• Probiotika a prebiotika a možnosti jejich koenkapsulace 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem probiotických kultur a možností jejich koenkapsulace se specifickými substráty, tzn. prebiotiky. Enkapsulovanými organismy byly Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve. ...
 • Stanovení vybraných parametrů v českých ležácích 

  Žáková, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je stanovení koncentrace vybraných látek v českých pivech typu ležák. V první části práce jsou v rámci teorie popisovány základní suroviny pro výrobu piva a proces jeho výroby. Značná část je ...
 • Využití pilin jako substrátu pro biotechnologickou produkci PHA 

  Ladický, Peter
  Cieľom práce bolo štúdium vhodnosti hoblín a pilín ako substrátu pre mikrobiálnu produkciu PHA baktériami Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. V experimentálnej časti práce bol skúmaný najvhodnejší spôsob hydrolýzy ...
 • Využití metody PCR-HRM analýzy pro identifikaci bakterií v potravinách a doplňcích stravy 

  Šurková, Alice
  Teoretická část práce se věnuje potravinám a potravinovým doplňkům s obsahem mikroorganismů, především bakterií. Dále pojednává o metodách identifikace těchto bakterií, především o polymerázové řetězové reakci (PCR). ...
 • Stabilita huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium stability huminové kyseliny. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, kde se seznámíme se strukturou, vlastnostmi a významem huminových kyselin a druhá část ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Vytváření kapalinové clony absorbéru 

  Straka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou separace plynných znečišťujících složek ze směsi plynů do absorpční kapaliny s využitím absorbéru. Teoretická část se věnuje nejen popisu v praxi používaných absorpčních zařízení, ...
 • Použití tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Pop, Zdeněk
  Tato práce se zabývá použitím tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici. V teoretické části je charakterizován mléčný tuk, lipidy, mastné kyseliny, možnosti stanovení lipidických látek, tenkovrstvá ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Studium výroby a využití mesolaktidu 

  Gažo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti ...
 • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

  Zálešáková, Romana
  Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...
 • Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Jagošová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a ...
 • Využití termotolerantních kmenů k přípravě vybraných metabolitů na hydrolyzátech odpadů 

  Musilová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vybraného metabolitu na hydrolyzátoch odpadov využitím termotolerantných kmeňov. Zvoleným odpadom sú pomarančové šupy – odpad, ktorého množstvo každoročne stúpa, pretože sú zložené ...
 • Použití extrakce tuhou fází pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je metoda extrakce tuhou fází jako prostředek k zisku frakce volných mastných kyselin ze sýrové matrice pro následné stanovení pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Teoretická část zpracovává ...
 • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

  Vojtíšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Souvislost mezi schopností bakterií odolávat teplotnímu stresu a akumulovat PHA 

  Nováčková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zapojením polyhydroxyalkanoátů (PHA) do stresové odpovědi bakterií, a to konkrétně při působení teplotního stresu. Teoretická část práce se zaměřuje na stresovou odpověď bakterií obecně, na ...
 • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

  Klieštiková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
 • Potravinové výrobky s probiotiky 

  Zemanová, Tereza
  Fermentované mléčné výrobky s obsahem probiotických mikroorganismů, které se vyznačují příznivými účinky na střevní mikroflóru, jsou v dnešní době konzumovány ve velkém množství. Nabídka výrobků, do kterých jsou mikroorganismy ...