat použitím procedurálního přístupu, kdy ...
 • Editor anotací pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript 

  Kleban, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou možností tvorby rozšíření pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript (TinyMCE, CKEditor, NicEdit, jWYSIWYG) a popisuje návrh editoru anotací jako rozšíření pro zvolené editory. ...
 • Řízená syntaktická analýza 

  Wolf, Dominik
  Tato práce se zabývá rozšířenými modely bezkontextových gramatik a zkoumá možnosti jejich úpravy a využití pro deterministickou syntaktickou analýzu pomocí metod hluboké syntaktické analýzy struktur, které nejsou bezkontextové. ...
 • Strojové učení v klasifikaci obrazu 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá hledáním a analýzou statistických modelů a algoritmických postupů, které mají potenciál zlepšit výsledky FIT VUT v Brně na soutěžích zabývajících se klasifi kací obrazu jako jsou ImageNet Large Scale Visual ...
 • Zadní část překladače podmnožiny jazyka C pro 8-bitový procesor 

  Horník, Jakub
  Překladač umožňuje programátorovi popisovat algoritmus ve vysokoúrovňovém programovacím jazyce s vyšší mírou abstrakce a strukturovaností, než poskytuje nízkoúrovňový strojový kód. Tato práce se týká návrhu zadní části ...
 • Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles 

  Starka, Tomáš
  Práce se zabývá vybranými metodami tvorby stínů v počítačové grafice. Rozebere v krátkosti stínové mapy a stínová tělesa. Jejich výhody a nevýhody. Hlouběji se pak zabývá pouze metodou stínových těles a jejich implementací ...
 • Zpětnovazební funkční verifikace hardware 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá automatizací zpětné vazby ve funkčních verifikacích různých komponent na ...
 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Vozák, Petr
  p, li { white-space: pre-wrap; } Tato diplomová práce pojednává o šifrování textu. Předložený text nejdříve seznamuje s~některými základními pojmy kryptologie a základni rozděleni šifrovacích algoritmů. Poté popisuje ...
 • Systém pro analýzu dat z infikovaných počítačů 

  Pečeňa, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro firmu AVG Technologies. Aplikace má za úkol zobrazit informace ze souboru obsahujícího záznamy o podezřelých hodnotách registrů a tím zefektivnit práci technické ...
 • Identifikace obličeje na platformě Android 

  Karhánek, Martin
  Tato práce popisuje možnosti využití identifikace osob podle obličeje na mobilních zařízeních s platformou Android. Čtenáři je přiblížena struktura tohoto systému a způsob vytváření aplikací pro něj. Jsou zde uvedeny některé ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá systémy a metodami pro detekci anomálií v provozu na počítačových sítích. Nejdříve je uvedeno rozdělení systémů pro zajištění síťové bezpečnosti a je stručně popsáno množství nejrůznějších metod ...
 • Analyzátor kvality VoIP hovorů 

  Havelka, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro analýzu kvality Voice over IP s využitím NetFlow. Na začátku jsou shrnuty základní teoretické poznatky z oblasti technologie VoIP a NetFlow - principy, ...
 • Doménové indexy v prostředí Oracle 11g 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou doménových indexů v Oracle Database 11g. Popisuje architekturu databáze a rozebírá dostupné možnosti indexování. Jsou zde vysvětleny konkrétní způsoby implementace a použití doménových ...
 • Metody shlukování textových dat 

  Miloš, Roman
  Shlukování textových dat je jednou z úloh dolování v textech. Slouží k rozdělení dokumentů do různých kategorií na základě jejich podobnosti, což nám umožňuje snadnější vyhledávání v takto rozdělených dokumentech. V práci ...
 • Správa lokálních a distribuovaných systémů v cloudu 

  Nováček, Radek
  Diplomová práce se zabývá analýzou existujících řešení a návrhem architektury nového řešení pro správu unixových systémů. Vytvořený systém je použitelný jak pro konfiguraci lokálních systémů přes sběrnici D-Bus, tak i ...

View more