Now showing items 21-35 of 35

 • Metody ověřování technického stavu vozidel 

  Urban, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a nejnovější diagnostické postupy umožňují ...
 • Znalecký standard č. x – stanovení výše nájmu náhradního vozidla 

  Kuře, Arnošt; Zeman, Petr; Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Nový Znalecký standard č. X se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující postup při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla. Standard využívá kalkulační a porovnávací metodu při stanovení obvyklé ceny ...
 • Oceňování památkově chráněných objektů pro účely pojištění 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována, a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu toho kterého subjektu na cenu nemovitosti, účelu, pro který má ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2012 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR. V druhé části jsou představeny změny zákona č. 36/19*67 Sb., o znalcích a tlumočnících, které přinesl zákon č. 444/2011 Sb.
 • Problematika oceňování strojů a výrobních zařízení v rámci oceňování podniku jako celku 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Oceňování strojů a výrobních zařízení je velice náročnou a zodpovědnou činností, která klade na znalce vysoký stupeň znalostí a vědomostí. Oceňování podniku jako celku je komplexní oceňovací proces, jehož součástí je ...
 • Aktuální přístup státu k výkonu znalecké činnosti – významná součást analýzy v rámci standardizace celoživotního vzdělávání znalců 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Autorka se v příspěvku zabývá aktuální tématikou znalecké činnosti z pohledu porovnání současného, tedy výchozího stavu (zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška č. 37/1967 Sb.), jakožto právními předpisy, které upravují znaleckou ...
 • Doba reakce na nenadálý impuls 

  Straus, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Studium doby reakce je důležitý parametr pro posouzení možných pohybových reakcí osoby, zejména ve forenzní biomechanice. Činitele determinující reakční čas lze klasifikovat podle mnoha kritérií, přičemž mezi relevantní ...
 • Ručení za nezaplacenou daň – je možné stanovit cenu obvyklou u pohonných hmot? 

  Semerád, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Tento příspěvek se zabývá problémem u paragrafu 109 daně z přidané hodnoty - ručení za nezaplacenou daň. Dle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň v případě, kdy je úplata za toto zdanitelné ...
 • Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu 

  Coufal, Tomáš; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS (Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání ...
 • Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem 

  Schejbalová, Zuzana; Lenková, Alžběta; Mičunek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Bezpečnost chodců a cyklistů je zcela opodstatněně zdůrazňována především z hlediska prevence. Příspěvek se proto zabývá analýzou biomechanické zátěže působící na dětského cyklistu při konfiguraci typické pro náhlé vjetí ...
 • Zákonitosti a specifika tečného střetu vozidla se silničními svodidly 

  Drahotský, Ivo; Rábek, Vlastimil; Pýcha, Daniel; Mičunek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku střetů vozidel se silničními svodidly, respektive na definování zákonitostí a specifik souvisejících s mechanismem tečného kontaktu vozidla při nárazu do svodidel. Závěry jsou činěny ...
 • Zrychlení chodců při pohybu z klidu 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Zębala, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V pojednání jsou prezentovány výsledky měření zrychlování pohybu žen a mužů z klidu na pomaloui, normální a rychlou chůzi, běh a nejrychlejší běh. Výsledky jsou uvedeny formou diagramů závislosti dráhy na čase pohybu a ...
 • Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury 

  Hába, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. ...
 • Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy 

  Hanák, Jakub; Sedláček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za ...
 • Kotvení předpjaté frp výztuže pro betonové konstrukce 

  Girgle, František; Horák, David; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Základní princip ...