Show simple item record

Preparation and evaluation of fluoride conversion coating created on AZ31 wrought magnesium alloy

dc.contributor.advisorFintová, Stanislavacs
dc.contributor.authorMatějka, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:14Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:14Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMATĚJKA, L. Příprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58894
dc.description.abstractCílem práce je optimalizace parametrů přípravy fluoridového konverzního povlaku na tvářené hořčíkové slitině AZ31v tavenině Na[BF4]. Sledovanými faktory pro stanovení kvality připravených povlaků jsou homogenita povrchu povlaku na broušených a leštěných vzorcích hořčíkové slitiny, mechanické vlastnosti povlaků (adheze a tvrdost) a tloušťka povlaku. Hlavním sledovaným parametrem byla změna těchto vlastností při expozici vzorků tavenině soli na různou dobu. Povrchy povlaků byly dokumentovány na invertovaném světelném mikroskopu s doplněním o snímky reprezentativních vzorků pomocí SEM. Tloušťka povlaku byla dokumentována pomocí invertovaného světelného mikroskopu s využitím polarizačního filtru. Chemické složení bylo stanoveno na třech reprezentativních vzorcích pomocí energeticky-disperzního rentgenového spektrometru. Mechanické vlastnosti povlaků byly stanoveny scratch-testem na REVETEST Scratch Testing Systému s detektorem akustických emisí. Výsledné vrypy byly dokumentovány na světelném mikroskopu. Byl prokázán jednoznačně kvalitnější povlak na leštěných vzorcích oproti broušeným, kde povlak nevyplnil rýhy po povrchové úpravě. Bylo prokázáno konstantní chemické složení všech povlaků bez ohledu na dobu přípravy povlaků. Nejlepší mechanické vlastnosti má povlak po 2 h expozice v tavenině Na[BF4] na leštěném vzorku. Získaná data mají praktický význam v oblasti využití slitiny AZ31 v různých oborech průmyslu, medicíně a v dalším výzkumu.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is optimization of preparation parameters of fluoride conversion coating on the wrought magnesium alloy AZ31 in Na[BF4] melt. The monitored factors for determining quality of the prepared coatings are homogeneity of the coating surface on ground and polished samples of magnesium alloy, mechanical properties of the coating (adhesion and hardness) and the coating thickness. The main parameter was the change in these properties at different exposition times of the material to the salt melt. Coating surfaces were documented on an inverted light microscope with the addition of images representative samples using SEM. The coating thickness was documented with inverted light microscope using a polarization filter. The chemical composition was determined on three representative samples using an energy-dispersive X-ray spectrometer. The mechanical properties of the coatings were determined by scratch test on REVETEST Scratch Testing System with detector of acoustic emissions. The resulting scratches were documented on a light microscope. It was proved that polished samples exhibit superior coating in respect with ground samples, wherein the coating did not fill the trench after the finish treatment (grinding). Constant chemical composition has been demonstrated in all the coatings. Polished sample after 2 hours of exposure in the Na [BF 4] melt exhibits best mechanical properties. The obtained data are of practical importance in the use of the alloy AZ31 in various fields of industry, medicine and other research.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíkové slitinycs
dc.subjectAZ31cs
dc.subjectfluoridový konverzní povlakcs
dc.subjectNa[BF4]cs
dc.subjectMagnesium alloysen
dc.subjectAZ31en
dc.subjectfluoride conversion coatingen
dc.subjectNa[BF4]en
dc.titlePříprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31cs
dc.title.alternativePreparation and evaluation of fluoride conversion coating created on AZ31 wrought magnesium alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:25cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid87280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:57:59en
sync.item.modts2021.11.12 21:32:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeWasserbauer, Jaromírcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl ve svém vystoupení základní teze a výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla jak po obsahové tak formální stránce dobrá a splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděl správně a prokázal, že má uspokojivé znalosti o tématu řešeném v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record