• Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě 

  Bužek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na využití automatizace v kusové a malosériové výrobě v soukromé firmě. Úvodní část se zaobírá popisem projektu a výběrem představitelů, pro které se bude projekt vytvářet. Následuje porovnání ...
 • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

  Bártů, Marek
  Diplomová práce se zabývá energetickou účinností tepelných čerpadel, primárně u jednotek vzduch/voda. V závěrečné práci je jednoduše popsán princip tepelného čerpadla a funkce jednotlivých komponent. Rozebírá problematiku ...
 • Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla 

  Škrášek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. ...
 • Koncept závodního vozu pro autokros 

  Dobrovolný, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a simulační analýzu torzní tuhosti rámu závodního vozu pro autokros. Při návrhu rámu byl kladen důraz na dodržení předpisů mezinárodní automobilové federace, na výslednou torzní tuhost ...
 • Modely a metody pro svozové úlohy 

  Nevrlý, Vlastimír
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro svozové úlohy a způsoby jejich řešení. Jsou zde probrány a implementovány deterministické a heuristické přístupy, které se pro tyto úlohy využívají. Velký ...
 • Možnosti zvětšení zdvihového objemu čtyřválcového motoru Zetor 

  Zloch, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním počátečního návrhu konceptu motoru Zetor UŘ III se zvětšeným zdvihovým objemem a posléze provedením kontroly únosnosti hlavních a ojničních ložisek klikového hřídele pro tento koncept. ...
 • Vnitřní akustika traktoru 

  Hora, Otakar
  Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...
 • Proaktivní diagnostika a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku 

  Holub, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o proaktivní diagnostice a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. V práci je vypracován návrh diagnostického systému, který ...
 • Lineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jančík, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice ztráty stability tenkostěnného spalinového potrubí v uhelné elektrárně. Problémem tenkostěnných konstrukcí je jejich náchylnost ke ztrátě stability vlivem mimořádných podmínek, jako ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů 

  Valenta, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy řešení zvýšení tuhosti saní u CNC horizontálního vyvrtávacího stoje s cílem optimalizovat konstrukci saní. Zvolený problém byl vyřešen pomocí citlivostní analýzy s využitím plánováním ...
 • Návrh kotveného stojanu vřetenového lisu s přímým pohonem 

  Sobotka, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh odlitého kotveného stojanu vřetenového lisu s přímým pohonem s danými parametry pro zápustkové kování. První část obsahuje rešerši v oblasti vřetenových lisů se zaměřením na konstrukční ...
 • Výpočet potrubní trasy parovodu 

  Majer, Jan
  Práce objasňuje problematiku návrhového a kontrolního výpočtu parovodní potrubní trasy. K provedení analýzy jsou využity dva výpočtové programy – AutoPIPE a Ansys. V programu AutoPIPE je u potrubní trasy řešena problematika ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh nové technologie výroby rotační součásti 

  Sychra, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby rotační součásti. K vytvoření návrhu součásti byl použit program SolidWorks. Podle navržených modelů byl v programu CNC Syntax Editor Free Edition vytvořen CNC ...
 • Rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu 

  Jirka, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vhodného postupu pro řízení zásob náhradních dílů strojů a strojních zařízení ve výběhu. Nalezení vlastní, účelné rovnováhy mezi existujícími riziky spojenými se zastavením strojního zařízení ...
 • Předávací most kolesového rypadla 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá kontrolou pevnosti nosné konstrukce. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou NOEN, a.s., je provést analýzu uvažovaných zatěžovacích stavů jeřábu a kontrolu pevnosti nosné ...
 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...
 • Zefektivnění výroby držáku jehelní tyče 

  Paděra, Radek
  Diplomová práce se zabývá výrobou součásti držáku jehelní tyče pro firmu MINERVA BOSKOVICE, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je věnována rozboru použitých technologií na výrobu součásti. ...