Show simple item record

Determination of total protein, carbohydrates and polyphenols in beer

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorDostálová, Blankacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:18:07Z
dc.date.available2018-10-21T20:18:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDOSTÁLOVÁ, B. Stanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58317
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzami 65 různých piv se zaměřením na nalezení rozdílů mezi českými výčepními pivy, českými ležáky, českými speciálními pivy a zahraničními pivy. U českých piv byly porovnány výsledky analýz mezi skupinou piv nesoucí označení „České pivo“ a mezi skupinou piv bez tohoto označení. V pivech byl stanovován celkový obsah bílkovin, polyfenolů a sacharidů pomocí UV-VIS spektrometrie. V literární rešerši byla popsána historie vaření piva, charakter a druhy českého piva a byl vysvětlen pojem chráněného zeměpisného označení „České pivo“. V další části rešerše byly vyjmenovány a popsány suroviny pro výrobu piva a technologie výroby piva. V poslední části rešerše byly specifikovány stanovované složky piva a byl popsán princip UV-VIS spektrometrie. Stanovení celkového obsahu bílkovin bylo provedeno Hartree-Lowryho metodou, která je založena na dvousložkovém činidle. První složkou je činidlo biuretové, druhou složkou je Folin-Ciocalteau činidlo na fenoly. Stanovení polyfenolů bylo provedeno metodou s Folin-Ciocalteau činidlem a celkové sacharidy byly stanoveny spektrofotometricky dle Analyticy EBC s použitím anthronového činidla. Výsledky analýz byly statisticky zpracovány a v závěrečné části práce byly zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with the analysis of 65 different beers, with a focus on finding differences between Czech tap ales, lagers Czech, Czech special beers and foreign beers. Czech beers were compared by the results of analysis among beers bearing the indication "Czech beer" and the group without this indication. The total amount of proteins, polyphenols and carbohydrates was determined using UV-VIS spectrometry. The history of brewing, the nature and types of Czech beers and protected geographical indication "Czech beer" were described. Raw materials for beer production and brewing technology have been listed and described. In the last part of the research, components of beer and the principle of the UV-VIS spectrometry have been specified. Th determination of total protein was performed using Hartree-Lowry method, which is based on two-component reagent. The first component is the biuret agent, the second component is the Folin-Ciocalteau reagent for phenols. Determination of the polyphenols has been carried out by the Folin-Ciocalteau reagent and total carbohydrates were determined spectrophotometrically according to the Analytica EBC using anthron agent. The results were statistically processed and evaluated in the final part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPivocs
dc.subjectbílkovinycs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectsacharidy.cs
dc.subjectBeeren
dc.subjectproteinsen
dc.subjectpolyphenolsen
dc.subjectcarbohydrates.en
dc.titleStanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivucs
dc.title.alternativeDetermination of total protein, carbohydrates and polyphenols in beeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:48cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid87042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:02:56en
sync.item.modts2020.03.31 00:29:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeGregor,, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Senzorické rozdíly mezi vzorky ? dr. Mikulíková: Podstata českého piva ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record