Now showing items 21-40 of 132

 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vliv oxidu zinečnatého na vlastnosti portlandského směsného cementu s mikrosilikou. U past byly sledovány tokové vlastnosti a pomocí isoperibolického kalorimetrického měření průběh hydratace. ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Polymerace laktidů v tavenině 

  Horkel, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerace laktidů v tavenině. Teoretická část se zabývá vlastnostmi kyseliny mléčné, laktidů, polylaktidů a současně využívanými metodami jejich výroby. V praktické části byla ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting 

  Pikner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na ...
 • Roztoková syntéza PLA 

  Svítil, Jan
  Tato práce studuje syntézy polylaktidů metodou polymerace laktidů v roztoku. Teoretická část práce pojednává o kyselině mléčné, laktidech a polylaktidech, jejich vlastnostech a výrobě. Experimentální část shrnuje a ověřuje ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

  Pachovská, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...
 • Využití pilin jako substrátu pro biotechnologickou produkci PHA 

  Ladický, Peter
  Cieľom práce bolo štúdium vhodnosti hoblín a pilín ako substrátu pre mikrobiálnu produkciu PHA baktériami Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. V experimentálnej časti práce bol skúmaný najvhodnejší spôsob hydrolýzy ...
 • Vliv podmínek na tvorbu hydrogelů 

  Heger, Richard
  Tato práce je zaměřena na testování vlivu podmínek, přesněji pH, při tvorbě hydrogelů, které byly připraveny hydratací sypké směsi neboli suchou cestou. Systém hydrogelu byl tvořen polyelektrolytem, přesněji hyaluronanem ...
 • Vlastnosti vyfukovaných fólií na bázi polyethylénu v závislosti na jejich složení. 

  Sobková, Martina
  Práce se zabývá studiem vlivu obsahu technického recyklátu na fyzikální charakteristiky vyfukovaných fólií. Cílem práce je laboratorní příprava série fólií s obsahem běžného fóliového LLDPE 0–100 % s přídavkem LDPE recyklátu ...
 • Sypné vlastnosti jemných partikulárních materiálů v průmyslové praxi 

  Bógyiová, Csilla
  Práca sa zaoberá vlastnosťami a chovaním práškovitých materiálov. Štúdium chovania partikulárnych látok je veľmi náročné a ťažké. Je ale nutné aspoň približne poznať ochotu k toku materiálu, aby bolo možné navrhovať správny ...
 • Testování metod pro barvení vzorků živočišné tkáně 

  Feitová, Věra
  Pro určení diagnózy pacienta bývá potřeba i informace o struktuře tkáně a patologických změnách. Biopsie je diagnostická metoda, při které je pacientovi odebrán vzorek tkáně, fixován a následně vyšetřen. Tkáň prochází ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Tepelné vytvrzování povlaků na bázi Ni-P připravených na tvářených hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vytvrzováním nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách. V teoretické části jsou uvedeny současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků. Dále je uveden mechanismus ...
 • Volná povrchová energie plazmových polymerů 

  Klepáčková, Barbora Bella
  Tato práce se zabývá studiem změn volné povrchové energie organokřemičitých plasmových polymerů na základě jejich rozdílných depozičních podmínek. Výpočet volné povrchové energie byl proveden pomocí Owens-Wendt-Kaelble, ...
 • Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění 

  Šálková, Michaela
  Tato bakalářská práce má formu rešerše a jejím tématem je studium vlivu výživy na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsána struktura a fyziologie lidského mozku, ...
 • Stanovení vybraných parametrů v zahraničních pivech 

  Punčochářová, Lenka
  Cílem této práce je stanovení vybraných polyfenolů, organických kyselin a prvků (makroelementů a mikroelementů) v zahraničních pivech. V teoretické části jsou kromě výroby sladu a piva popsány druhy piv a pivní styly a ...
 • Produkce polyhydroxyalkanoátů pomocí Haloferax mediterranei 

  Valová, Kristýna
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na studium vybraných vlivů na produkci biopolymerů, polyhydroxyalkanoátu (PHA) a extracelulárních polysacharidů (EPS), extrémně halofilní Archae Haloferax mediterranei. V teoretické ...
 • Využití technického konopí a konopných produktů v kosmetice a farmacii 

  Žáčková, Kristýna
  Konopí je všestranně využitelná rostlina, s níž se lze setkat prakticky ve všech odvětvích průmyslu, ale i v medicíně. Předmětem této bakalářské práce je stanovení vybraných aktivních látek technického konopí a jeho produktů ...