Show simple item record

Catalytic oxidation of VOC on commercially available catalysts

dc.contributor.advisorBrummer, Vladimírcs
dc.contributor.authorOsička, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:25:37Z
dc.date.available2018-10-21T20:25:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationOSIČKA, T. Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59654
dc.description.abstractHlavním tématem této diplomové práce je katalytická oxidace, která patří mezi moderní technologie pro odstraňování emisí VOC a CO z odpadních vzdušin. V úvodu této práce jsou definovány základní pojmy. Poté jsou shrnuty legislativní požadavky spojené s emisemi VOC, emisní limity a jejich podmínky. Dále jsou stručně popsány destruktivní i nedestruktivní metody odstraňování VOC z odpadních plynů. Zvýšená pozornost je věnována katalytické oxidaci jakožto hlavnímu tématu práce. Byly vyhledány průmyslové aplikace, kde je využívána metoda katalytické oxidace. Další kapitola se věnuje teoretickému rozboru kinetiky katalyzovaných oxidačních reakcí. Nejprve jsou popsány základní typy chemických reaktorů, dále materiálová bilance a reakční rychlosti pro izotermní a adiabatický reaktor. V experimentální části byly shrnuty výsledky vykonaných kinetických měření na poloprovozní katalytické jednotce pro běžně používaná organická rozpouštědla (VOC) s využitím komerčně dostupných katalyzátorů. Byly stanoveny předexponenciální faktory a aktivační energie na sypaných katalyzátorech EnviCat VOC-5565 a EnviCat 55068 pro látky etanol, toluen a aceton. Dále byly změřeny „light-off“ křivky pro tyto látky a metan pro sypaný katalyzátor EnviCat 55068 a monolitický katalyzátor Purelyst PH-304.cs
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is a catalytic oxidation which belongs to a group of modern technologies for removing emission of CO and VOC from waste air. In the introduction of this thesis, the basic concepts are defined. Further the legislative requirements associated with VOC emissions, emission limits and conditions are summarized. Described destructive and non-destructive methods for removing VOCs from waste gases are also briefly described. Increased attention is paid to the catalytic oxidation as the main theme of the thesis. It was searched for industrial applications where the catalytic oxidation is used. Another chapter is devoted to the theoretical analysis of kinetics of catalytic oxidation reactions. Firstly, the basic types of reactors are described and also material balance and reaction rate for the isothermal and adiabatic reactor. In the experimental part results of performed kinetic measurements on a pilot unit for catalytic commonly used organic solvents (VOCs) using commercially available catalysts were summarized. Pre-exponential factors and activation energies for sprinkling catalysts EnviCat VOC-5565 and EnviCat 55068 for substances ethanol, toluene and acetone were determined. "Light-off" curves for these substances and methane were measured and on sprinkled catalyst EnviCat 55068 and on monolithic catalyst Purelyst PH-304.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKatalytická oxidacecs
dc.subjectoxidace VOCcs
dc.subjectemisní limitycs
dc.subjectkinetikacs
dc.subjectkatalyzátorcs
dc.subjectrozpouštědlocs
dc.subjectpilotní jednotkacs
dc.subjectlight-off křivkycs
dc.subjectCatalytic oxidationen
dc.subjectVOC oxidationen
dc.subjectemission limitsen
dc.subjectkineticsen
dc.subjectcatalysten
dc.subjectsolventen
dc.subjectpilot uniten
dc.subjectlight-off curvesen
dc.titleKatalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorechcs
dc.title.alternativeCatalytic oxidation of VOC on commercially available catalystsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-14-14:11:57cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:22:47en
sync.item.modts2021.11.10 13:09:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJecha, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jan Pokorný, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hajný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svou diplomovou práci. Prezentace obsahovala následující body: - emisní limity a související legislativa - způsoby odstraňování VOC s důrazem na katalytickou oxidaci - popis experimentální jednotky - popis procedury měření, provozních podmínek - výsledky měření, porovnání katalyzátorů - shrnutí výsledků práce 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k diplomové práci: - Co chybělo v prezentaci oproti DP na obrázku se srorvnáním rekupereční/regenerační jednotky? - Zabýval jste se ekonomickou rentabilitou použití katalyzátorů? Který byste pro uvedené podmínky vybral? - Jak je experimentální zařízení provedeno z hlediska omezení tepelných ztrát? - Jaká je distribuce zdržných dob? Jaký typ toku byl v experimentálním reaktoru? - Jak je lože uspořádáno v reaktoru? - Při jakých rychlostech/tocích jste provozovali reaktor? 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record