Show simple item record

Microrheology of Biocolloids

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorHnyluchová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:03Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHNYLUCHOVÁ, Z. Mikroreologie biokoloidních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other95819cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60523
dc.description.abstractCílem předložené dizertační práce bylo důkladné studium pasivních mikroreologických technik, jakožto nových metod pro možnost charakterizace viskoelastických vlastnosti látek, které vykazují jisté výhody či možnosti poskytnou doplňkové informace k dlouhodobě využívané klasické reologii. Z široké škály pasivních metod byly během přípravy dizertační práce v praxi zavedeny a využity jednočásticová video - mikroreologie s vyhodnocením pomocí IDL softwaru, mikroreologie založená na rozptylu světla – DLS mikroreologie a FCS mikroreologie. Navíc byl také vytvořen skript v prostředí Matlabu pro jednoduché vyhodnocení viskozity vzorku z velmi malého objemu. Aplikovatelnost těchto metody byla zkoumána u nejrůznějších biokoloidních systémů jako jsou roztoky či gely kyseliny hyaluronové, ke studiu vlastností mezifázových rozhraní či studiu procesu gelace agarosových gelů. Z velké části byly výsledky porovnávány a s výsledky klasické reologie. Na základě získaných dat byla diskutována možnost využitelnosti dané metody pro konkrétní systém, či případná doporučení pro budoucí měření. Byly také nastíněny hlavní výhody či limity měřitelnosti jednotlivými technikami v porovnání s metodou klasické reologie.cs
dc.description.abstractThe main aim of the doctoral thesis was study of passive microrheological techniques as advanced methods for characterisation of viscoelastic properties of soft material. These techniques are able to provide certain advantaged or additional information on classical rheology. Several techniques from the wide range of passive microrheological group such as one particle video – microrhelogy with IDL data procesing, microrheology based on light scattering – DLS or FCS microrheology have been applied in practice during my PhD studies. New Matlab script has been also invented to simply obtain information about viscosity of low volume samples. Aplicability of techniques were studied on several various bicolloids such as solutions or gels of hyaluronic acid, on study of properties at the interfaces or on gelation proces studies of agarose. Obtained data were compared classical rheology results. Suitability of each technique for investigated systems or appropriate reccomendations for further measurements were didcussed based on obtained data. Main advantages and limites of passive microrheology techniques were also described in comparison wih classical rheology method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectpasivní mikroreologiecs
dc.subjectviskoelasticitacs
dc.subjectbiokoloidycs
dc.subjectrheologyen
dc.subjectpassive microrehologyen
dc.subjectviscoelasticityen
dc.subjecthaluronic aciden
dc.subjectbiocolloidsen
dc.titleMikroreologie biokoloidních systémůcs
dc.title.alternativeMicrorheology of Biocolloidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-27cs
dcterms.modified2016-06-27-18:21:26cs
thesis.disciplineFyzikální chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid95819en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:29:18en
sync.item.modts2020.03.31 20:29:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOmelka, Ladislavcs
dc.contributor.refereeKráčalík, Milancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., oponent (člen) ass. prof. Dr. Milan Kráčalík, oponent (člen) prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen)cs
but.defencePředsedkyně komise představila doktorandku. Ing. Hnyluchová strávila semestr na univerzitě v Dánsku v rámci programu Erasmus + a dále na univerzitách v USA a v Rakousku. Na 6 konferencích představila svoje postery, také uplatnila 4 příspěvky a 6 abstraktů. Vedla dvě bakalářské práce a dále byla konzultantkou dvěma bakalářkám a jedné diplomantce. V rámci pedagogické činnosti vedla Laboratorní cvičení z Fyzikální chemie II a Chemickou informatiku - praktická cvičení. V impaktovaných časopisech publikovala 2 články, u 1 z nich je prvním autorem. Předsedkyně komise předala slovo doktorandce, která ve své powerpointové prezentaci představila podstatné výsledky své dizertační práce, do prezentace již začlenila i odpovědi na otázky obsažené v oponentských posudcích.Oponenti přečetli své posudky, oba byly kladné a doporučovaly práci k obhajobě. Následovala všeobecná rozprava, dotazy pokládali i ostatní členové komise. Na všechny dotazy odpověděla Ing. Hnyluchová uspokojivým způsobem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record