Show simple item record

Meteorological Station with PC Connection

dc.contributor.advisorBartoš, Pavelcs
dc.contributor.authorŠimeček, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:00Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:00Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠIMEČEK, J. Meteostanice připojitelná k PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78892cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/55273
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením meteostanice připojitelné k PC pomocí USB rozhraní. Cílem práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat meteostanici, která měří hodnoty teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku vzduchu.  Jádrem meteostanice je programovatelný mikrokontrolér připojený na čidla  určená k měření veličin. Hodnoty veličin jsou uloženy v databázi a dají se zobrazit v grafu pomocí grafického uživatelského rozhraní. O sběr dat do databáze se stará démon běžící na pozadí. V první části práce se nachází teorie k měření meteorologických veličin. Další část je věnována popisu návrhu zapojení meteostanice. Následující kapitola se zabývá komunikací mezi mikrokontrolérem, čidly a počítačem.  Softwarové řešení mikrokontroléru, grafického uživatelského rozhraní a démona pro přenos naměřených dat do databáze se nachází v poslední části.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with constructing of meteorological station connected to PC via USB interface. The goal of the work is to design, construct and programme the meteorological station, which measures values of temperature, relative humidity and atmospheric pressure. The core of the meteorological station is programmable microcontroller connected to sensors measuring the variables. The values of the variables are stored in database and can be depicted as a graph using graphical user interface. Collecting of data in the database is provided by daemon running in the background. The first part of the thesis is focused on theory of measurement of meteorological values. The second part of the thesis describes the design of the connection of the meteorological station. The next chapter deals with communication between the microcontroller, sensors and computer. Software solution of the microcontroller, graphical user interface and the daemon providing data transfer to the database is in the last part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmeteostanicecs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectteplotacs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectmeteorological stationen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectpressureen
dc.subjecthumidityen
dc.titleMeteostanice připojitelná k PCcs
dc.title.alternativeMeteorological Station with PC Connectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78892en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:59:08en
sync.item.modts2020.06.23 10:17:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V čem spočívá přizpůsobení mikrokontrolérů rodiny AVR programovacímu jazyku C, o němž se zmiňujete v kapitole 2.1.1? Hodnota absolutního tlaku odpovídá zavedeným meteorologickým zvyklostem nebo ji bylo nutné nějakým způsobem přepočítat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record