Now showing items 150-169 of 305

 • Nasazení konceptu Průběžné integrace v projektu OpenScape 4000 Manager 

  Jirout, Petr
  Tato práce popisuje obecné principy Průběžné integrace. Některé z těchto principů jsou následně implementovány a nasazeny v prostředí reálného projektu OpenScape 4000 Manager, který je vyvíjen společností Unify s.r.o. ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty kluzáků, padákových kluzáků, vrtulníků nebo ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní vykreslování mapových podkladů. ...
 • Náhrada QR kódů barevnými maticemi 

  Moc, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nového barevného kódu pro ukládání digitálních dat do obrazu. V této zprávě naleznete informace o souvisejících existujících technologiích včetně některých existujících kódů. Dále ...
 • Nástroj pro analýzu zabezpečení bezdrátových sítí 

  Šenovský, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a počítačovými útoky. Obsahuje popis různých zabezpečení sítí, nejznámějších útoků a nástrojů, kterými jsou útoky proveditelné. Samotná praktická část se zabývá vytvořením ...
 • Nástroj pro automatizované testování GUI 

  Vacek, Lukáš
  Testování GUI je navzdory jeho použitelnosti a rozšířenosti poměrně nově vznikající obor. Pro ověření GUI funkčnosti se používá často ručního testování. Cílem práce je vytvořit nástroj, který lze využít k otestování a ...
 • Nástroj pro evidenci hospodaření domácnosti v iOS 

  Marek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je návrh a realizace nástroje pro evidenci hospodaření domácnosti. Nástroj je zpracován ve formě aplikace pro zařízení iPhone s operačním systémem iOS verze 7.0 a vyšší. Aplikace umožňuje zaznamenávat ...
 • Nástroj pro generování VHDL z grafického popisu automatu 

  Srogoň, Erik
  Cílem práce je analýza, návrh a implementace generátoru VHDL kódu z grafického popisu automatu. Práce se skládá z více části, v nichž si čtenář postupně ozřejmí základní problematiku a získá potřebné teoretické znalosti z ...
 • Nástroj pro podporu časového plánování v projektech: Metody CPM a PERT 

  Beneš, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem projektového řízení. Nejprve je vysvětlena teorie týkající se problematiky projektového řízení a principy metod CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Dále je ...
 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Hala, Karel
  Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...
 • Nástroj pro vyhodnocení kvality příspěvků projektů open-source 

  Špigel, Radim
  Tato práce se zabývá zjištěním kvality příspěvků při vývoji open-source projektů napsaných v jazyce Python. Zjištění této kvality je prováděno pomocí nástrojů pro statickou analýzu a hypotetickým algoritmem založeným na ...
 • Nástroj pro výpočet světelných map 

  Růžička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro výpočet světelných map. Cílem práce je popsat a demonstrovat všechny kroky, které jsou nutné při tvorbě světelných map, zejména proces rozbalování geometrie ...
 • Návrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programování 

  Kidoň, Marek
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací generické ústředny. Při implementaci byl použit jazyk Erlang, především díky jeho příznivým vlastnostem vzhledem k implementaci telefoního software. Práce také pojednává o ...
 • Návrh a konstrukce zařízení pro optické snímání vzorků kůže 

  Doleželová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování zařízení pro usnadnění výzkumu biometrické detekce živosti. Nejprve bylo nutné navrhout a následně vytvořit zařízení, které umožňuje získávat snímky kůže osvětlené světelným ...
 • Návrh řadicích sítí pomocí koevolučního CGP 

  Fábry, Marko
  Tato práce se zabývá návrhem řadicích sítí pomocí kartézskeho genetického programovaní s využitím koevoluce. Řadicí sítě jsou abstraktní modely schopné seřadit posloupnost čísel. Výhodou řadicích sítí je snadná implementovatelnost ...
 • Nekonečná jeskyně 

  Pospíšil, Petr
  Cílem této práce bylo implementovat aplikaci, které bude zobrazovat nekonečnou jeskyni. Základ této jeskyně tvoří šumová funkce Simplex noise. Šum získaný touto funkcí je následně prahován a na získanou mřížku bodů je poté ...
 • NoSQL: Podpora pro ukládání vícerozměrných dat 

  Hrivnák, Jan
  ato bakalářská práce se zabývá možnostmi uložení vícerozměrných dat v NoSQL databázích. Je zde diskutována vhodnost vybraných databází pro ukládání trajektorií pohybujících se 2D objektů. Nad vybranou databází MongoDB jsou ...
 • Objektová databáze v prostředí GlobalsDB 

  Hrabec, Pavel
  Cílem této práce je prozkoumat systém GlobalsDB a s jeho pomocí navrhnou, implementovat a  otestovat knihovnu pro persistenci objektů na platformě Java. Nejprve je uveden přehled existujících  možností, po kterém následuje ...
 • Odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků 

  Heřman, Zdeněk
  Cílem této práce je návrh metody pro odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků a její experimentální ověření. Hlavní podmínkou   pro tuto metodu je, aby byla použitelná u golfových simulátorů. Navržené řešení využívá ...
 • On-line editor anotací se zobrazením audia 

  Dorotovič, Viktor
  Cílem této práce je vytvořit webový editor, který vedle přepisovaného textu zobrazuje i waveform, a tím usnadňuje orientaci v audiu. Pro zobrazení waveformu byla vyvinuta knihovna, která s použitím elementu canvas ze ...