Recent Submissions

 • Porovnání vlastností distribuovaných souborových systémů 

  Humpa, Vítězslav
  Cílem této práce je porovnání paralelních distribuovaných souborových systémů. Práce je zaměřena na GlusterFS, PVFS 2 a Gfarm FS. Každý systém je popsán po stránce teoretické, včetně možností instalace a konfigurace. Text ...
 • Nástroj pro snadné generování grafů na webu 

  Homola, Antonín
  Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro snadné generování grafů na webu. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům a programátorům vytváření grafů ze vstupních dat. Nástroj umožňuje plně automatické nebo poloautomatické ...
 • Změna rychlosti (synchronizace) přehrávání videa v závislosti na rychlosti řeči 

  Hromádko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením přehrávače VLC o metodu PSOLA. Tato metoda umožňuje měnit rychlost přehrávání videa při zachování základního tónu a srozumitelnosti řeči.
 • Fuzzy Preference Structures in Multicriterial Decision Making 

  Majer, Tomáš
  V mnohých rozhodovacích problémech evaluujeme akce z různých pohledů, které nazýváme kritéria. Například při ohodnocovaní auta uvažujeme kritéria jako maximální rychlost, cena, zrychlení a spotřeba. V obecnosti při rozhodování ...
 • Počítačová hra pro více hráčů 

  Kudr, Michal
  Cílem mojí práce je seznámení se základy tvorby počítačových her. V této práci je možné nalézt například základní informace o tvorbě herní scény, změnách stavu hry pomocí událostí z uživatelského vstupu a jednoduché řešení ...
 • Automatizované metody hledání chyb v překladačích 

  Müller, Petr
  Tato práce se zabývá aplikací metody fuzz testing k testování překladačů a interpretů. V první části pojednává o překladačích, optimalizacích a chybách typických pro optimalizující překladač. Analyzuje vhodnost metod ...
 • Rekonstrukce roztříštěného objektu z úlomků 

  Bačíková, Petra
  Práce se zabývá rekonstrukcí roztříštěných objektů z úlomků. Obsahuje stručný přehled již realizovaných projektů s tematikou rekonstrukce. Dále popisuje základní metody zpracování obrazu, práci s konturami a korelaci. Jsou ...
 • Instalace a konfigurace systému AVG pomocí politiky Active Directory 

  Špaček, Michal
  Tato práce se zabývá funkcí systémů Windows nazývanou Zásady Skupiny, která slouží k~centralizované správě a konfiguraci uživatelských účtů a počítačů v sítích Microsoft Windows. Tato práce popisuje architekturu tohoto ...
 • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

  Hanzély, Oskár
  Táto práca popisuje princípy smerovania počítačových sietí, prehľad topológií a prehľad používaných smerovacích algoritmov. Obsahuje detailný popis vytvoreného programu pre grafické zobrazenie sieťových topológií a smerovania. ...
 • Piškvorky 

  Vrtílek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací umělé inteligence pro stolní deskovou hru Piškvorky. Hlavním cílem je vytvořit aplikaci schopnou komunikovat s Manažerem pro stolní deskové hry s pomocí síťové komunikace ...
 • Sledování pohybu osob ve video sekvenci 

  Hochman, Zdeněk
  Práce se věnuje detekci pohybujících se osob ve video sekvenci. Zabývá se hlavně problematikou detekce pohybu a určením místa pohybu. V práci je představena poměrně nová metoda detekce pohybu Local Binary Pattern, která ...
 • Vícejazyčný fotoserver v Ruby on Rails 

  Kresta, Lukáš
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření vícejazyčného webového fotoalba pro více uživatelů, kde si tito můžou navzájem přidělovat práva ke svým fotoalbům. Vzhledem k použití frameworku Ruby on Rails by měl být výsledný ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Klement, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je návrh, analýza a implementace webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Dále se tato práce zabývá analýzou možností vytváření grafů, tabulek a statistik z dat, získaných ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Felix, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá AVL stromy, které spadají do kategorie binárně vyhledávacích stromů. Práce se skládá ze tří částí, jedna část má za cíl naučit studenta vkládat uzly do AVL stromu rekurzivním způsobem, druhá ...
 • Získávání znalostí z dat - shlukovací algoritmy 

  Kapavík, Radim
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou se zaměřením na problémy stanovení nezbytných parametrů shlukování. Její převážná část je věnována popisu implementace metody DENCLUE, založené na hustotě, a návrhu způsobu automatického ...
 • Python imaging library 

  Mágr, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů, který je propojen s konkrétním informačním systémem protokolem XML-RPC. Aplikace je vytvořena pomocí jazyka Python a jeho grafické knihovny Python Imaging ...
 • Parazitní indukčnosti při řešení elektrických obvodů 

  Ševčík, Roman
  Tato práce se zabývá řešením diferenciálních rovnic a soustav diferenciálních rovnic pomocí použití parazitních indukčností. Takto získané rovnice slouží jako vstupní data pro simulační nástroj TKSL, který umožňuje jejich ...
 • Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST 

  Křížová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat s využitím algoritmu BLAST. V teoretické části popisuje genetické informace, jejich význam a strukturu. Dále zde naleznete popis algoritmu BLAST, Smith-Waterman a ...
 • Měření vzdálenosti pomocí fotomobilu 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce je nalezení způsobu, jak naprogramovat aplikaci pro mobilní telefon, která bude schopná měřit vzdálenost, kterou přístroj urazí nad vhodným povrchem, a to s využitím integrované kamery mobilního telefonu. ...
 • Detekce dopravních značek 

  Ťapuška, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou dopravných značiek v obraze. Popisuje známe postupy, ich výhody a nevýhody. Je v nej uvedený popis implementácie systému pre detekciu dopravných značiek. V poslednej kapitole sú ...

View more