Recent Submissions

 • Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci 

  Komůrková, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá odlíšením pozadia a pohybujúcich sa objektov vo videozázname. Videozáznam môžeme reprezentovať ako sériu snímok a každú snímku ako nízkohodnostnú štruktúru-maticu. Táto práca popisuje riedke ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME 

  Novák, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh technického vylepšení vybraných konstrukčních skupin CNC soustružnického stroje. Konstrukční skupiny jsou vybrány na základě praktických poznatků uživatele a autora z provozu stroje. Ke ...
 • Analýza přesnosti výroby lamel formy pneumatiky vyráběných SLM technologií 

  Tomeš, Jan
  Práce se zprvu věnuje analýze a hodnocení stávající výroby lamel na dvou SLM zařízeních PXL a M2 Cusing, firem Phenix Systems a Concept Laser. Vzorky z obou strojů prošly stejným výrobním procesem a stejným procesem měření ...
 • Konstrukce brzdičky příze s mechanickým přidržováním stroje Air-Jet 

  Jíša, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem metod zpracování textilních vláken do příze, a dále jednotlivými stupni výrobní linky s podrobnějším zaměřením na způsoby dopřádání, především na strojích firmy Rieter AG ve Švýcarském ...
 • Zvýšení efektivity výroby na linkách MCA s pájecími roboty 

  Hajný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvýšení efektivity výrobních linek s pájecími roboty. V úvodu této práce je popis výrobku a současného procesu. Dále jsou zde varianty konstrukčního řešení pájecích paletek a výběr ...
 • Studium kvality řezu mezních tlouštěk oxidačního řezání v závislosti na průměru ohniskového spotu při laserovém dělení materiálu 

  Maňas, Petr
  Práce vyhodnocuje experimentální závislost tloušťky řezné hrany, její drsnost a posouzení vzhledu s ohledem na vzniklé vady v závislosti na průměru ohniskového spotu při oxidačním řezání Yb:YAG laserem. Mezi další proměnné ...
 • CFD simulace šíření tlakových pulsů v twin scroll volutě s oddáleným dividerem 

  Dohnal, Jiří
  Předmětem diplomové práce je posouzení účinnosti turbíny turbodmychadla se zdvojeným turbínovým kanálem při různých typech přeplňování a s rozdílným konstrukčním řešením tzv. divideru turbínových kanálů. Pro zpracování ...
 • Výroba táhlových háků 

  Frýdl, Pavel
  Požadavkem pro vytvoření nového technologického postupu výroby táhlových háků byla úspora nákladů pomocí optimalizace výchozího polotovaru a poloautomatizace pracoviště. Zvolením technologie podélného válcování pro výrobu ...
 • Studie konstrukce spojek pro ovládání aktivních diferenciálů 

  Cupák, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem řešení ovládání systému řízeného dělení momentu u hnacího ústrojí těžkého užitkového vozidla. Začátek práce je zaměřen na popis systému aktivního diferenciálu a na spojky které se v automobilovém ...
 • Modulární dopravník 

  Winter, Jaroslav
  V této diplomové práci je konstrukční návrh modulárního válečkového dopravníku, který je součástí flexibilní montážní linky na výrobu automobilových sedadel. Práce obsahuje konstrukční a funkční řešení válečkové tratě. V ...
 • Návrh nové technologie výroby součásti pro automobilový průmysl 

  Kotrsal, Miloš
  Tato diplomová práce spočívá v analyzování stávajícího technologického postupu. Popsání dosavadních výrobních strojů, nástrojů a způsobu měření. Je popsána problematika frézovacích operací a její detailní popis, rozebrání ...
 • Design elektrické lokomotivy 

  Chropovský, Jiří
  Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje ...
 • Design lampy pouličního osvětlení se solárním napájením 

  Bulatova, Dinara
  Cílem diplomové práce se stane návrh designu solárního pouličního osvětlení, které bude splňovat nároky na design v 21. století. Přípravné analýzy ukáží možné směry, kterými by se měl úspěšný design zvoleného projektu ...
 • Design obytného modulu 

  Bláhová, Romana
  Tématem této diplomové práce je analýza a návrh designu obytného modulu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti. Návrh se zaměřuje na nové tvarové řešení obytných ...
 • Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E 

  Maniš, Jaroslav
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu nízkoenergetických iontů na grafenové struktury. Grafenové struktury byly ozařovány dusíkovými a argonovými ionty o energiích nižších než 100 eV. Modifikované grafenové struktury byly ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...
 • Zvýšení bezpečnosti přistávacího manévru 

  Zedníček, Václav
  Diplomová práce se zabývá metodikou, bezpečností a chybami pilotů při přistávacím manévru. Obsahuje statistiku a rozbory nehod při přistání letounů do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg. Dále se zabývá metodami odhadu ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...

View more