• Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise 

  Zemanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studiem únavových vlastností hliníkové slitiny EN AW-2618A zpracované technologií selective laser melting (SLM). Byly sestrojeny částečné S-N křivky referenční slitiny a SLM materiálu v závislosti ...
 • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

  Bártů, Marek
  Diplomová práce se zabývá energetickou účinností tepelných čerpadel, primárně u jednotek vzduch/voda. V závěrečné práci je jednoduše popsán princip tepelného čerpadla a funkce jednotlivých komponent. Rozebírá problematiku ...
 • Létající robot pro práci v exteriéru 

  Macek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hexakoptéry zaměřené na fotografické účely s nosností 4kg. Při její konstrukci je nutné zohlednit množství faktorů. Pro samotnou konstrukci je vhodné správné dimenzování ...
 • Technologie výroby plastového držáku střešního nosiče 

  Nevřivý, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu plastového držáku střešního nosiče. Nejprve je proveden rozbor dané součásti, kde je vysvětlena funkce daného dílu a stanovení nutných požadavků, které musí ...
 • Design elektrického invalidního vozíku 

  Schlosserová, Magdalena
  Cílem této diplomové práce je návrh elektrického invalidního vozíku. Design je vytvořen na základě studie historických a současných kompenzačních pomůcek pro hendikepované s ohledem na estetické, ergonomické a technické ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a dřevní biomasy 

  Baláži, Martin
  Tato diplomová práce řeší návrh roštového kotle na spalování dřevní štěpky nebo hnědého uhlí o tepelném výkonu 160 MW. Stechiometrie spalin je vypočtena dle zadaného složení jednotlivých paliv. Rozměry jednotlivých výhřevných ...
 • Návrh termolejového kotle spalujícího dřevní štěpku 

  Vojtek, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá termoolejovým kotlom spaľujúcim drevnú štiepku. V prvej časti sa nachádza koncepčný návrh kotla, ktorý bol vytvorený na základe rešerše výrobcov termoolejových kotlov a definovaného paliva. ...
 • Kondenzační parní turbína pro pohon napájecího čerpadla 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s rovnotlakým lopatkováním pro pohon napájecího čerpadla. V práci je postupně proveden termodynamický výpočet, návrh ucpávek a ložisek, s cílem stanovit hmotnostní tok ...
 • Optimalizace procesu práškového lakování s výsledkem snížení pracnosti konečné úpravy komponent plynem izolovaných rozvoden - GIS 

  Svoboda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu práškového lakování s výsledkem snížení pracnosti konečné úpravy komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS). Vlastní práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, v nichž ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Tepelný výpočet ohřevné trubkové pece 

  Sénáši, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je posouzení vlastností zjednodušeného tepelného výpočtu ohřevné trubkové pece, publikovaného v časopise Applied Energy v roce 2010 a jeho aplikace na konkrétní průmyslové případy. V práci je ...
 • Návrh a realizace výroby konstrukce zubní náhrady 

  Dusbaba, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zubní náhrady s využitím CAD programu a následnou výrobou pomocí pětiosého obráběcího stroje. V teoretické části práce je uvedena charakteristika a rozbor materiálů pro výrobu ...
 • Ergonomický audit na vysoké škole 

  Kazarian, Anna
  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv ...
 • Měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem diplomové práce je měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů za použití snímače vibrací. Tato práce také obsahuje základní přehled dosavadního poznání týkajícího se problematiky vibrací a vibrační ...
 • Studium vlivu toxických a nutričních prvků na metabolismus buněk pomocí kombinace Ramanovy spektroskopie a spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Mazura, Martin
  V této práci je studováno online rozlišení šesti kmenů bakterií pomocí multivariační analýzy dat (MVDA). Jako nejvhodnější technika byla zvolena analýza hlavních komponent (Principal component analysis, PCA). K chemické ...
 • Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti 

  Čoček, Bedřich
  Cílem práce je návrh topného a větracího systému rekonstruované části hospodářské usedlosti. Práce obsahuje výpočet návrhového tepelného výkonu objektu, z kterého vychází návrh topné systému. Ten zahrnuje volbu zdroje ...
 • Parní generátor 

  Krčálová, Petra
  Diplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a ...
 • Tvorba magnetických nanostruktur pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie 

  Vyroubal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá depozicí kobaltových nanostruktur pomocí metody EBID. V práci je nejprve shrnuto teoretické pozadí procesu depozice elektronovým svazkem. Experimentální část se věnuje optimalizaci procesu ...
 • Vertikálně uspořádaná pole CdS nanotyčinek pro aplikace v solárních článcích 

  Hroch, Daniel
  Tato práce se zabývá depozicí nanočástic do nanoporézních aluminových šablon. Byly vybrány nanočástice sulfidu kademnatého jako významného polovodiče s šířkou zakázaného pásu 2,45 eV, který tak přislibuje lepší využití ...
 • Akumulace energie v tlakovém vzduchu 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce se zabývá principem a problematikou provozu akumulačních elektráren, označovaných zkratkou CAES (Compressed Air Energy Storage). Jsou uvedeny a popsány příklady již existujících i připravovaných elektráren typu CAES ...