Show simple item record

Image-Based Licence Plate Recognition

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorHomola, Milošcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:39Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:39Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationHOMOLA, M. Detekce poznávací značky v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15028cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56232
dc.description.abstractTento projekt se zabývá automatickou detekcí značky vozidla založené na hledání úseček ve vstupním obraze. V úvodu je popsán hlavní problém současných metod a stanovat cíl práce. Následuje popis několika základních metod, které se danou problematikou zabývají. Jsou diskutovány jejich výsledky a každá metoda je hodnocena. Závěrem této kapitoly je na základě získaných informací a vzhledem k cílu práce navržen algoritmus pro detekci značky založené na hledání úseček. Další kapitoly se věnují podrobnému popisu mé práce. Je kladen důraz na přesnou a spolehlivou detekci úseček a následně jejich seskupování do konzistentních celků. Na konci práce je provedeno několik experimentů pro demonstraci účinnosti a spolehlivosti zvolené metody. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky a je hodnocena vhodnost tohoto přístupu pro detekci značky vozidla.cs
dc.description.abstractThis project is concerned with automatic detection of licence plate based on finding abscissa in entering image. In the preface the main problem of presents´ methods is decribed. Then the definition of some basic methods, which are concerned with mentioned problematic, follows. Their results are discussed and each way of solution is assessed. In conclusion of the chapter, the algorithm for detection of licence plate is designed. It is done on the base of gained information and because of the aim of the work. Next chapter is devoted to the detailed description of my work. It is underlined emphasis on exact and reliable detection of abscissae and following clustering into consistent units. In the end of the work a few experiments for demonstration of efectiveness and reliability of selected method are made. In conclusion, gained results are discussed and the convience of this approach of detection of numberplate is assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce značkycs
dc.subjectHoughova transformace.cs
dc.subjectLocal Plate Recognitionen
dc.subjectHough transform.en
dc.titleDetekce poznávací značky v obrazecs
dc.title.alternativeImage-Based Licence Plate Recognitionen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:36cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15028en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:38en
sync.item.modts2020.05.22 13:03:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePotúček, Igorcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record