• Rychlá implementace geometrických algoritmů 

  Krba, Martin
  Jedním z nejčastěji využívaných výpočtů v počítačové grafice je určení kolize mezi paprskem reprezentujícím šíření světla a trojúhelníkem na povrchu objektu v 3D prostoru. A právě jeho časté využití je motivací pro nalezení ...
 • Online nabídkový systém 

  Moltaš, Jaroslav
  Cílem této práce je vytvořit webový informační systém, který umožní firemní evidenci produktů, služeb, zákazníku. Systém umožní přihlášení obchodního zástupce, vytvoření nabídky pro zákazníka, následně umožní evidenci ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Skačan, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (longest prefix match - LPM), což je klíčová operace při klasifikaci paketů a směrování v počítačových IP sítích. Je uvedena potřebná teorie a rozbor ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu 

  Buchtela, Radim
  Práce se věnuje oblasti detekce pohyblivých objektů ve video sekvenci. V práci jsou detailně popsány detekční metody založené na principu odečítání pozadí (Background subtraction). Jsou zde představeny strategie modelování ...
 • Webový portál pro podporu samo učení 

  Lukáš, Radek
  Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Prohlížeč fotografií s 3D akcelerací 

  Gajová, Veronika
  Tato práce se zabývá tématem návrhu a implementace multiplatformího prohlížeče fotografií využívajícího grafickou knihovnu OpenGL. Plynulosti chodu aplikace je dosaženo použitím vláken a vhodných synchronizačních mechanismů.
 • Elektronická kniha jízd s GPS 

  Rzyman, Daniel
  Tato bakalářská práce umožnila navrhnout, sestrojit a naprogramovat zařízení, které využívá satelitní systém pozicování ke zjednodušení způsobu evidence jízd ve firmách. Jádrem přístroje je šestnáctibitový mikrokontrolér ...
 • Návrh a implementace rozsáhlé bezdrátové sítě 

  Bujnoch, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi bezdrátové komunikace a realizací bezdrátové sítě postavené na technologii 4. generace WiFi. Obsahem jsou informace o technologiích bezdrátového přenosu dat, praktickou částí ...
 • Projektový management v prostředí ExtJS 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na management projektů pomocí Ganttových diagramů. Problematika je řešena jako klient-server aplikace postavená na knihovně ExtJS. Práce nastiňuje možnosti ExtJS a přináší detailní popis ...
 • Demonstrační program pro uživatelská rozhraní 

  Adámek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který slouží k demonstrování různých druhů uživatelských rozhraní na PC. Aplikace umožňuje vytváření úkolů a provádění testů těchto úkolů. Během ...
 • Analyzátor kvality VoIP hovorů 

  Krajíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá kvalitou IP telefonie a jejím měřením s využitím technologie netflow. Popisuje jednotlivé faktory ovlivňující kvalitu od vzorkování a kvantizace, přes znehodnocení způsobené kodeky, až po ztrátu ...
 • Použití moderních komunikačních formátů pro implementaci informačního systému 

  Pála, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků a tvorbou prototypu informačního systému hasičské sportovní ligy. Ten vychází z dosavadní verze postavené na obecném publikačním systému, jehož možnosti nedostačují požadavkům na ...
 • RoboAuto - Detekce automobilů 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním zadních částí automobilů. Pro detekci je použit algoritmus Adaboost. Ke sledování se používá Kalmanův filtr. V první části práce je představen princip detekce a sledování objektů. ...
 • Sémantická anotace formátu OpenDocument 

  Nakládal, Jan
  V této práci je obsažena analýza, návrh a implementace aplikace jako rozšíření pro kancelářský balík OpenOffice.org. Tato aplikace umožňuje zobrazit uživateli metadata formátu RDF nacházející se v textovém obsahu a jejich ...
 • Ve stopách Leoše Janáčka - převod řeči na hudbu 

  Marciniak, Petr
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro převod řeči z nahrávky ve formátu WAV na hudbu uloženou ve formátu MIDI. V úvodní části je čtenář uveden do problematiky. Následuje popis teoretických základů zpracování ...
 • Přechody scén ve videu 

  Klicnar, Lukáš
  Detekce přechodů ve videu je proces automatického nalezení hranic mezi jednotlivými scénami. Tato práce se zabývá převážně detekcí střihů, postupné přechody jsou ale rovněž uvažovány. Vysvětleny jsou základní pojmy z této ...
 • Webový nástroj pro práci se souřadnicemi WGS84 

  Fichtl, Miloš
  Práce se zaměřuje na principy určování polohy a následně definování souřadných systémů. V souřadně systému WGS84 popisuje nejčastější operace se souřadnicemi.
 • Automatická instalace a konfigurace operačního systému GNU/Linux, distribuce Gentoo 

  Křížek, Martin
  Úkolem této práce je navrhnout a implementovat nástroj, který uloží souhrnnou konfiguraci již instalovaného Gentoo Linux systému a nástroj, který automaticky provede novou instalaci systému se stejnými balíčky a stejnou ...