Recent Submissions

 • Laplaceova transformace v automatizaci 

  Jakal, Martin
  Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
 • Porovnání testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin 

  Kalenský, Vít
  Práce se zabývá srovnáním testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin pomocí T statistiky, Fisherovy transformace, Hotellingovy transformace a Haddad-Provostovy statistiky. Obsahuje odvození ...
 • Přechod kavitujícího proudění do superkavitace 

  Chovanec, Radomír
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje rešerši. Zaoberá sa objasnením základných pojmov kavitácie a súčasnému poznaniu v oblasti super- kavitácie. V druhej experimentálnej časti sa venuje procesom ...
 • Analýza a optimalizace pneumatického systému závodního pneumobilu 

  Navrátil, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem nového pneumatického systému, který by měl vést ke zvýšení výkonu a spotřeby závodního pneumobilu Blowfish. Po teoretickém návrhu se zabývá jeho analýzou a to jak nového ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • Návrh předního závěsu kol a úprava řízení závodního pneumobilu 

  Zvoníček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem řízení závodního pneumobilu. Práce obsahuje analýzu původního stavu vozidla a návrhy na modifikaci. Součástí práce je konstrukční řešení řízení společně s výkresovou dokumentací.
 • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

  Klemsa, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...
 • Počítačové modelování úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami v MATLABu 

  Zálešák, Martin
  Tato práce se zabývá numerickým modelováním úloh v materiálech s fázovou přeměnou. Pro modelování fázové přeměny byla použita metoda efektivní tepelné kapacity. Tato metoda byla implementována ve formě programů vytvořených ...
 • Aplikace Besselových funkcí 

  Lorenczyk, Jiří
  Cílem této práce je seznámení s Besselovými funkcemi a jejich vlastnostmi a nastínění jejich využití v praxi při zkoumání úlohy matematického modelu kmitání tenké kruhové desky. První kapitola se proto zabývá řešením ...
 • Design samoobslužné řezačky na chléb 

  Zbořil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je design samoobslužné řezačky na chléb. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky řezačky, ale zároveň přichází i s invenčním ergonomickým a technologickým řešením v oblasti obsluhy stroje ...
 • Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů 

  Mašková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá palivo-regulačními soustavami leteckých lopatkových motorů, konkrétně historickým vývojem těchto soustav včetně přiblížení současných trendů v této oblasti, popisem funkce různých typů ...
 • Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví 

  Durda, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stručný popis principu laseru, jeho rozdělení dle různých typů a využití laserů v mnoha oborech lidské činnosti. Hlavní část této práce tvoří přehled využití laserových technologií v ...
 • Vizualizace proudění kryogenního helia metodou laserově indukované fluorescence 

  Drahotský, Jakub
  Práce vyhodnocuje použitelnost metody laserově indukované fluorescence (LIF) pro zobrazení proudění kryogenního helia při experimentálním studiu Rayleighovy-Bénardovy konvekce, které probíhá v Ústavu přístrojové techniky ...
 • Vřetenová čerpadla 

  Dvořák, Petr
  Práce obsahuje základní poznatky o vřetenových (šroubových) čerpadlech. Práce se nejprve zabývá hydrostatickými převodníky. Popisuje rozdělení hydrostatických převodníků, základní informace, účel, výpočtové vztahy a jejich ...
 • Příprava povrchů s difuzní bariérou pro studium počáteční fáze růstu polovodičových nanovláken 

  Andrýsek, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou povrchů s difuzními bariérami pro studium růstu germaniových nanodrátů. V práci je představen princip růstu polovodičových nanodrátů, úloha grafenu a oxidu hlinitého jako difuzních bariér při ...
 • Design vysavače do domácí dílny 

  Tkáč, Andrej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh vysávača do domacej dieľne. Bude sa zaoberať technologickým, konštrukčným, ergonomickým a designovým riešením. Výsledok práce bude rešpektovať všetky tieto aspekty.
 • Studium MR kapaliny pro kosmické aplikace 

  Macejka, Andrej
  Tato bakalářská práce se zaobírá studiem reologických vlastností magnetoreologických (MR) kapalin v neaktivovaném stavu. Cílem téhle práce je určení metodiky měření a vyhodnocení základních reologických vlastností MR kapalin ...
 • Kavitace v mikrofluidice 

  Holub, Martin
  Mikrofluidice byla v posledních letech věnována intenzivní pozornost výzkumnými týmy takřka po celém světě. Její možné aplikace jsou velmi početné, zejména pak v oblasti zdravotnictví, ukládání energie do baterií nebo ...
 • Svařování rámů jízdních kol 

  Kotrík, Marcel
  V práci som vypracoval prehľad vhodných materiálov na výrobu bicyklových rámov. Najvýhodnejšie materiály na hromadnú výrobu bicyklových rámov sú vytvrditeľné hliníkové zliatiny. Spájanie hliníkových trubkových konštrukcií ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Pátek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku obrábění těžkoobrobitelných materiálů a to konkrétně oceli pro energetický a chemický průmysl. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé typy ocelí. Praktická ...

View more