Now showing items 61-80 of 439

 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy 

  Chyla, Ondrej
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá klasifikáciou liatin, problematikou jej výroby, spôsobmi očkovania a hodnotením kvality liatiny pomocou termickej analýzy. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv stupňa ...
 • Optimalizace sací trouby násoskové vírové turbíny 

  Mach, Jiří
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout nový tvar sací trouby, který bude jednodušší na výrobu při zachování dobrých hydraulických a pevnostních vlastností. První část práce je věnována formulaci problému, popisu vírové ...
 • Návrh koncepce zakladače SMC se symetricky umístěným hnacím členem 

  Plesník, Dalibor
  V diplomové práci je prezentováno konstrukční řešení zakladače SMC (Schäfer Miniload Crane), jehož hnací člen bude umístěn symetricky vůči blokům vodících kladek, tj. v ose kolejnice. Koncepce zakladače SMC se symetricky ...
 • Optimalizace měření a metod měření vybrané součásti 

  Zapletalík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou statistické regulace procesu a metodami měření, používanými ve společnosti stoba Precizní Technika s.r.o. Na základě této analýzy budou navrženy případné změny, které by měly přispět ...
 • Návrh vibračního generátoru s využitím nelineárních charakteristik 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na zkonstruování piezoelektrického generátoru s přidanou nelineární tuhostí. Lineární generátor má rezonanční frekvenci s velice úzkým pásmem rezonance. Následkem toho je generátor velice citlivý na ...
 • Zvedací plošina 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem různých typů konstrukcí zvedacích plošin. Navržením konstrukce několika zvedacích plošin s různými pohony plošiny, s nosností 800 kg a zdvihem 700 mm. A porovnáním těchto řešení. Vybráním ...
 • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

  Med, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů výhřevných ploch kotle na odpadní teplo, který je umístěn za spalovací turbínou, při zadaných parametrech spalin a požadovaných parametrech páry. V prvních ...
 • Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá studiem projektu tepelného spínače a dosažených výsledků. Zaměřuje se především na vývoj zařízení pro zkoušení tepelného spínače v podmínkách odpovídající prostředí planety Marsu. První část práce ...
 • Návrh skladby zdrojů pro síťovou nezávislost 

  Horváth, Radovan
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu skladby zdrojů pro síťovou nezávislost. Dále zpracovat přehled o bateriových systémech pro akumulaci elektrické energie a bilanční model systému dodávky energie pro zvolený objekt. ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...
 • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

  Schoula, Šimon
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
 • Design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu 

  Badin, Jakub
  Tématem této diplomové práce je design podlahového mycího stroje pro sedící obsluhu. Práce se zabývá vlastním návrhem designu, který je založen na poznatcích z analýzy současného stavu poznání.
 • Membránová stěna kotle s pokročilým řízením průtoku 

  Češla, Martin
  Diplomová práce se zabývá hydraulickými poměry ve výparnících průtočných kotlů a popisuje problémy, které vznikají při proudění vody výparníkem. Zejména vznik aperiodické nestability výparníku a vznik hydraulické nerovnoměrnosti ...
 • Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace 

  Šrámek, Zbyněk
  Tato práce má za úkol navrhnout vhodnou technologii čištění bioplynu tak, aby jejím výstupem bylo ekvivalentní a plnohodnotné palivo pro pohon vozidel. První část má za cíl seznámit čtenáře s problematikou čištění bioplynu ...
 • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

  Sekerová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Vliv aerodynamických sil na jízdní komfort vozidla a polohu karoserie 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce se zabývá působením aerodynamických sil a jejími vlivy na polohu karoserie a jízdní komfort vozidla. Simulace byla provedena v počítačovém programu ADAMS (MSC Software TM).
 • Management konfigurace 

  Vala, Martin
  Cílem této diplomové práce je řešení problémů na základě požadavků společnosti. Nejprve byla vypracována teoretická část zaměřená na management konfigurace a související pojmy s konkrétním problémem. Po teoretickém úvodu ...
 • Jeřáb radiální portálový 

  Dias, Aleš
  Smyslem této diplomové práce je kompletní návrh radiálního portálového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů dle norem a kontrola pomocí programu ANSYS Workbench. Maximální nosnost je 1 500 kg při délce vyložení ...