Now showing items 1-20 of 35

 • Aktuální přístup státu k výkonu znalecké činnosti – významná součást analýzy v rámci standardizace celoživotního vzdělávání znalců 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Autorka se v příspěvku zabývá aktuální tématikou znalecké činnosti z pohledu porovnání současného, tedy výchozího stavu (zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška č. 37/1967 Sb.), jakožto právními předpisy, které upravují znaleckou ...
 • Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem 

  Schejbalová, Zuzana; Lenková, Alžběta; Mičunek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Bezpečnost chodců a cyklistů je zcela opodstatněně zdůrazňována především z hlediska prevence. Příspěvek se proto zabývá analýzou biomechanické zátěže působící na dětského cyklistu při konfiguraci typické pro náhlé vjetí ...
 • Analýza indexu konstrukce a vybavení rodinných domů u porovnávací metody uvedené v oceňovacích předpisech 

  Karabec, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Porovnávací metoda dle oceňovacích předpisů je používána od roku 2009 a do současnosti doznala nepatrných změn. Metoda nebyla dosud podrobena hlubší analýze. Článek si klade za cíl analyzovat index konstrukce a vybavení ...
 • Analýza významných zahraničních metod pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Škody zvěří na lesních porostech jsou aktuálním a často diskutovaným problémem. Hodnocení a vyčíslování těchto škod je v České republice legislativně zakotveno v zákoně č. 449/2001 Sb. o myslivosti a ve vyhlášce č. 55/1999 ...
 • Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury 

  Hába, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. ...
 • Charakteristika 8. lesního vegetačního stupně a současné možnosti jeho hodnocení pomocí funkční diagnostiky 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek řeší problematiku 8. lesního vegetačního stupně v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava. Charakterizuje klimatické a stanovištní poměry stanovišť, současná i klimaxová společenstva z pohledu různých klasifikačních ...
 • Doba reakce na nenadálý impuls 

  Straus, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Studium doby reakce je důležitý parametr pro posouzení možných pohybových reakcí osoby, zejména ve forenzní biomechanice. Činitele determinující reakční čas lze klasifikovat podle mnoha kritérií, přičemž mezi relevantní ...
 • ESP - bezpečná jízda 

  Kout, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí komplexního programu firmy Bosch pod názvem CAPS - combined active and pasive safety.
 • Klíčové kroky při tvorbě standardizace využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Tématem příspěvku je popis zásadních kroků při používání obrazových dat dálkového průzkumu země jako podkladového materiálu při zjišťování skutečností potřebných pro vypracování znaleckého posudku v prostředí Forenzní ...
 • Korespondence poškození osobního vozu po zásahu úlomků střešní krytiny 

  Prnka, Jiří; Sedlák, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek pojednává o dopravní nehodě, při které mělo dojít ke kontaktu osobního vozu s úlomky střešní krytiny, uvolněnými z protijedoucího nákladního vozu a následnému vyjetí osobního vozu do příkopu. Na základě korespondence ...
 • Kotvení předpjaté frp výztuže pro betonové konstrukce 

  Girgle, František; Horák, David; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Základní princip ...
 • Metody ověřování technického stavu vozidel 

  Urban, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a nejnovější diagnostické postupy umožňují ...
 • Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy 

  Hanák, Jakub; Sedláček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za ...
 • Oceňování památkově chráněných objektů pro účely pojištění 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována, a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu toho kterého subjektu na cenu nemovitosti, účelu, pro který má ...
 • Použití logických matic pro posuzování příčin vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů (etics) 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Vady a poruchy ETICS mohou být způsobeny celou řadou příčin. Stanovení primární příčiny vady nebo poruchy může být u složitějších staveb velice obtížné, zvlášť pokud dochází k interakcím mezi účastníky stavebního procesu ...
 • Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění ...
 • Problematika dřevostaveb s crawl space 

  Lavický, Miloš; Mastná, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek se zabývá problémy, které je nutno řešit ve znaleckých posudcích zaměřených na dřevostavby, jejichž spodní stavba je navržena s uplatněním systému průlezné odvětrávané dutiny (crawl space).
 • Problematika manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů v silniční nákladní dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Znalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní orgány, by měl být připraven na ...
 • Problematika oceňování strojů a výrobních zařízení v rámci oceňování podniku jako celku 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Oceňování strojů a výrobních zařízení je velice náročnou a zodpovědnou činností, která klade na znalce vysoký stupeň znalostí a vědomostí. Oceňování podniku jako celku je komplexní oceňovací proces, jehož součástí je ...
 • Projekt eCALL z pohledu informatiky a soudního inženýRství 

  Rak, Roman; Zrubák, Róbert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Již v blízké budoucnosti váš nový vůz bude vybaven elektronickým bezpečnostním systémem, který v případě nehody sám zavolá záchranné složky. I když budete v bezvědomí, systém udá polohu vozidla ať jste kdekoliv a záchrana ...