Recent Submissions

 • Modulární dopravník 

  Winter, Jaroslav
  V této diplomové práci je konstrukční návrh modulárního válečkového dopravníku, který je součástí flexibilní montážní linky na výrobu automobilových sedadel. Práce obsahuje konstrukční a funkční řešení válečkové tratě. V ...
 • Návrh nové technologie výroby součásti pro automobilový průmysl 

  Kotrsal, Miloš
  Tato diplomová práce spočívá v analyzování stávajícího technologického postupu. Popsání dosavadních výrobních strojů, nástrojů a způsobu měření. Je popsána problematika frézovacích operací a její detailní popis, rozebrání ...
 • Design lampy pouličního osvětlení se solárním napájením 

  Bulatova, Dinara
  Cílem diplomové práce se stane návrh designu solárního pouličního osvětlení, které bude splňovat nároky na design v 21. století. Přípravné analýzy ukáží možné směry, kterými by se měl úspěšný design zvoleného projektu ...
 • Design elektrické lokomotivy 

  Chropovský, Jiří
  Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje ...
 • Design obytného modulu 

  Bláhová, Romana
  Tématem této diplomové práce je analýza a návrh designu obytného modulu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti. Návrh se zaměřuje na nové tvarové řešení obytných ...
 • Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E 

  Maniš, Jaroslav
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu nízkoenergetických iontů na grafenové struktury. Grafenové struktury byly ozařovány dusíkovými a argonovými ionty o energiích nižších než 100 eV. Modifikované grafenové struktury byly ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...
 • Zvýšení bezpečnosti přistávacího manévru 

  Zedníček, Václav
  Diplomová práce se zabývá metodikou, bezpečností a chybami pilotů při přistávacím manévru. Obsahuje statistiku a rozbory nehod při přistání letounů do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg. Dále se zabývá metodami odhadu ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...
 • Design protézy dolní končetiny pro děti 

  Malátková, Hana
  Tématem této diplomové práce je design protézy dolní končetiny pro děti. Práce se zabý¬vá vlastním návrhem designu transtibiální protézy pro děti, která splňuje základní tech¬nické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem ...
 • Tvorba magnetických nanostruktur pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie 

  Vyroubal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá depozicí kobaltových nanostruktur pomocí metody EBID. V práci je nejprve shrnuto teoretické pozadí procesu depozice elektronovým svazkem. Experimentální část se věnuje optimalizaci procesu ...
 • Využití informačních technologií pro podporu safety managementu v letectví 

  Poloch, Gabriel
  Úkolem této diplomové práce je seznámit čtenáře se Safety management systémem neboli se systémem řízení bezpečnosti. Práce se na počátku věnuje počátkům řízení bezpečnosti, důvodům proč takový systém vůbec vznikl a jaký ...
 • Růst polovodičových nanovláken použitím dvousložkového katalyzátoru 

  Musálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem germaniových nanodrátů prostřednictvím různých katalytických částic, přičemž je kladen důraz na výrobu katalyzátoru složeného ze dvou prvků (AgGa). V úvodní části jsou zmíněny dva ...
 • Optimalizace měření a metod měření vybrané součásti 

  Zapletalík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou statistické regulace procesu a metodami měření, používanými ve společnosti stoba Precizní Technika s.r.o. Na základě této analýzy budou navrženy případné změny, které by měly přispět ...
 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Optimalizace sací trouby násoskové vírové turbíny 

  Mach, Jiří
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout nový tvar sací trouby, který bude jednodušší na výrobu při zachování dobrých hydraulických a pevnostních vlastností. První část práce je věnována formulaci problému, popisu vírové ...
 • Lidský faktor v pilotáži malých letadel 

  Straňák, Filip
  Diplomová práca je zameraná na ľudský činiteľ ako narastajúci faktor pri vzniku leteckých udalostí a na vplyv digitálnych avionických systémov na bezpečnosť. Teoretická časť práce rozoberá problematiku ľudského činiteľa a ...
 • Vývoj zkušební metody mechanických a technologických vlastností feritového prášku 

  Soviš, Jan
  Diplomová práce se zabývá tematikou výroby feritových jader technologií práškové metalurgie ve společnosti EPCOS s.r.o. Šumperk. Nejvíce pozornosti je věnováno procesu zhutňování feritového prášku jednoosým lisováním za ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...

View more