Show simple item record

WHAT TO DO? Conversion of industrial premises, Brno - Obřany

dc.contributor.advisorOplatek, Jiřícs
dc.contributor.authorPospíšilová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:15:40Z
dc.date.available2019-05-17T02:15:40Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, M. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.cs
dc.identifier.other38586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/589
dc.description.abstractUrbanismus V návrhu jsem se snažila o maximální zhodnocení již stávajících urbanistických hodnot a jejich zdůraznění. A také o využití co nejvíce již postavených budov. Snažím se je revitalizovat, příp. provádět jejich rekonverzi. Vzhledem k tomu, že území je v tak blízkém kontaktu s přírodou, nevidím zde důvod nepokusit se přiměřeně zastavět ostrov. Nově zde stavím 9 rodinných domků, které jsem soustředila do struktury, jež svým měřítkem a tvary navazuje na okolní polovesnickou zástavbu, přitom ale je jasně novodobá. Svou výškou navíc vytváří „podnož“ výrazné budově přádelny. V území jsem se snažila co nejlépe pochopit již danou zástavbu, její tradiční rozdělení prostoru na veřejné prostory ulic a náměstí a na soukromé vnitrobloky. A pak na veřejné budovy – solitéry – v tomto případě mám na mysli bývalou přádelnu. Na tyto klasické prvky jsem se snažila ve svém návrhu obnovit a svou novou strukturou na ně navázat. Mým dalším cílem bylo zvýšit prostupnost areálu, tak aby již nebyl vnímán jako areál, ale jako část města. Tak jsem propojila břeh v místě sochy sv. Jana Nepomuckého s ostrovem pěší lávkou. Přádelna neboli škola architektury Také v rámci přestavby bývalé přádelny jsem uvažovala podobně – maximálně využít a zdůraznit již stávající hodnoty stavby a pokusit se pochopit jejich logiku. Na ni pak navázat podobným smýšlením, kdy to nové nepopírá staré, ale ani ho iracionálně nezbožšťuje. Nástup do školy jsem umožnila ze dvou protilehlých stran – jednak z mostu, jednak z náměstí na ostrově. Z mostu jsem se snažila zachovat přístup jako lávku do přádelny, protože díky tomu je stále budova oddělena od mostu a stále je zřejmé, že stojí na ostrově. V místě lávky jsem rozšířila chodník na úkor silnice. Uvědomila jsem si, že přádelna má situované schodiště mimo svůj objem a i na tento fakt jsem se pokusila zareagovat – nové únikové schodiště jsem umístila rovněž mimo přádelnu. Abych udělala školu „s jedním srdcem“, jak jsem již popsala v eseji, prořízla jsem v přádelně ve střední části podlahy (bez průvlaků a žeber) a vytvořila jsem tak respirium, s nímž jsou všechny prostory opticky propojeny. Krása stávající konstrukce nejlépe vynikne v celistvosti prostor. Protože ale pro výuku a vyučující jsou třeba i oddělené prostory, rozhodla jsem se tuto celistvost co nejvíc zachovat v přízemí – aby byla přístupná veřejnosti a pak ve čtvrtém podlaží, které je samo o sobě nejkrásnější a bude inspirativní studentům, kteří zde budou tvořit své ateliérové práce. V přízemí se nachází prostory sloužící i veřejnosti – knihovna, výstava detailů. Ve druhém poschodí pak v návaznosti na schodiště v respiriu aula s šatnou, konferenční místnost, vedení, učebny a kanceláře. Ve třetím poschodí pak již jen učebny a kanceláře, modelárna a počítačová učebna. V posledním patře jsou pak ateliéry rozdělené pouze nízkými příčkami a kromě toalet a kuchyňky opakujících se v každém podlaží jsou zde ještě sprchy.cs
dc.description.abstractUrbanism In the proposal, I tried the maximum value of existing urban values ??and their emphasis. It is also about making the most of already constructed buildings. I try to revitalize, or. perform their reconversion. Given that the area is in such close contact with nature, I see no reason for there not to try to adequately build up the island. Recently here I am building nine houses, which I concentrated in a structure that shapes its scale and linked to the surrounding buildings polovesnickou, yet is clearly modern. His height makes a "base" significant building mills. The area I was trying to understand what is already the best buildings, the traditional division of space into public spaces and squares, streets and private courtyards. And then the public buildings - solitary - in this case I am referring to the former mill. These classic elements I was trying to recover its proposal and its new structure they build. My next goal was to increase the permeability of the site so that it no longer perceived as complex, but as part of the city. So I connected the shore at ST. John of Nepomuk pedestrian bridge to the island. Spinning or school of architecture Also in the reconstruction of former mills, I thought so - and maximize value to emphasize the already existing buildings and try to understand their logic. On it, then follow a similar mentality when it denies the old new, but nor irrational nezbožšťuje. Boarding school, I allowed the two opposing sides - first from a bridge, and from the square on the island. From the bridge, I tried to maintain access to the laundry room as a bridge, because it is still building separate from the Bridge and it is still clear that he stands on the island. In bridge, I extend the sidewalk at the expense of the road. I realized that the spinning staircase located outside their volume and even the fact that I tried to respond - I have a new escape staircase is also located outside the mill. To do school "with one heart" as I have already described in the essay, I cut through the spinning in the middle of the floor (without the girders and ribs) and I created Respirium with which all space optically interconnected. The beauty of the existing structure will stand out best in the area of ??integrity. But as for teaching and teachers are even separate rooms, I decided to preserve as much unity in the ground - that is accessible to the public, and then on the fourth floor, which in itself is beautiful and will inspire students here who will form his studio work. There is a facility serving the public - library, exhibition details. On the second floor, then follow the stairs in respirium hall with cloakroom, conference room, administration, classrooms and offices. On the third floor, only the classrooms and offices, pattern shop and computer lab. The top floor of the studios are split only low walls and toilets and kitchens in addition to repeating in each floor there are even showers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřádelnacs
dc.subjectObřanycs
dc.subjectrekonverzecs
dc.subjectprůmyslovýcs
dc.subjectřekacs
dc.subjectspinning millen
dc.subjectObřanyen
dc.subjectreconversionen
dc.subjectindustrialen
dc.subjectriveren
dc.titleCO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřanycs
dc.title.alternativeWHAT TO DO? Conversion of industrial premises, Brno - Obřanyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-05-31cs
dcterms.modified2011-06-01-09:17:29cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid38586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:11:48en
sync.item.modts2020.04.01 04:11:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeRudiš, Viktorcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof.Ing.arch. Ladislav Lábus (předseda) prof.Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. arch. Eva Špačková (člen) Ing. arch. Jaromír Walter (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record