Now showing items 21-40 of 332

 • Ovládání počítače pohybem laserového ukazovátka po projekčním plátně 

  Pavlín, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci sytému pro ovládání počítače pohybem laserového ukazovátka po projekčním plátně. Pomocí laserového ukazovátka je možné nahradit ovládání počítače myší. Systém umožňuje ...
 • Systém pro evidenci spotřeby energií 

  Kováčik, Michal
  Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování a evidenci spotřeby energií v domácnostech. Systém dovolí užívateli evidovat a sledovat spotřeby energií v jeho domácnosti. Systém rovněž srovná a ...
 • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

  Kříž, Radim
  Práce se zabývá možnostmi interaktivní segmentace medicínských obrazových dat pomocí knihovny ITK a segmentační metody level-set. Dále diskutuje možnosti interaktivního ovlivnění průběhu segmentace pomocí uživatelem ...
 • Stavové zpracování TCP/IP toků 

  Olbert, Jakub
  Rychlý vývoj počítačových sítí s sebou přináší potřebu tyto sítě zabezpečit proti stále pokročilejším útokům. Bezpečnostní systémy vyžadují pro svoji činnost pokročilou analýzu síťového provozu, která je prováděna na základě ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • Rozpoznávání ručně psaných číslic pomocí support vector machines 

  Hricko, Jozef
  Práce se zabývá možností rozpoznávání ručně psaných číslic a znaků pomoci volně dostupných knihoven. Pro rozpoznávání je použitá jádrová klasifikační metoda support vector machines. Práce také uvažuje různé algoritmy ...
 • Program pro trénování daktyloskopických expertů 

  Bartoň, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením uživatelského rozhraní programu pro trénink daktyloskopických expertů. V prvních kapitolách je popsán historický a technický vývoj daktyloskopie. Dále jsou vysvětleny ...
 • Tutoriál práce s OpenCV 

  Běhal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a popisem základní činnosti doposud nezdokumentovaných metod v knihovně OpenCV. Konkrétně jsou zde popsány algoritmy FAST corner detector, Maximally stable extremal regions, ...
 • Bezeztrátová komprese obrazu 

  Němec, Jaroslav
  Tato práce se zabývá bezeztrátovou kompresí obrazu. Je zde rozebrána celá problematika sestavení kodéru/dekodéru. V práci lze nalézt porovnání různých prediktorů, výběr vhodného barevného modelu a dva druhy entropického ...
 • Rozpoznání lidské tváře 

  Burián, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání lidské tváře v obraze. Popisuje principy detekce tváře, metody pro rozpoznávání a existující datové sady tváří. Zaměřuje se na rozbor, srovnání a testování algoritmů ...
 • Paralelní lexikální analyzátor 

  Ježek, Lukáš
  Tato práce se zabývá generováním lexikálního analyzátoru, který analyzuje soubor paralelně, tj. několika vlákny. Analyzátor je vygenerován na základě regulárního jazyka a reprezentován konečným automatem s potřebnými ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Sykala, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technikou vytvoření malého spustitelného programu s omezenou velikosti na 64kB. Popisuje možné použití knihovny OpenGL pro takovéto účely. Konkrétněji se zabývá jednou implementací programu ...
 • Zpracování GPS dat na iPhone 

  Liška, Radek
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní webové technologie a jejich využití v mobilních zařízeních se zaměřením na Apple iPhone. Aplikace pracuje jako organizér závodů. Mezi hlavní funkce patří tvorba a správa tratí, ...
 • Sledování paprsku ve 2D přes jednoduché optické členy 

  Danczi, Dávid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který simuluje metodu sledování paprsku přes jednoduché optické členy. Dále rozebíra problematiku základů počítačové grafiky a popis programového ...
 • Analýza paralelizovaných nástrojů typu honeypot 

  Antal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného nástroje typu shadow honeypot. V práci je vysvětlena potřeba míti k dispozici prostředek pro včasnou detekci nového typu kyberútoku. Analyzovaným nástrojem je software ...
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí 

  Marák, Jaroslav
  Tato práce se zaměřuje na neuronové sítě a jejich klasifikační schopnosti při rozpoznávání objektů v obraze. Pro rozpoznávání je zde použito vícevrstvé dopředné neuronové sítě, trénovatelné pomocí algoritmu zpětného šíření ...
 • Přechody scén ve videu 

  Klicnar, Lukáš
  Detekce přechodů ve videu je proces automatického nalezení hranic mezi jednotlivými scénami. Tato práce se zabývá převážně detekcí střihů, postupné přechody jsou ale rovněž uvažovány. Vysvětleny jsou základní pojmy z této ...
 • Přihlašování do OS UNIX pomocí čipových karet Mifare 

  Krempa, Peter
  Tato práce se zabývá využitím technologie bezkontaktních čipových karet při autentizaci v prostředí pracovní stanice s OS Linux. Shrnuje výhody a nedokonalosti této technologie a popisuje její další možné využití. V práci ...
 • Webový portál pro podporu samo učení 

  Lukáš, Radek
  Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem ...
 • Editor zdrojových kódů pro QDevKit 

  Kábele, Břetislav
  Práce se zabývá návrhem a implementací editoru zdrojových textů a souborového manageru do aplikace QDevKit. V teoretické části jsou předvedeny trendy moderních editorů a vlastnosti použitých technologií. Dále popisuje ...