Poslední příspěvky

 • Jazyk pro zadávání příběhových her 

  Koudelka, Petr
  Práce pojednává o návrhu a realizaci programovacího jazyku, určeného pro tvorbu příběhových her. Tento jazyk měl být vhodný pro uživatele bez znalosti programování. Čtenář je nejdříve uveden do problematiky příběhových her ...
 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Záděra, David
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje metody vedoucí k detekci a sledování pohybujících se objektů ve videu. Z detekčních metod jsou v práci zmíněny metody odečítání pozadí, segmentace a detekční metody využívající ...
 • Detekce útoků na službu ssh na úrovni netflow 

  Marek, Marcel
  Práce krátce popisuje základní principy protokolu SSH, jeho architekturu a používané šifrování. Dále se práce zabývá dolováním dat z nižších vrstev síťové komunikace a využitím těchto informací k detekci útoků. Také popisuje ...
 • Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři 

  Crha, Adam
  Tato práce popisuje návrh a implementaci dálkově řízených inteligentních zásuvek. Inteligentní zásuvky jsou zařízení, které je schopné komunikovat s okolním světem. Hlavní jednotkou zařízení je mikrokontrolér ATMEL ATMega168, ...
 • 3D uživatelská rozhraní 

  Hradečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá 3D uživatelskými rozhraními. Jsou v ní představeny některé existující přístupy k těmto rozhraním. Dále uvádí různé druhy vstupních a výstupních zařízení sloužících pro interakci člověka s počítačem. ...
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Halinár, Petr
  Tato práce pojednává o zabezpečení komunikace používané v prostředí počítačových sítí. Obsahuje stručný přehled používaných protokolů a popis architektury veřejných klíčů. Detailněji se zabývá popisem certifikátů, jejich ...
 • Transformace grafické reprezentace procesoru do jazyka pro popis architektury 

  Netočný, Ondřej
  Tato práce se zaobírá konverzí mezi grafickým a textovým popisem architektury procesoru. Cílem práce je seznámit čtenáře s oběma zmíněnými nástroji a představit způsob, kterým je prováděna transformace. Součástí práce je ...
 • Práce s údaji o pozici pořízení fotografie 

  Vítek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá prací s údaji o pozici pořízení fotografie. Na výsledný komunitní web mohou uživatelé nahrávat digitální fotografie, tyto fotografie potom hodnotit na základě přesnosti zadané pozice a ...
 • Implementace filtru síťového provozu v FPGA procesorem Microblaze 

  Viktorin, Jan
  Práce se zabývá možnostmi hardwarové akcelerace softwarového filtru síťového provozu běžícímu na procesoru MicroBlaze v FPGA čipu Spartan-3E. Akcelerovanou aplikací je standardní firewall Linuxového jádra názývaný iptables, ...
 • Implementace robotického vysavače 

  Sojka, Stanislav
  Tato bakalářská práce popisuje algoritmy a způsoby řízení robotických vysavačů v neznámém prostředí. Jsou popsány principy jednotlivých metod a jejich omezení. Práce také popisuje způsob implementace důležitých úseků ...
 • Generátor ladicího nástroje na čipu 

  Hrbáček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ladicího rozhraní procesoru a jeho napojení na hardware generovaný nástroji projektu Lissom. V práci jsou nejprve podrobně popsány standardy JTAG a Nexus 5001, kterým ...
 • Steganografie 

  Podhorský, Jiří
  Tento bakalářský projekt se zaměřuje na steganografii a prezentuje nové modifikace známých metod steganografie a jejich implementace. Též prezentuje implementaci adaptivní metody pro srovnání, metody "sousedů". Obě tyto ...
 • Syntaktická analýza založená na maticových gramatikách 

  Brindza, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na maticových gramatikách. V teoretické části nejdříve přináší několik různých pohledů na tento typ řízených gramatik a zkoumá podobnosti s klasickými ...
 • Regulace hoření pro krby s využitím lambda sondy 

  Bartoš, Lukáš
  Práce se zabývá vývojem návrhu automatické regulace spalování biomasy v krbech pomocí lambda sondy. Tato sonda měří zbytkový kyslík při spalování, přičemž měřená hodnota má přímý vliv na účinnost spalovacího procesu a ...
 • Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem 

  Procházka, Václav
  V této práci zkoumáme rychlost 6 metod výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, což je elementární operace při sledování paprsku. Zkoumáme jak jejich implementace softwarové v C++ a SSE, pro výpočty po jednom paprsku i ...
 • Generátor informačního systému 

  Dajč, Jiří
  Role generátorů zdrojového kódu se stává stále významnější. Ať jde o generování tříd na základě objektového modelu v jazyce UML nebo o vizuální tvorbu uživatelských rozhraní. Tato práce se zabývá generováním zdrojového ...
 • Sociální síť z fotografií 

  Polesný, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí a jejich vztahů ze statických fotografií a způsoby, jakými lze takto získaná data využít. To zahrnuje metody pro detekci a rozpoznání obličejů z fotografií, jejich prezentaci pomocí ...
 • Hlasem ovládaná kalkulačka 

  Pavelek, Ota
  Tato práce se zabývá implementací kalkulačky. Tuto kalkulačku lze ovládat jak hlasem, tak běžným způsobem. Rozpoznávání řeči je realizováno pomocí knihovny BSCORE. K rozpoznávači je vytvořena rozpoznávací síť, která ...
 • Modulární generátor webových stránek 

  Vlasák, Jan
  Tato práce popisuje současné způsoby vytváření webových stránek a nástroje potřebné k jejich vytvoření. Práce také implementuje nový nástroj - editor webových stránek s vizuálním návrhářem, který je na rozdíl od ostatních ...
 • Portace a optimalizace algoritmu na detekci žil prstu na prostředí DSP Blackfin 

  Trhoň, Adam
  Práce se zabývá optimalizacemi obrazového filtru pro extrakci mapy žil prstu ze snímku v NIR spektru a jeho portováním na vývojovou desku s procesorem DSP Blackfin. Při optimalizacích jsou řešeny především mediánové filtry ...

Zobrazit další