Now showing items 41-60 of 439

 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací pseudokvazinormy, která je zde ...
 • Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání 

  Zapletal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv uměle vytvořených rýh na přechod z plného do smíšeného režimu mazání s využitím optického tribometru. Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu orientace rýhy, její velikosti v ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů 

  Valenta, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy řešení zvýšení tuhosti saní u CNC horizontálního vyvrtávacího stoje s cílem optimalizovat konstrukci saní. Zvolený problém byl vyřešen pomocí citlivostní analýzy s využitím plánováním ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Technologie výroby tělesa konektoru z recyklátu 

  Brhel, Michal
  Výzkum vypracovaný během studia magisterského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá použitím recyklovaného plastu při vstřikování plastů a jeho vlivem na mechanické vlastnosti výlisku. Zkoumané těleso je výrobkem ...
 • Výroba držáku magnetu 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby držáku magnetu z materiálu DC03. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení, ohýbání a výpočtů bylo navržena ...
 • Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů 

  Jetela, Václav
  První část práce s názvem „Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů“ obsahuje popis povrchových úprav adherendů. Rovněž je uveden aktuální ucelený přehled lepidel používaných pro spojování kompozitních a ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Návrh bezpečnostní studie jako prostředku ke zvyšování bezpečnosti civilního letectví v ČR 

  Tejkl, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření bezpečnostní studie, která je prostředkem ke zvyšování bezpečnosti civilního letectví. V teoretické části práce byly zmíněny důležité organizace, které se podílejí na tvorbě legislativy ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

  Ludva, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...
 • Studium vlivu směsné ochranné atmosféry při laserovém svařování austenitických korozivzdorných ocelí 

  Žemlová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě teoretických znalostí, uvedených v práci, byl proveden svařovací experiment 10 vzorků z oceli X5CrNi18-10 ve dvou různých ...
 • Design elektrického skútru 

  Oujezdský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je design elektrického skútru cílený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Hlavním cílem designu je navržení praktického a tvarově ...
 • Výpočtové modelování srdeční kontrakce 

  Vaverka, Jiří
  Tato práce se zabývá simulováním kontrakce levé srdeční komory pomocí metody konečných prvků. Cílem práce je posoudit vliv snížené rychlosti šíření vzruchu v myokardu a snížené kontraktility svalových buněk na dobu trvání ...
 • Zařízení pro vstřikování plastů 

  Ličko, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia pre vstrekovanie plastov. V práci sa rozoberá aktuálny stav technológie pre vstrekovanie plastov. Následne je prevedený konštrukčný návrh horizontálneho vstrekovacieho ...
 • Návrh zařízení pro erozi materiálu vodním paprskem 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo navržení experimentu pro erozi planárních vzorků vodním paprskem na rotujícím vzorku, realizace experimentu a jeho vyhodnocení pomocí 3D optodigitálního mikroskopu Olympus DSX 510. Byly porovnány ...
 • Výroba nástěnného držáku televizoru 

  Kráčmar, Lukáš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia je zaměřena na návrh výroby součásti, kterou je nástěnný držák televizoru. Polotovarem je plech z oceli DC03 a roční série výroby je 300 000 ks. Po prozkoumání možných ...
 • Návrh konstrukčního řešení automatického podavače tablarů pro skladovací systém SLL LogiMat 

  Stoklásek, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je navrhnout automatický podavač výsuvných polic (tablarů) o celkové hmotnosti 760 kg pro vertikální skladovací systém Logimat. Ve zprávě je uveden konstrukční výpočet podavače s pevnostním výpočtem ...
 • Návrh metodiky výpočtu životnosti valivého ložiska 

  Vaculka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá únavovou analýzou valivého ložiska. Únavová analýza spočívá v určení životnosti valivého ložiska s využitím deformačně napěťové analýzy pomocí metody konečných prvků a následném numerickém výpočtu ...