• Hodnocení vlastností vápna 

    Palušáková, Stanislava
    Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápien, ktoré sa používajú v oblasti pamiatkovej starostlivosti pamiatok, ale i pre bežné stavebné aplikácie. Cieľom tejto bakalárskej práce je zostaviť vhodnú sadu ...