Show simple item record

Determination of the ozone concentration generated by dielectric barrier discharge.

dc.contributor.advisorMazánková, Věracs
dc.contributor.authorManduchová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:04Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMANDUCHOVÁ, I. Stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58872
dc.description.abstractBakalárska práca sa venuje štúdiu determinácie koncentrácie ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojom z plynného kyslíka o čistote 99,999 9 %, pri rôznych zmenách experimentálnych podmienok, pomocou absorpčnej spektrometrie. Rovnako bol kladený dôraz aj na komparáciu dvoch zástupcov základných metód stanovení koncentrácie ozónu. V teoretickej časti sú popísané charakteristické vlastnosti ozónu a jeho využitie, metódy generácie ozónu, experimentálne metódy stanovenia koncentrácie generovaného ozónu a jeho mikrobiocídna účinnosť. V experimentálnej časti bola skúmaná generácia ozónu vzniknutého interakciou kyslíka s adsorbovaným kyslíkom na stenách ozonizátora v závislosti na variácii experimentálnych podmienok. Vykonaných bolo niekoľko sérií experimentov, kde variabilnou premennou experimentálnych podmienok bola zmena výkonu na zdroji, zmena prietoku prúdiaceho kyslíka a zmena reakčnej doby. Okrem toho bola skúmaná aj využiteľnosť stanovenia koncentrácie ozónu pomocou jodometrickej titrácie v porovnaní s metódou absorpcie UV žiarenia pri podmienkach použitých v experimente. Ozón bol generovaný zostavou dvoch totožných valcových ozonizátorov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele fungujúcich na princípe dielektrického bariérového výboja za použitia dielektrika z korundovej keramiky.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis is focused on the study of determination of the ozone concentration generated by dielectric barrier discharge from high-purity oxygen gas of 99,999 9 %, at changes in different experimental conditions, using absorption spectrometry. The emphasis was put also equally on the comparison of two representatives of the basic methods determining the concentration of ozone. In the theoretical part are described characteristic properties of ozone and fields of utilization, methods of ozone generation, experimental methods of determining the concentration of generated ozone and microbicidal effects of ozone. In the experimental part was investigated the generation of ozone created by interaction of oxygen with oxygen adsorbed on the walls of ozonizer depending on variation of experimental conditions. Multiple series of experiments were conducted, where the changing variable of experimental conditions was the change of voltage on power supply, the flow change of oxygen and the change of reaction time period. Besides of these, there has been also examined the applicability of determining the concentration of ozone using iodometric titration in comparison with the method of UV absorption at conditions used in the experiment. Ozone was generated by assembly of two identical cylindrical ozonizers made from stainless steel functioning on principle of dielectric barrier discharge using dielectric from alumina.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozóncs
dc.subjectgenerácia ozónucs
dc.subjectstanovenie koncentrácie ozónucs
dc.subjectmikrobiocídne účinky ozónucs
dc.subjectjodometrická titráciacs
dc.subjectozoneen
dc.subjectozone generationen
dc.subjectdetermination of ozone concentrationen
dc.subjectmicrobicidal effects of ozoneen
dc.subjectiodometric titrationen
dc.titleStanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem.cs
dc.title.alternativeDetermination of the ozone concentration generated by dielectric barrier discharge.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-20-15:34:08cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:57:15en
sync.item.modts2021.11.12 17:00:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTöröková, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Jaké patogeny lze takto likvidovat ? Kde by probíhalo měření (patogenní MO) ? Jaký dezinfekční gel byl použit ? doc. Španová: Jak závisí množství ozonu na průtoku kyslíku ? Použité napětí ? doc. Diviš: Jak se počítá a vyjadřuje koncentrace ozonu ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record