Zobrazit minimální záznam

Fixed Assets According to Czech Accounting Legislations and International Financial Reporting Standards

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorMüllerová, Denisacs
dc.date.accessioned2018-10-29T08:49:37Z
dc.date.available2018-10-29T08:49:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMÜLLEROVÁ, D. Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94900cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58843
dc.description.abstractTématem diplomové práce „Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů“ je charakterizovat oceňování, odpisování, snížení hodnot, tvorbu rezerv a leasing s vazbou na dlouhodobý hmotný majetek podle pravidel české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, dále provedení srovnání obou systémů s vyzdvihnutím hlavních rozdílů při vykazování. Získané teoretické poznatky slouží k znázornění rozdílů při vykazování dlouhodobého majetku u konkrétní účetní jednotky účtující podle české účetní legislativy, která zvažuje možnost sestavování konsolidované účetní závěrky dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.cs
dc.description.abstractThe thesis topic „Fixed Assets According to Czech Accounting Legislation and International Financial Reporting Standards“ is to characterize valuation, amortization, decrease the values, reserves and leasing with relation to tangible asset sunder the rules of Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standarts, as well as carry out a comparison of the two systems by high lifting the key differences in reporting. The theoretical approach is used to show the differences in the reporting of fixed assets for a specific accounting unit keeping accounts according to Czech accounting legislation which is considering the possibility of preparing consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčeská účetní legislativacs
dc.subjectMezinárodní účetní standardy účetního výkaznictvícs
dc.subjectdlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectstandardy IAS/IFRScs
dc.subjectvykazovánícs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectoperativní leasingcs
dc.subjectfinanční leasingcs
dc.subjectCzech accounting legislationen
dc.subjectInternational Accounting Financial Reporting Standardsen
dc.subjecttangible assetsen
dc.subjectstandarts IAS / IFRSen
dc.subjectreportingen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectamortizationen
dc.subjectoperational leasingen
dc.subjectfinancial leasingen
dc.titleDlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardůcs
dc.title.alternativeFixed Assets According to Czech Accounting Legislations and International Financial Reporting Standardsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-17-12:48:28cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94900en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:56:07en
sync.item.modts2018.10.22 09:08:30en
dc.contributor.refereeJakubcová, Mariecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam