Poslední příspěvky

 • Rehydratace alkalicky aktivované strusky po vysokoteplotním namáhání 

  Fialová, Barbora
  Granulovaná vysokopecní struska je vedlejším produktem hutnického průmyslu. Často je součástí směsných cementů. Při vystavení betonu vysokým teplotám dochází k fyzikálním a chemickým změnám, které vedou ke ztrátě mechanických ...
 • Estakáda přes vodní nádrž Hričov 

  Holba, Radek
  Úkolem diplomové práce je porovnat zakládání mostního objektu na pilotách různých průměrů. Konkrétně se jedná o srovnání pilot o průměru 1200 a 1500 mm. Práce se zabývá jak technickou náročností, tak finančním porovnáním. ...
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně - stavebně technologický projekt 

  Brůžek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou studií II. etapy stavby mezinárodního centra klinického výzkumu a klinických provozů v Brně. Cílem práce je navrhnout vhodný technologický postup výstavby hlavního stavebního ...
 • Experimentální navrhování asfaltových směsí 

  Němec, Jan
  Diplomová práce se zabývá experimentálními návrhy asfaltových směsí. První část je věnována návrhu nízkohlučných asfaltových směsí. V teoretické části je popsána problematika hluku a metody měření hladiny hluku. Jsou zde ...
 • Aktivace vysokoteplotního popílku přídavkem popílku fluidního pro výrobu betonu 

  Ťažký, Martin
  Používání vedlejších energetických produktů ve stavebním průmyslu je již dlouholetou záležitostí. Stále zpřísňující se ekologické limity na emise vypouštěné do ovzduší však dávají vzniknout novým technologiím spalování ...
 • Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže 

  Paseka, Stanislav
  Cílem této práce je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů ...
 • Most přes místní komunikaci a potok 

  Večeřa, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která převádí silnici I/11 přes Bystrý potok a místní komunikaci mezi Nebory a Oldřichovicemi. Konstrukce je navržena ve čtyřech variantách, z nichž byla vybrána varianta ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Janíková, Dita
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší. Tato lávka přemosťuje řeku Ostravici ve Sviadnově u Frýdku-Místku. Hlavní náplní této práce bylo pro toto přemostění vypracovat ...
 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Bytový dům 

  Vavřincová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu. Objekt má tři nadzemní podlaží, zastřešen plochou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ. V objektu je navrženo 16 bytových ...
 • Využití R-materiálu v krytových vrstvách vozovek 

  Malá, Markéta
  Diplomová práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno využití R – ...
 • Porovnání technologií podbíjení koleje 

  Bombera, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením upravené technologie podbíjení koleje a jejím porovnáním s nyní používanou technologií na základě měření geometrických parametrů koleje a jejího svislého sedání na zkušebním úseku, ...
 • Tomkovo náměstí v Brně 

  Heczko, Michal
  Diplomová práce se zabývá dopravním řešením Velkého městského okruhu v Brně, okolí Tomkova náměstí. Při návrhu byla snaha o zachování trasy VMO, úsek Brno – Sever, v původním koridoru, na to navazující úsek Brno – Židenice ...
 • Hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika 

  Jiráský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika. Principem pro zpracování práce je charakteristika investičního projektu, analyzování a hodnocení efektivnosti ...
 • Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava 

  Koutníková, Veronika
  Územní studie městského území v Ostravě v lokalitě Vítkovic má dlouholetou průmyslovou historii. Jde o veřejnosti nepřístupný areál a bývalý průmyslový brownfield. Cílem diplomové práce je toto území otevřít a začlenit jej ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Nedvědice 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční stanice Nedvědice. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje, rekonstrukci železničního svršku a spodku. Ve stanici je navrženo poloostrovní nástupiště s výškou nástupní ...
 • Požadavky na manažera ve stavebnictví 

  Horská, Lenka
  Tato diplomová práce je věnována požadavkům na manažera ve stavebnictví. V teoretické části je nejprve stručně popsán management a jeho role ve stavebnictví. Poté se již práce věnuje samotným požadavkům, funkcím a technikám ...
 • Projekt nosné betonové konstrukce 

  Tuchyňová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá řešením skeletové konstrukce patrových garáží a to převážně její stropní deskou. V první fázi byla provedena parametrická studie dle zadání. Její součástí bylo srovnání tří konstrukčních ...
 • Využití softwarové podpory pro ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Hortová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením případové studie výstavby Ekofarmy při využití softwarové podpory aplikací Crystal Ball a Pertmaster Project Risk. Práce charakterizuje základní vlastnosti investičního ...
 • Posouzení chladícího a topného faktoru reálného TČ 

  Tupcová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou náhrady neekologického chladiva R22 dle požadavků příslušných právních předpisů a následného vlivu této náhrady na účinnosti klimatizačních systémů. Teoretická část je zaměřena na ...

Zobrazit další