Show simple item record

Influence of surface electrodes on the ozone generation in the dielectric barrier discharge.

dc.contributor.advisorMazánková, Věracs
dc.contributor.authorMierna, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMIERNA, J. Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88157cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58663
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na pozorovanie vplyvu adsorbovaných plynov na povrchu elektród na generáciu ozónu v dielektrickom bariérovom výboji. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti a použite ozónu, metódy jeho generácie, kvantitatívneho stanovenia a interakcie ozónu s povrchom pevných látok. V experimentálnej časti bol pozorovaný vznik ozónu rekombináciou molekúl a atómov kyslíka na stenách ozonizátora, ale i jeho deštrukcia spôsobená reakciami s časticami prítomnými v uzavretom ozonizátore bez výboja. Ozón bol generovaný v cylindrickom systéme elektród z nerezovej ocele a dielektrického materiálu korundovej keramiky. Zmeraných bolo niekoľko sérií experimentov za použitia rôznych pracovných plynov (kyslík; kyslík a argón; kyslík a dusík). Pozorovaný bol i pokles koncentrácie generovaného ozónu pri dlhodobej prevádzke ozonizátora za využitia kyslíka o čistote 99,999 90 % ako pracovného plynu. Výsledné koncentrácie ozónu pre dané reakčné časy jednotlivých meraní boli stanovené metódou absorpčnej spektrometrie.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis is focused on the study of influence of adsorbed gases on the electrode surface on ozone generation in dielectric barrier discharge. The theoretical part describes some basic properties and applications of ozone, methods of its generation, determination and interaction with the solid surfaces. In the experimental part was studied formation of ozone by the recombination of molecules and atoms of oxygen on the wall of electrodes and also its destruction caused by the reaction with particles present in closed ozoniser without discharge. Ozone was generated in cylindrical configuration system of electrodes made of staniless steel and alumina ceramics as dielectric material. Several series of experiments were measured by using various operating gases (oxygen; oxygen and argon; oxygen and nitrogen). It was also examined the decrease of generated ozone concentration in long-term operation by using pure oxygen of 99,999 90 % as a feeding gas. The resulting ozone concentration for given reaction time of individual measurements was determined by the method of absorption spectrometry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozóncs
dc.subjectgenerácia ozónucs
dc.subjectstanovenie koncentrácie ozónucs
dc.subjectvznik a zánik ozónucs
dc.subjectozoneen
dc.subjectozone generationen
dc.subjectdetermination of ozone concentrationen
dc.subjectformation and destruction of ozoneen
dc.titleVliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji.cs
dc.title.alternativeInfluence of surface electrodes on the ozone generation in the dielectric barrier discharge.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-14:41:03cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88157en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:09:23en
sync.item.modts2019.05.18 14:47:40en
dc.contributor.refereeDzik, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record