Recent Submissions

 • GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky 

  Očenáš, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky,  které umožní uživateli  (hráči) ovládat  hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel.  V textu  ...
 • Generátor ladicího nástroje na čipu 

  Hrbáček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ladicího rozhraní procesoru a jeho napojení na hardware generovaný nástroji projektu Lissom. V práci jsou nejprve podrobně popsány standardy JTAG a Nexus 5001, kterým ...
 • Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství 

  Korvas, Pavol
  Tato práce se zabývá seznámením se se zpětným inženýrstvím, způsoby jeho použití a zneužití v praxi a seznámením se s existujícími nástroji na ochranu softwaru a s nástroji projektu Lissom. Zaměřuje se také na analýzu ...
 • Podpora a využití moderních webových standardů 

  Švihel, Lukáš
  V práci se věnuji problematice využití moderních webových technologií. Vývoji historie, srovnání s předchozí verzí. Popisuji všechny důležité aspekty prvků, jež HTML5 a CSS3 přináší a vysvětluji jejich přínos a účel. ...
 • Lokalizace čárového kódu v obraze 

  Šimurda, Pavel
  Lokalizace čárového kódu je důležitým předpokladem pro jeho čtení. Tato práce se zabývá lokalizací čárových kódů v~obraze. Stručně popisuje význam čárových kódů, principy a algoritmy jejich lokalizace. Hlavní část je ...
 • Generování realistických modelů stromů 

  Kučerňák, Martin
  Tato práce se zabývá generováním realistických modelů stromů. Je stručně popsán vývoj a růst stromů, a faktory které je ovlivňuji. Po té je shrnut vývoj systémů pro generování modelů stromu a popsány vybrané systémy. Dále ...
 • Internetový robot plnící funkci kalendáře 

  Klos, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením internetového robota, který funguje jako správce kalendáře událostí. Robot s uživatelem komunikuje pomocí podmnožiny přirozeného anglického jazyka. Uživatel se nemusí učit speciální ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Detekce genů v DNA sekvencích 

  Bahurek, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice detekce genů v DNA sekvencích. Vysvětluje spůsob uložení informace v DNA sekvencích, poskytuje přehled některých metod pro detekci genů, konkrétně popisuje vybrané metody a výsledky testů ...
 • Bezdrátové OBDII-Bluetooth rozhraní 

  Bezdíček, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout OBDII rozhraní komunikující s počítačem pomocí technologie Bluetooth. Vyrobené zařízení umožňuje bezdrátově diagnostikovat vozidla vybavená konektorem OBDII využívající libovolný, ze všech pěti ...
 • AeroWorks - Rekonstrukce průběhu letu 

  Pribula, Ondrej
  Tato bakalářská práce se zabývá spracováním a vizualizací letových dat. Obsahuje popis letových veličin, pohybu letadla a přístrojů používaných při jejich zobrazování. Značná část projektu se zabýva popisem aplikace pro ...
 • Sociální síť z fotografií 

  Polesný, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí a jejich vztahů ze statických fotografií a způsoby, jakými lze takto získaná data využít. To zahrnuje metody pro detekci a rozpoznání obličejů z fotografií, jejich prezentaci pomocí ...
 • Vyhledávání hlasem na internetu 

  Belobrad, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro dotykové telefony s operačním systémem Bada. Cílem této aplikace je umožnit uživatelům vyhledávat na internetu pomocí svého hlasu. Seznámíme se s telefonem Samsung Wave, ...
 • Nástroj pro práci s daty NetFlow 

  Šoltés, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro práci s daty NetFlow. Obsahuje teoretický rozbor způsobu monitorování sítě za pomocí IP Flow, popis nástroje nfdump a jeho způsob ukládání dat NetFlow v9. ...
 • Grafické demo v 128kB 

  Záleta, Martin
  Tato práce pojednává o klíčových prvcích v procesu tvorby jednoduchých 3D grafických animací (dem) s hlavním důrazem na minimalizaci množstva externích zdrojů jako dynamických knihoven, povrchů a modelů. Výsledná aplikace ...
 • Detekce Elliotových vln 

  Kaleta, Marek
  Práce se zabývá detekcí Elliottových vln, statistického nástroje k popisu a předvídání trhu. Práce obsahuje návrhy možných metod jejich detekce a jejich zhodnocení. Z možných metod je pak rozpracována detekce impulsů pomocí ...
 • Rojení částic jako vícekriteriální optimalizační metoda 

  Benčok, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou multikriteriální optimalizace složitých matematických funkcí a netradičními přístupy při hledání jejich extrémů. Hlavní pozornost je věnována algoritmu PSO (Particle Swarn Optimalization), ...
 • Editor EXIF a IPTC údajů z fotografií 

  Kužel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který slouží k editaci EXIF a IPTC údajů u fotografií formátu jpeg. Aplikace dále umožňuje zobrazování náhledů fotografií, úpravu fotografií pomocí ...
 • Retrospektivní hra pro dva hráče s vesmírnou tématikou 

  Kimer, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabýva vývojem počítačové hry inspirované jednou z prvních počítačových her vůbec - Spacewar!. První část popisuje počítačové hry a s nimi spojenou historii, současný stav, jejich žánry a hry ...
 • Knihovna pro čtení čárových kódů 

  Novohradský, Petr
  Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...

View more