• Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Analýza proteinů gluteninové frakce u ozimé pšenice kultivované v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Čileková, Marta
  Zvyšovanie koncentrácie CO2 v atmosfére ovplyvňuje fotosyntézu rastlín a následne jej metabolity. V tejto práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu zvýšenej koncentrácie CO2 v atmosfére na glutenínovú frakciu bielkovín u ...
 • Možnosti stanovení volných mastných kyselin v potravinářských matricích 

  Brožová, Michaela
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se možnostmi stanovení mastných kyselin v potravinách, s hlavním zaměřením na mléčné výrobky. Práce začíná přehledem obecných charakteristik lipidů a mastných kyselin. ...
 • Roztoková syntéza PLA 

  Svítil, Jan
  Tato práce studuje syntézy polylaktidů metodou polymerace laktidů v roztoku. Teoretická část práce pojednává o kyselině mléčné, laktidech a polylaktidech, jejich vlastnostech a výrobě. Experimentální část shrnuje a ověřuje ...
 • Kvasinky v procesu výroby vína 

  Horká, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních ...
 • Testy ekotoxicity na úrovni buněk 

  Procházková, Petra
  Endokrinní disruptory patří mezi významné polutanty životního prostředí. Nebezpečné jsou jak pro člověka, tak pro jiné organismy, tím, že ovlivňují jejich hormonální systém. Do prostředí se dostávají při výrobě, používání ...
 • Netradiční potraviny s obsahem probiotických bakterií 

  Sobotková, Markéta
  Probiotické mikroorganismy jsou obsaženy kromě běžných mléčných produktů také v netradičních potravinách konzumovaných zejména v asijských zemích. V práci je uveden přehled vybraných méně obvyklých potravin s obsahem ...
 • Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu 

  Ďubašák, Matej
  Horčík je ľahký kov vhodný pre rôzne technické a biomedicínske aplikácie vďaka dobrému pomeru pevnosti k hmotnosti a biokompatibilite. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania pórovitého horčíka pri ...
 • Šípek – zdroj přírodních látek 

  Motúzová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání antimikrobiální aktivity extraktů různých druhů šípkových čajů. Dále byla stanovována koncentrace biologicky aktivních látek, polyfenolů a flavonoidů, a celková antioxidační aktivita ...
 • Optimalizace podmínek postupu gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu pomocí kyseliny citronové 

  Burešová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývala hydrogely, které mají výhodu v zadržení velkého množství vody, to umožňuje velké možnosti aplikací, například v medicíně. Reaktanty síťovací reakce byl hyaluronan a hydroxyethylcelulóza. Síťovacím ...
 • Příprava povlaků na bázi Ni-P na tvářené hořčíkové slitině AZ61 po tepelném zpracování 

  Otoupal, Dominik
  Náplní této bakalářské práce je příprava tepelně zpracované tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a vyloučení nikl-fosforového povlaku pomocí bezproudé depozice na původní a tepelně zpracovanou hořčíkovou slitinu AZ61. Teoretická ...
 • Příprava vápenato-hlinitých fází 

  Ohaňka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...
 • Sledování vybraných parametrů při procesu čištění odpadních vod v různých ČOV 

  Dalajková, Nikola
  Tato práce je zaměřena na problematiku čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Brno Modřice. Jsou zde popsány obecné technologické parametry velkých a středních ČOV a také postup čištění odpadní vody přímo v ČOV Brno ...
 • Základní chemická charakteristka šťáv vybraných odrůd červené srstky 

  Klatová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických vlastností červenoplodých odrůd srstky angreštu. V teoretické části byly popsány základní biologické znaky angreštu, některé choroby, škůdci a vybrané ...
 • Vliv radiačního síťování PA na jeho termomechanické vlastnosti 

  Mikel, David
  V této bakalářské práci byl studován vliv ionizujícího záření na termomechanické vlastnosti polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Ionizující záření způsobilo pokles krystalinity, teploty tání a krystalizace polyamidu. ...
 • Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech 

  Hrubý, Petr
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr ...
 • Fyzikálně-chemická charakterizace 3-hydroxybutyrátu ve vztahu k jeho bioprotektivním účinkům 

  Kahanovská, Kristína
  Hlavným cieľom práce bolo overiť bioprotektívne vlastnosti 3-hydroxybutyrátu (3HB) z hľadiska jeho vplyvu na denaturáciu proteínu (konkrétne lipázy) a stanoviť relevantné fyzikálno-chemické charakteristiky 3HB, ktoré by ...
 • Stanovení vybraných parametrů ve speciálních typech piv vařených v ČR 

  Fähnrichová, Nikola
  Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu speciálních typů piv vařených v České republice pomocí třech instrumentálních metod. Pro určení polyfenolických látek byla použita kapalinová chromatografie HPLC, k organickým ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
 • Organické tranzistory pro senzoriku 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v ...