Show simple item record

WHAT TO DO? Conversion of industrial premises, Brno - Obřany

dc.contributor.advisorOplatek, Jiřícs
dc.contributor.authorKynčlová, Ivanacs
dc.date.accessioned2018-10-29T12:34:05Z
dc.date.available2018-10-29T12:34:05Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKYNČLOVÁ, I. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.cs
dc.identifier.other38583cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/585
dc.description.abstractAreál Esslerovy přádelny se nachází na trojúhelníkové parcele, kterou vymezuje řeka Svitava. Kromě budovy přádelny se na řešeném území nachází několik dalších objektů, které se díky svým dochovaným prvkům a konstrukcím stávají hodnotnými a stojí za to je zachovat. Nové využití přádelny počítá se soukromou školou architektury. Taktéž zachovávám budovu tkalcovny a využívám ji pro obchody a služby. Z ulice Fryčajovi je přístupné občerstvení, modelářské a výtvarné potřeby s papírnictvím, knihkupectví. Dále pak copycentrum. Z druhé strany z pěší zóny je hlavní vstup do knihovny. Další zachovanou stavbou je dům, který v minulosti sloužil jako administrativní budova a sklad. Velice zajímavými jsou jeho cihelné klenuté prostory v přízemí, které využívám jako vinotéku. Další podlaží této budovy slouží pronajímatelným kancelářím. Na tuto stavbu navazuje objekt vodní elektrárny, který zachovávám a obnovuji jeho funkci. V následující budově umisťuji víceúčelový prostor pro různé kurzy a školení, dále menzu a VŠ klub. Poslední stavbou, kterou zachovám, je památkově chráněný pavlačový dům. Zde navrhuji zhotovit byty pro pedagogy nebo zahraniční studenty, byt pro správce a technické zázemí. Novou stavbou na ostrově jsou vysokoškolské koleje. Jsou vytvořeny z montovaných buněk KOMA a zastřešeny jednoduchou ocelovou konstrukcí s krytinou z vlnitého plechu. Hlavní myšlenka fungování školy je založena na určitém řádu, který postupně směřuje k úplné svobodě. V návrhu předpokládám využití školy pro 100 studentů, tedy 50 studentů v každém ročníku. Studenti však nebudou striktně odděleni, ale naopak by se měli prolínat, čerpat od sebe zkušenosti a všichni by měli využívat budovu společně. 1.NP slouží „všem“ - studentům a vyučujícím, personálu, ale i ostatním lidem, kteří by tuto budovu navštívili. V tomto podlaží by se mohly odehrávat semináře, výstavy, přednášky, ale také různé konference, vernisáže nebo ostatní podobné aktivity. Ve vstupní hale je umístěna recepce a nezbytné prostory pro odpočinek. Tím myslím pohodlné a účelné místo pro strávení času mezi přednáškami nebo jinou výukou. Je zde také obsluha s drobným občerstvením pro studenty nebo například pro konference a galerii při různých vernisážích. V 2.NP se odehrává klasická výuka, ústní i písemné zkoušky. Tato část budovy již neslouží každému, je určena studentům, ale vše je pod dozorem pedagogů a vedení školy. Kromě uzavřených učeben jsou v tomto podlaží kanceláře pro pedagogy, pro správce sítě a zázemí vedení školy - kancelář děkana, sekretářky, tajemníka, dále zasedací místnost a studijní oddělení. Součástí tohoto podlaží jsou opět místa, která umožňují odpočinek a trávení volných cvhvil studentů mezi výukou. Další podlaží by se zase o něco více přibližovalo studentům. Umístila jsem zde prostory pro výuku ateliérů, které jsem záměrně nerozdělila klasicky pevnými příčkami. Studenti si mohou sami vytvářet interiér podle potřeby. Řešení nabízím v podobě využití pojízdných regálových stěn. Je to vhodné prostředí pro kritiky, obhajoby diplomových prací apod. Umístila jsem v této části také modelárnu a malé ministudovny. Výhradně studentské je poslední podlaží. Prostor je úplně svobodný, bez příček, využívám opět mobilní regály, které umožňují variabilní rozčlenění. Tento velký otevřený prostor je nejhezčí z celé budovy. Je vhodný také pro konání imatrikulací, promocí, možná i plesů a jiných společenských událostí. Klubovna studentů se nachází ve věži a je pomyslným vrcholem konečné svobody.cs
dc.description.abstractCampus of Essler’s mills are located on the triangulas plot, which defines river Svitava. In addition to the building spinning-factory the studied area there are several other buildings, which due to its well-preserved elements and structures are becoming valuable and worth it to keep them. A new use spinning is a private school of architecture. I have kept the formel building for weaving and I use it for business and services. From street Fryčajova is the entrance to the minimarket, stationery, bookstore and copy center. On the other side of the pedestrian zone is the main entrance to the library. Another building is a house that has served as an administrative building and warehouse. Very interesting are brick-vaulted rooms on the ground floor, which I use as a wine cellar. Another floor of this building is offices. This building continues building hydropower plants, which maintain and I restores its function. In the following building is the multipurpose space for various courses and training, dining hall and the university club. The last building, which I preserve is a protected historical gallery building. There are apartments for teachers foreign or students, apartment for manager and technical room. New construction on the island are college for student. They are built from prefabricated cells COMA and simple steel structures roofed with corrugated iron roofs. The main idea of school work is based on the Regulations, which develops into the full freedom. School is for 100 students, therefore 50 students in each grade. Students will not be strictly separated, but rather should fade, draw from each experience and everyone should benefit from the building together. The first floor serves "all" - students and teachers, staff and other people who visited the building. In this floor could happen seminars, exhibitions, lectures, as well as various conferences, openings or other similar activities. In the entrance hall is a reception and the necessary space for relaxation. There is a service with a small snack for students or for example for conferences and for various gallery openings. In the secon floor is happening classical learning, verbal and written examinations. This part of the building no longer serves everyone, it is addressed to students, but everything is under the supervision of teachers and school management. There are also offices for teachers, for network administrators and the school hinterland - dean's office, secretaries, secretary and studies department. Included in this are again floor spaces to allow rest and spend free time. Additional floors are a little more closer to students. There are spaces for ateliers, which are divided shelf moving walls. Students can create their own interior as needed. It should be room for criticism, defense, etc. There are a pattern shop and a small study rooms too. Especially for students is the last floor. The area is completely freedom, without walls, also use the mobile racks, allowing variable division. There is a small kitchen, rest area, changing rooms and showers. This large open space is the most beautiful of the whole building. It is also suitable for holding matriculation, graduation, maybe even balls and other social events. Students Lounge is located in the tower is the final peak imaginary freedom. They have access only to her students ...en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřádelnacs
dc.subjectObřanycs
dc.subjectškola architekturycs
dc.subjectrekonverzecs
dc.subjectSpinning millsen
dc.subjectObřanyen
dc.subjectSchool of Architectureen
dc.subjectreconversionen
dc.titleCO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřanycs
dc.title.alternativeWHAT TO DO? Conversion of industrial premises, Brno - Obřanyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-05-31cs
dcterms.modified2011-06-01-09:16:23cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid38583en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:21:45en
sync.item.modts2019.05.18 09:10:27en
dc.contributor.refereeRudiš, Viktorcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record