Now showing items 1-20 of 134

 • Vytváření kapalinové clony absorbéru 

  Straka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou separace plynných znečišťujících složek ze směsi plynů do absorpční kapaliny s využitím absorbéru. Teoretická část se věnuje nejen popisu v praxi používaných absorpčních zařízení, ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

  Zálešáková, Romana
  Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Použití tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Pop, Zdeněk
  Tato práce se zabývá použitím tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici. V teoretické části je charakterizován mléčný tuk, lipidy, mastné kyseliny, možnosti stanovení lipidických látek, tenkovrstvá ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Použití extrakce tuhou fází pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je metoda extrakce tuhou fází jako prostředek k zisku frakce volných mastných kyselin ze sýrové matrice pro následné stanovení pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Teoretická část zpracovává ...
 • Studium výroby a využití mesolaktidu 

  Gažo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti ...
 • Probiotika a prebiotika a možnosti jejich koenkapsulace 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem probiotických kultur a možností jejich koenkapsulace se specifickými substráty, tzn. prebiotiky. Enkapsulovanými organismy byly Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve. ...
 • Využití metody PCR-HRM analýzy pro identifikaci bakterií v potravinách a doplňcích stravy 

  Šurková, Alice
  Teoretická část práce se věnuje potravinám a potravinovým doplňkům s obsahem mikroorganismů, především bakterií. Dále pojednává o metodách identifikace těchto bakterií, především o polymerázové řetězové reakci (PCR). ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...
 • Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Jagošová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a ...
 • Využití termotolerantních kmenů k přípravě vybraných metabolitů na hydrolyzátech odpadů 

  Musilová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vybraného metabolitu na hydrolyzátoch odpadov využitím termotolerantných kmeňov. Zvoleným odpadom sú pomarančové šupy – odpad, ktorého množstvo každoročne stúpa, pretože sú zložené ...
 • Možnosti stanovení volných mastných kyselin v potravinářských matricích 

  Brožová, Michaela
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se možnostmi stanovení mastných kyselin v potravinách, s hlavním zaměřením na mléčné výrobky. Práce začíná přehledem obecných charakteristik lipidů a mastných kyselin. ...
 • Roztoková syntéza PLA 

  Svítil, Jan
  Tato práce studuje syntézy polylaktidů metodou polymerace laktidů v roztoku. Teoretická část práce pojednává o kyselině mléčné, laktidech a polylaktidech, jejich vlastnostech a výrobě. Experimentální část shrnuje a ověřuje ...
 • Testy ekotoxicity na úrovni buněk 

  Procházková, Petra
  Endokrinní disruptory patří mezi významné polutanty životního prostředí. Nebezpečné jsou jak pro člověka, tak pro jiné organismy, tím, že ovlivňují jejich hormonální systém. Do prostředí se dostávají při výrobě, používání ...
 • Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech 

  Hrubý, Petr
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr ...
 • Základní chemická charakteristka šťáv vybraných odrůd červené srstky 

  Klatová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických vlastností červenoplodých odrůd srstky angreštu. V teoretické části byly popsány základní biologické znaky angreštu, některé choroby, škůdci a vybrané ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Potravinové výrobky s probiotiky 

  Zemanová, Tereza
  Fermentované mléčné výrobky s obsahem probiotických mikroorganismů, které se vyznačují příznivými účinky na střevní mikroflóru, jsou v dnešní době konzumovány ve velkém množství. Nabídka výrobků, do kterých jsou mikroorganismy ...