Poslední příspěvky

 • Použití inteligentních agentů v bezdrátových senzorových sítích 

  Žídek, Petr
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s technologií bezdrátových senzorových sítí spolu s~nástroji pro vývoj a simulaci aplikací pro ně určených. Dále má čtenáře seznámit s projektem WSnageNt, který je určen pro ...
 • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

  Kraus, Zdeněk
  Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...
 • Fingerprint Image Quality Assessment 

  Šmida, Vladimír
  Kritickým prvkem biometrického systému pro rozpoznávání otisků prstů je proces snímání. Kvalita snímku totiž ovlivňuje všechny další části systému počínaje zpracováním obrazu, přes extrakci rysů až po samotné rozhodnutí. ...
 • Explorativní editace zdrojových textů 

  Šomlo, Ivan
  Diplomová práce se věnuje nástrojům, které jsou běžně používané vývojáři v explorativních prostředích jazyků Smalltalk a Self. Tyto jazyky osvobozují uživatele od nestrukturovaných zdrojových textů. Na druhé straně obsahují ...
 • Umělé imunitní systémy pro detekci spamů 

  Hohn, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou hybridního systému, založeného na agregaci umělého imunitního systému s vhodnými heuristikami, aby co nejúspěšněji detekoval nevyžádanou poštu. V práci jsou popsány hlavní principy biologického ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Krupa, Martin
  Cílem  práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, ...
 • Redukce strategických her na jejich Best-Response ekvivalenty 

  Godula, Martin
  Cílem téhle práce je návrh a implementace knihovny pro redukci strategických profilů v strategických hrách v normální formě. Logika funkčnosti knihovny bude založená na vhodných heuristikách redukce prostoru her vycházejících ...
 • Pokročilá simulace a vizualizace kapaliny 

  Obr, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na fyzikálně založenou simulaci kapaliny a její následnou fotorealistickou vizualizaci. Zabývá se realizací metody Smooth Particle Hydrodynamics pro viskoelastické kapaliny a jejím rozšířeném pro ...
 • Vizualizace programového toku spustitelných souborů 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vizualizace programového toku spustitelných souborů na platformě Windows. Na začátku se zabývá strukturou formátu PE EXE a způsobem uložení instrukcí v něm. Následně se práce ...
 • Generování komplexních procedurálních terénů na GPU 

  Ryba, Jan
  Generování komplexních plně prostorových terénů je velmi náročnou činností, buďto datově nebo výpočetní, případně obojí. Datovou náročnost můžeme značně omezit, nebo plně eliminovat použitím procedurálního přístupu, kdy ...
 • Rozšíření funkčnosti nástroje Process Inspector 

  Opršal, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou managementu procesů, a to především obecnými principy, které vedou ke zdokonalení procesů ve společnosti. Hledá metody, jak usnadnit identifikaci a popis procesů. Je zde uvedena ...
 • Diff pro různé typy dokumentů (Red Hat) 

  Zemko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním různych typů dokumentů, především zdrojových kódů. Popisuje problematiku porovnání zdrojových kódů a různé způsoby jejího řešení, od jednoduchého řádkového srovnání, až po srovnání ...
 • Pokročilé metody ditheringu barevných obrazů, redukce barevného prostoru na n-prvkovou paletu 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá sumarizací a vzájemným porovnáním pokročilých metod ditheringu obrazu používaných při redukci barevného prostoru na n-prvkovou paletu. Cílem je vytvořit seznam všech základních metod včetně jejich ...
 • Rozšířená realita pro platformu Android 

  Nohejl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému rozšířené reality na mobilní platformě Google Android s využitím polohových senzorů. Aplikace slouží jako navigace a zobrazuje geografické body zájmu. Práce se ...
 • Editor videa 

  Homola, Miloš
  Ve své práci se z počátku věnuji teoretické problematice editace videa. Nejprve je objasněna základní terminologie, poté se pozornost upírá k historické analogové editaci a následně i moderní editaci digitální. Zde není ...
 • Automatická tvorba grafického rozhraní pro vzdálený přístup 

  Koriťák, Jan
  Tato práce zkoumá možnosti abstrakce grafického uživatelského rozhraní a automatizace procesu jeho návrhu a tvorby za provozu aplikace. Důraz je kladen na možnost ovládání aplikace na dálku přes počítačovou síť a tedy na ...
 • Mutlimediální diff - audio dokumenty 

  Komadel, Michal
  Tato práce se zabývá vývojem nástroje, který umožňuje funkci diff nad audio soubory obsahujícími obecný zvuk jako hudbu, řeč a jiné zvuky. Jsou zde uvedeny poznatky z různých oblastí vědy zabývající se zvuky jako například ...
 • Univerzální programátor obvodů s rozhraním JTAG 

  Bartek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace univerzálního programátoru s rozhraním JTAG. Práce se zabývá hardwarovou i softwarovou částí programátoru. Teoretická část uvádí aktuální stav v používání standardů pro ...
 • Interaktivní editor 3D terénu 

  Synáček, Jan
  Obsahem této práce je návrh interaktivního editoru 3D terénu. Je definována jeho základní funkčnost, grafické rozhraní a možná rozšíření. Existujících editorů je již mnoho, jsou proto pro srovnání uvedeni vybraní zástupci ...
 • Akcelerace kryptografie pomocí GPU 

  Potěšil, Josef
  V této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, ...

Zobrazit další