Now showing items 1-20 of 134

 • Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů 

  Vaněk, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, ...
 • Aktivace procesu ultrajemného mletí povrchově aktivními aditivy. 

  Borguľová, Eva
  Táto práca sa zaoberá štúdiom suchého mletia slínku s využitím malého guľového mlyna s guľovým mlecími telesami. Aditíva mletia sú povrchovo aktívne látky, ktoré separujú častice mletej látky a zabraňujú ich reaglomerácii ...
 • Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Jagošová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a ...
 • Analýza proteinů gluteninové frakce u ozimé pšenice kultivované v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Čileková, Marta
  Zvyšovanie koncentrácie CO2 v atmosfére ovplyvňuje fotosyntézu rastlín a následne jej metabolity. V tejto práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu zvýšenej koncentrácie CO2 v atmosfére na glutenínovú frakciu bielkovín u ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Anizotropní techniky ve studiu cytoplazmy 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo provést srovnávací experimenty pomocí časově rozlišené anizotropie a ustálené anizotropie v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Fluorescenční sondou pro skenování buněčného vzorku byl vybrán ...
 • Antimikrobiální aktivita šípkových čajů 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanovenie koncentrácie biologicky aktívnych látok ako sú polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch s hlavným obsahom Rosa canina. Ďalej bolo ...
 • Charakterizace a účinek vybraných přírodních látek s antimykotickým účinkem 

  Plachá, Monika
  Predložená bakalárska práca je zameraná na štúdium účinku prírodných látok s potenciálnym antimykotickým účinkom a charakterizácie ich obsahových látok. V práci bola spracovaná rešerš, ktorá je zameraná na mykózy, antimykotiká ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Charakterizace pektinu ultrazvukovou spektroskopií 

  Trtek, Jan
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků pektinu o různé koncentraci ve vodě. Dále byl zkoumán vliv rozpouštědla na změny chování pektinu v 0,15 M vodném roztoku chloridu ...
 • Charakterizace vybraného typu mléčného „bio“ výrobku 

  Hanychová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením kefíru. Konkrétně jsou sledovány rozdíly v senzorických vlastnostech kefíru vyrobeného stejným způsobem z různých druhů mléka. Teoretická část pojednává o kefíru, jeho ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Charakterizace vybraných mikrobiálních enzymů 

  Bradáčová, Kristína
  Táto bakalárska práca je zameraná na riadenú produkciu a identifikáciu extracelulárnych mikrobiálnych hydrolytických enzýmov produkovaných plesňami. Teoretická časť práce je zameraná na charakterizáciu vybraných hydrolytických ...
 • Chování hyaluronan-albuminových komplexů ve fyziologickém prostředí 

  Šuleková, Nikola
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích vysokomolekulové a nízkomolekulové kyseliny hyaluronové (HA) s hovězím sérovým albuminem (BSA) ve fyziologickém prostředí. Navazuje na předešlé práce o interakcích HA s amfifilními ...
 • Deprotonace v excitovaném stavu jako metodika charakterizace koloidních systémů 

  Richterová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium přenosu protonu v excitovaném stavu v micelárních systémech. Nejprve byla stanovena kritická micelární koncentrace použitých tenzidů CTAB, SDS a Tritonu X-100. Dále byla měřena ...
 • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

  Šilhánková, Lenka
  Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...