Now showing items 21-40 of 114

 • WiFi síť 802.11b a její simulace 

  Martiš, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezdrôtových sietí a ich simuláciou. Na začiatku je zahrnutý krátky úvod do bezdrôtových sietí a procesu simulovania. Práca je zameraná na jeden typ bezdrôtových sietí a to ...
 • Sada jednoduchých 3D her 

  Vrána, Michal
  Předmětem tohoto bakalářského projektu je grafická knihovna Open Scene Graph a její použitelnost v praxi. Konkrétním cílem bylo vytvoření série demonstračních aplikací, tutoriálů k nim a jedné počítačové hry testující ...
 • Multimediální podpora vývoje aplikací pro senzorové sítě 

  Martínek, Radim
  Tato bakalářská práce byla psána s cílem podpořit vývoj aplikací vhodných pro použití v senzorových sítích. Poskytuje základní teoretické a praktické informace, které by studentovi mírně znalému oboru informačních technologií, ...
 • Identifikace pohybu v prostoru 

  Šolony, Marek
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou pohybu v priestore a jeho rekonštrukciou do 3D priestoru. Navrhuje optický systém na zaznamenávanie pohybu špeciálnych značiek markerov umiestnených na žudskom tele pomocou páru kamier. ...
 • Nativní XML Databáze 

  Piwko, Karel
  XML je de facto standardem pro výměnu informací na Internetu, mezi aplikacemi a podniky. Při jeho ukládání máme na výběr techniky umožnující použítí relačních databází a nebo nativní XML databáze, jejichž XML datový model ...
 • Algoritmy řazení v jazyce C 

  Vaněk, Jiří
  Tato práce se zabývá řadicími algoritmy z pohledu jejich studia. Jejím účelem je poskytnout studentům materiály, které jim mohou pomoci v pochopení těchto algoritmů. Práce se skládá z přepsání části studijní opory předmětu ...
 • Systém pro zasílání textových zpráv - klientská část 

  Fiedor, Jan
  V dnešní době existuje mnoho klientů pro komunikaci pomocí textových zpráv. Bohužel je pravdou, že velká část z nich nijak neřeší zabezpečení této komunikace, často se potýká s problémy při přenosu souborů a je spjata se ...
 • Informační systém sportovního klubu 

  Pavelka, Jan
  Práce zahrnuje seznámení se s technologiemi pro vývoj webových aplikací a informačních systémů, popis problematiky vývoje, analýzu a specifikaci požadavků a popis implementace informačního systému nohejbalového klubu. ...
 • Jednoduchá hra v OpenGL 

  Čapek, Radovan
  Práce se zaměřuje na problematiku počítačové grafiky a tvorby her. Popisuje fyzikální model chování auta a implementuje ho v podobě závodní hry. Hra načítá modely formátu 3ds a obsahuje mnoho zajímavých vizuálních technik. ...
 • Internetový autobazar 

  Horák, Zdeněk
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému internetového autobazaru. Systém eviduje zejména informace o automobilech, které autobazar nabízí k prodeji. O každém automobilu se uchovávají ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Rosa, Štěpán
  Tato práce se zabývá vytvořením a zobrazením minimalistického modelu areálu Božetěchova pomocí programovacího jazyka C s využitím knihovny OpenGL a její nadstavby GLUT. Na začátku práce je teoretický základ, který vedl ke ...
 • Abstraktní datové typy pro jazyk C 

  Duda, Tomáš
  Tato práce se zabývá abstraktními datovými typy v jazyce C. Jsou zde vysvětleny principy abstraktních datových typů a operace nad nimi. Hlavním úkolem je přepsání studentské opory, která je napsána v jazyce Pascal do jazyka ...
 • Vyhledávání optimální cesty terénem 

  Váňa, Jan
  Simulační systémy využívající prvků umělé inteligence jsou často stavěny před problém, jak vyhledat cestu v terénu pro libovolný objekt řízený počítačem. Tento projekt se zabývá tvorbou modulu začlenitelného do jakékoli ...
 • Semantický Web - tutorial a demonstrační příklady 

  Hanyáš, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní prezentace obsahující tutoriál na téma "Sémantický web" a ním související komentované demonstrační příklady. Práce také obsahuje správu uživatelů a komentářů, testovací ...
 • Jednoduchý tónový generátor pro FITkit 

  Malačka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním tónů na platformě FITkit. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro generování tónů. Uživatelským vstupem pro zadávání tónů je PS/2 klávesnice. Pro realizování ...
 • Syntaxí řízený editor popisného jazyka ISAC a jazyka generického assembleru v platformě Eclipse 

  Šuška, Boris
  Práce se zaoberá vytvořením LR parsra z gramatiky zapsané formálně. Vytvořením lexikálního analyzátoru založeného na deterministickém konečném automatu, který je vytvářen z regulárnich výrazů popisujícich lexémy jazyka. ...
 • Webová aplikace nákupního centra 

  Kitaš, Petr
  V práci nejprve nastíníme požadavky na systém než se v dalších kapitolách věnujeme návrhu a implementaci databáze, popsání struktury, implementace a tvorby uživatelského rozhraní pro jednotlivé části aplikace. Nakonec ...
 • Skladový systém menší firmy 

  Hezoučký, Ladislav
  Práce je zaměřena na problematiku skladového systému menší firmy. Cílem je vytvořit funkční systém, který umožní zachytit podstatu operací na skladu ( příjmu a výdeje zboží, vystavení objednávek na zboží, vystavení faktur ...
 • Metody ukládání dat pro OLAP 

  Dittrich, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále ...
 • Stavové zpracování TCP/IP toků 

  Košek, Martin
  Bezpečnostní síťová zařízení se stávají nezbytnou součástí mnoha univerzitních nebo komerčních sítí. Pro dosažení potřebné úrovně bezpečnosti však zmíněná zařízení pro svoji činnost vyžadují technologie komplexní analýzy ...