Zobrazují se záznamy 1-20 z 191

 • Hraní nedeterministických her s učením 

  Bukovský, Marek
  Práce se věnuje studiu a implementaci metod použitých pro učení z průběhu hraní. Zvolenou hrou pro tuhle práci jsou Vrhcáby. Algoritmus použitý pro učení neuronové sítě se nazývá učení z časového rozdílu s použitím stop ...
 • Jednoduchý letecký simulátor na Windows Phone 7 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje programování 3D aplikací, zejména her, na platformě Windows Phone 7 a lehce jej porovnává s přístupem platformy Silverlight. V práci je podrobně popsán framework XNA a dále problematika programování leteckých ...
 • Generování komplexních procedurálních terénů na GPU 

  Ryba, Jan
  Generování komplexních plně prostorových terénů je velmi náročnou činností, buďto datově nebo výpočetní, případně obojí. Datovou náročnost můžeme značně omezit, nebo plně eliminovat použitím procedurálního přístupu, kdy ...
 • Vylepšení podpory architektury REST v JBossESB 

  Eliáš, Filip
  Cílem této práce je umožnit JBoss ESB komunikovat se vzdálenými aplikacemi pomocí REST. JBoss ESB je platforma, která odděluje aplikační logiku od procesních funkcí a umožňuje komunikaci mezi aplikacemi s různým rozhraním ...
 • Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů 

  Chovanec, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je obecně se seznámit s problematikou získávání znalostí a klasifikací. Práce dále navazuje na aplikaci SUNAR, která je pak v praktické části vylepšena o SVM klasifikaci průchodů osob mezi ...
 • Procedurálně generované město 

  Panáček, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou procedurálně generovaného města. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky vytváření města. Těmito kroky jsou generování silnic, hledání minimálních cyklů uvnitř grafu tvořeného sítí silnic, ...
 • Webová brána pro přístup k měřicím zařízením 

  Zsíros, Anton
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vzdálený přístup k zařízením přes počítačovou síť. Konkrétně jde o zařízení sériového portu a vstupu zvukového zařízení. Prvním krokem práce bylo udělat průzkum na ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Bajzecer, Tomáš
  Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor ...
 • Rekurentní neuronové sítě v počítačovém vidění 

  Křepský, Jan
  Práce se zabývá využitím rekurentních neuronových sítí v oblasti počítačového vidění. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o umělých neuronových sítích se zaměřením na rekurentní architektury. Dále jsou zde ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...
 • Klasifikační metody pro data z mikročipů 

  Hudec, Vladimír
  Tato práce pojednává o datech získaných z genetických čipů a metodách jejich analýzy. Rozebírá některé metody pro analýzu těchto dat a detailněji se zaměřuje na metodu "Random Forests". Obeznamuje s datasetem který je ...
 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Vaľko, Tomáš
  Rozpoznávání objektů je jedna z mnoha úloh, ve kterých počítač stále zaostává za člověkem. Proto vývoj v této oblasti využívá poznatky z přírody a především z funkce lidského mozku. Tato práce se věnuje rozpoznávání objektů ...
 • Zobrazování scény v moderních počítačových hrách 

  Wilczák, Martin
  Práce popisuje metody používané pro osvětlování rozsáhlých scén v moderních počítačových hrách. Jsou porovnány možnosti klasického (dopředného) osvětlování a rozšiřující se metoda odloženého stínování. Krátce jsou popsány ...
 • Simulace tekutin a plynů 

  Štambachr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, ...
 • Fingerprint Image Quality Assessment 

  Šmida, Vladimír
  Kritickým prvkem biometrického systému pro rozpoznávání otisků prstů je proces snímání. Kvalita snímku totiž ovlivňuje všechny další části systému počínaje zpracováním obrazu, přes extrakci rysů až po samotné rozhodnutí. ...
 • Komplexní webový herní systém 

  Koláček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá analýzou technologií pro moderní webová uživatelská rozhraní a návrhem a implementací komplexního webového systému s důrazem na ergonomické a robustní grafické uživatelské rozhraní. U technologií pro ...
 • Ladění výkonnosti databází 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo seznámení se s nedostatečným výkonem databází a jejich možným zrychlením pomocí optimalizace konfigurace databáze, použití výkonnějšího hardwaru a paralelizace. Diplomová práce obsahuje popis relačních ...
 • Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím 

  Grešša, Pavol
  Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního ...
 • Redukce nedeterministických konečných automatů 

  Procházka, Lukáš
  Nedeterministický konečný automat je důležitým nástrojem, který se používá pro zpracování řetězců v mnoha různých oblastech programování. V rámci zvýšení efektivity programů je důležité snažit se o zmenšování jeho velikosti. ...
 • Manipulace s objekty pomocí p5 glove 

  Čapek, Radovan
  Práce se zaměřuje na popis základních principů virtuální reality, na využití datových rukavic ve virtuální realitě a implementuje aplikaci s využitím vstupního zařízení P5 glove. Implementace obsahuje mimo jiné různé ...