Show simple item record

Side products from power industry as the raw material base for the future

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorMarko, Michalcs
dc.date.accessioned2021-06-13T22:55:34Z
dc.date.available2021-06-14cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMARKO, M. Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58772
dc.description.abstractTato práce reaguje na celosvětový problém týkající se hledání alternativních zdrojů nerostných surovin. Práce se zabývá analyzováním vzorků vysokoteplotních a fluidních popílků z produkce elektráren v České republice a následným experimentálním ověřením možnosti separace některých žádoucích složek. Na základě prvkového a fázového složení byla navržena a laboratorně testována možnost separace hliníku, titanu a železa extrakcí do roztoku kyseliny sírové za následného rozdělení těchto složek vhodnými dělícími metodami. Separace vybraných prvků z popílkové matrice byla provedena za laboratorní teploty a následně při teplotě varu použitého rozpouštědla.cs
dc.description.abstractThis work reacts to the worldwide problem related to looking for alternative sources of raw materials. The work deals with analyzing samples of high temperature and fluid fly ashes produced by power plants in the Czech Republic, followed by experimental verification of possibilities to separate some desired components. Based on the elemental and phase compositions, the possibility of aluminum, titanium, and iron extraction to sulfuric acid solution and subsequent selective precipitation using suitable separeation methods was designed and tested in a laboratory scale. Separation of selected elements from the fly ash matrix was carried out at room temperature and then at the boiling point of the used solvent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectDruhotné surovivycs
dc.subjectsurovinová základnacs
dc.subjectpopílkycs
dc.subjectvyužití popílků.cs
dc.subjectSecondary raw materialsen
dc.subjectraw material baseen
dc.subjectfly ashen
dc.subjectfly ash utilization.en
dc.titleVedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnostics
dc.title.alternativeSide products from power industry as the raw material base for the futureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:25cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:59:27en
sync.item.modts2021.11.12 16:50:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč se ve svém vystoupení zabýval prezentací koncepce své bakalářské práce a jejích hlavních výsledků. Vystoupení bylo jak po obsahové tak po formální stránce velmi dobré, jasné a srozumitelné. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal velmi hluboké znalosti studované problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record