• Ekonomická analýza vybraných zastavitelných ploch na území města 

    Bujnošková, Iva
    Cílem diplomové práce bylo vytvoření nástroje pro posouzení vhodnosti investice do přípravy konkrétního území pro budoucí výstavbu rodinných domů. Do uvedené investice bylo nutno zahrnout náklady na výkupy pozemků a ...
  • Ekonomická efektivnost podnikatelského záměru 

    Večerková, Martina
    Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti developerského projektu, jehož předmětem je výstavba bytového komplexu. Teoretická část je věnována investicím, studii proveditelnosti, analýze peněžních toků a ...