Now showing items 1-20 of 429

 • Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku 

  Pilch, Tomasz
  Tato diplomová práce pojednává o problematice SLAM (simultalní lokalizace a mapování) a představuje možnosti její implementace. Hlavním cílem je implementovat zvolený algoritmus k tvorbě mapy a zpracovat naměřená data ze ...
 • Termografie ve strojírenství 

  Koten, Jakub
  Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením povrchových teplot. První část se věnuje vysvětlení základních pojmů, principů a způsobů měření teploty. Dále je zpracován přehled termovizních kamer využitelných v průmyslu. V ...
 • Identifikace možných vad a jejich prevence ve výrobě kompozitních dílů 

  Rusek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je využití metod FMEA a aplikace poznatků na výrobní proces společnosti Composite Components a.s. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé aplikace metody FMEA dle jejich ...
 • Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 

  Prokeš, Tomáš
  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou ...
 • Úprava procesu výroby tlakových zásobníků 

  Petruška, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu procesu vrtání vysokotlakého radiálního vývodu z tlakového zásobníku systému Common Rail. Úvodní část se zaobírá teoretickým rozborem systému z hlediska historického a technologického. ...
 • Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému 

  Jantač, Marek
  Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo ...
 • Vliv geometrie a řezných parametrů nástroje na zbytkové napětí při obrábění tlakových zásobníků 

  Berka, Martin
  Diplomová práce se zabývá vlivem změny řezných parametrů a geometrie nástroje na zbytkovou napjatost uvnitř materiálu. Vliv je zkoumán u hlubokého vrtání. Změna řezných parametrů se týká změny posuvu nástroje a tlaku ...
 • Testování lepených ocelových plechů s povlakem zinku 

  Zedníček, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce je návrh vybraných zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu s povlakem zinku v laboratorních podmínkách a získání parametru o lepeném spoji pro aplikaci v průmyslové praxi. V práci ...
 • Uplatnění technologie "reverse engineering" při zhotovení repliky Al odlitku metodou vytavitelného modelu 

  Bezděk, Adam
  Cieľom tejto práce bolo vyrobiť prototypový odliatok zo zliatiny hliníku s použitím technológie reverzného inžinierstva. Vo výrobnom procese bola ďalej optimalizovaná kvalita povrchu a rozmerová presnosť. V teoretickej ...
 • Design městského elektromobilu 

  Lakomý, Vlastimil
  Tématem této diplomové práce je design městského elektomobilu. Můj cíl je vytvořit koncept vozidla, které bude v sobě spojovat výhody užitkových vozidel a malých městských osobních elektromobilů. Ve své diplomové práci se ...
 • Návrh nízkoemisní spalovací komory 

  Trnka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoemisní spalovací komory, která spaluje zemní plyn. Spalovací komora je typu CAN se šesti spalovacími komorami, které jsou souproudé se směšovačem. Jako stabilizátor je použit vířič. ...
 • Design malotraktoru 

  Výlet, David
  Cílem mé diplomové práce je návrh komplexního designu malotraktoru, který bude splňovat současné technologické a konstrukční inovační prvky s ohledem na celkový atraktivní visuální styl. V teoretické části jsem prozkoumal ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Szabó, Gergely
  Práce se zabývá návrhem roštového parního kotle, který má přirozenou cirkulaci a je určen na spalování dřevní štěpky. Kotel má výkon 45 t/h a vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 3,5 MPa a 450 °C při teplotě napájecí ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kratochvíl, Michal
  Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh a výpočet manipulačního prostředku k přepravě vrtulníku firmy Bell mezi přistávací plochou a místem uskladnění. V první části je provedena rešerše se všeobecným přehledem ...
 • Měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem diplomové práce je měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů za použití snímače vibrací. Tato práce také obsahuje základní přehled dosavadního poznání týkajícího se problematiky vibrací a vibrační ...
 • Studium vlivu toxických a nutričních prvků na metabolismus buněk pomocí kombinace Ramanovy spektroskopie a spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Mazura, Martin
  V této práci je studováno online rozlišení šesti kmenů bakterií pomocí multivariační analýzy dat (MVDA). Jako nejvhodnější technika byla zvolena analýza hlavních komponent (Principal component analysis, PCA). K chemické ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šrůtek, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
 • Výroba olejové vany 

  Šupa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...
 • Obslužná plošina horizontální vyvrtávačky 

  Šebela, Michal
  Cílem předložené diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh obslužné plošiny horizontální vyvrtávačky. Vstupními parametry jsou rozměry kabiny, délka a rychlost zdvihu a výsuvu. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání ...
 • Návrh lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace 

  Juriga, Jakub
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace. Problém současného montážního procesu je jeho neefektivita. Poloautomatizovaná montáž pomocí ...