Recent Submissions

 • Nástroj pro správu produktového portfolia firmy 

  Sázavský, Petr
  V této práci se seznámíme s vývojem myšlení v oblasti řízení podniků. Zaměříme se na procesní řízení a současné možnosti informační podpory podnikových procesů. Ukážeme si přehled nástrojů na měření výkonosti a efektivnosti ...
 • Kdy kdo mluví? 

  Tomášek, Pavel
  Práce se věnuje implementaci diarizace mluvčího. Popisuje jednotlivé komponenty diarizačního systému, který umí zodpovědět otázku "kdy kdo mluví". Mezi součásti takového systému patří postupně extrakce příznaků vstupních ...
 • Automatická tvorba tezauru z wikipedie 

  Novák, Ján
  Tato práce se věnuje problematice automatické tvorby tezauru z Wikipedie. Obsahuje popis struktury Wikipedie jako vhodné datové sady pro tvorbu tezauru a popisuje některé metody výpočtu sémantické blízkosti termínů, které ...
 • Mnoha-kontextový reputační systém v prostředí WWW 

  Kadlec, Petr
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti reputace a důvěry, problematiky reputačních systémů a mnoha-kontextových modelů reputace. Dále popisuje vybrané praktické více-kontextové modely v prostředí ...
 • Automatické jazzové aranžmá 

  Chadim, Petr
  Práce pojednává o aranžování melodie, která je doplněna jazzovými akordy. Zabývá se vytvořením dalších harmonických hlasů pomocí metody blokové harmonizace. Rozdělení na cílové a přechodové noty je provedeno pomocí techniky ...
 • Framework pro sestavení a testování bezpečnostního síťového řešení 

  Suška, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatického sestavování a testování bezpečnostního síťového řešení AVG for Linux/FreeBSD na platformách GNU/Linux a FreeBSD. Popisuje co je a k čemu slouží AVG for Linux/FreeBSD. ...
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Simulace vlnění vody v reálném čase 

  Pilch, Martin
  Předmětem práce je vytvoření simulace vlnění vody v reálném čase. Implementační platformou je Mac OS X a rozhraní OpenGL. Základem práce je vodní hladina, tvořená výškovou mapou. Metoda pro výpočet výškové mapy je založená ...
 • Modelování a zobrazování pomocí blobů 

  Baštek, Jozef
  Tato práce se zabývá modelováním a zobrazováním blobů (iso-plochy, implicitní plochy). Její součástí je implementace plnohodnotného editoru těchto objektů, který poskytuje práci s plochami v reálném čase. V práci je popsána ...
 • Univerzální programátor obvodů s rozhraním JTAG 

  Bartek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace univerzálního programátoru s rozhraním JTAG. Práce se zabývá hardwarovou i softwarovou částí programátoru. Teoretická část uvádí aktuální stav v používání standardů pro ...
 • Návrh a konstrukce dvoukolového mobilního robotu 

  Meisl, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukolého mobilního robota. S cílem připravit kvalitní návrh byl nejprve zkonstruován testovací podvozek, který poskytl potřebné informace pro finální návrh a konstrukci. ...
 • Editor videa 

  Homola, Miloš
  Ve své práci se z počátku věnuji teoretické problematice editace videa. Nejprve je objasněna základní terminologie, poté se pozornost upírá k historické analogové editaci a následně i moderní editaci digitální. Zde není ...
 • Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL 

  Pospíšil, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat chybějící XML funkcionalitu v databázovém systému PostgreSQL. Druhá kapitola práce teoreticky rozebírá XML paradigma spolu se souvisejícími technologiemi jako ...
 • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

  Kraus, Zdeněk
  Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...
 • Zařízení pro vzdálený WakeOnLan 

  Pitner, Ivo
  Tato práce se zabývá tvorbou vestavěného systému se vzdáleným přístupem, který ovládá počítače ve stejné síti s cílem snížit jejich spotřebu. K tomuto účelu využívá techniku WakeOnLAN. Zařízení dále využívá dva výkonové ...
 • Rozšířená realita v reklamě 

  Angelov, Michael
  Diplomová práce se zabývá tématem využití rozšířené reality v reklamě. Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude reálném čase rozpoznávat a sledovat specifické objekty (např. tištěnou reklamu, loga, atp.) v ...
 • Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux 

  Okuliar, Adam
  Testovanie softwaru je proces, pri ktorom sa snažíme overiť funkčnosť a akosť testovaného produktu. V tejto práci sa zaoberáme testovaním jadra operačného systému Linux, za účelom overenia funkčnosti a výkonnosti jeho ...
 • Vylepšení obrazu z ultrazvuku pro vizuální diagnostiku 

  Vaňhara, Jaromír
  Ultrazvuk je velmi častou a oblíbenou metodou lékařského vyšetření. Interpretace obrazu získaného při tomto vyšetření je ovšem netriviální a vyžaduje velkou zkušenost. Tato práce se zabývá technikami vylepšení obrazu z ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Čermák, Michal
  Tato práce se věnuje sledování objektů ve videa z monokulární kamery za pomocí modelu sledovaného tělesa. Stav 3D objektu je určený pomocí minimalizace účelové funkce užitím částicového filtru. Účelová funkce je založena ...
 • Automatický výběr reprezentativních fotografií 

  Bartoš, Peter
  Na internetu jsou miliardy fotografií a s neustále rostoucí velikostí těchto digitálních úložišť je stále více složitější vyhledat určitou snímku. Na zvýšení informační kvality fotoalb navrhujeme novou metodu, která vybírá ...

View more