Poslední příspěvky

 • Legislativní normy platné pro vnější hluk vozidel 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem legislativních norem platných pro vnější hluk vozidel. Úvod je věnován akustice a základním akustickým veličinám. Dále jsou zmíněny zdroje vnějšího hluku vozidel a rozdělení vozidel ...
 • Koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce 

  Polcer, Pavel
  Práce se zabývá koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce, tedy přenosem výkonu mezi spalovacím motorem a hnanými nápravami. V současnosti používané přenosy výkonu jsou popsány z hlediska funkce, jejich limitujících ...
 • Zpracování hliníkových slitin 3D technologií selective laser melting 

  Měchura, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá nalezením vhodných procesních parametrů z hlediska minimalizace porozity technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 6061. Rešeršní část práce pojednává o problematice aditivní výroby ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby prototypu automobilového dílu 

  Bachorík, Patrik
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a výroba prototypového dielu pre automobilový priemysel. Jednotlivé tvary a rozmery prototypového dielu boli skonštruované v 3D parametrickom software Autodesk Inventor 2015. Pre výrobu ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezu při tavném režimu laserového dělení austenitické korozivzdorné oceli 

  Kučera, Václav
  Práce předkládá studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezané plochy. Zkoušený materiál je 1.4301, tedy austenitická korozivzdorná ocel. Při změně parametru se drsnost povrchu příliš nezměnila. U některých vzorků ...
 • Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi 

  Novák, David
  Využití počítačové podpory se stává nedílnou součástí každého strojírenského podniku. První část práce obsahuje popis CAx systémů, jejich historický vývoj a využití. Dále je v práci řešena problematika 3osého obrábění v ...
 • Plynové tepelné čerpadlo 

  Kulich, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá princípom funkcie tepelných čerpadiel, efektivitou a ich rozdelením podľa typu obehu a zdroja tepla. Ďalšia časť je venovaná technickej rešerši komerčne dostupných plynových ...
 • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

  Kelecsényi, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Pásový dopravník 

  Chroust, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu suchého písku. Cílem práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku podle zadaných parametrů, kterými jsou dopravní výkon 100 000 ...
 • Modifikace montáže vnějšího skla do tělesa předního světlometu pomocí robotu 

  Pokorný, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá modifikací montáže vnějšího skla do předního světlometu pomocí robotu ve společnosti Automotive Lighting Jihlava. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem jednotlivých částí montážní ...
 • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Kovács, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční návrh vřeteníku horizontálního vyvrtávacího centra. Nejdřív byla provedena rešerše týkající se vřeteníků horizontálních vyvrtávacích center, kde byly jednotlivě rozebrány ...
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Absorpce amoniaku z provozní havárie na zimním stadionu 

  Ryšková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá absorpcí amoniaku při havárii chladícího zařízení na zimním stadionu. Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Teoretická část je zaměřena na způsob chlazení ledové plochy na zimních stadionech. ...
 • Návrh a realizace přídavného modulu laboratorního zařízení pro měření tření v mazaných kontaktech 

  Stifter, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního modulu pro měření součinitele tření, resp. třecích sil v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech současně ve dvou osách. Motivace k realizaci tohoto modulu byla ...
 • Kolový portálový jeřáb 

  Hlobil, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu a zdvihového ústrojí kolového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery po ploše kontejnerového terminálu. Jedná se tedy o návrh hlavních nosných komponent ...
 • Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie 

  Mauer, Milan
  Tato bakalářská práce má za cíl podat základní přehled vlivu detonovaných nanodiamantů, použitých jako přísada v mazacích prostředcích, na tření, opotřebení a mazání. Shrnuje základní vlastnosti, způsoby výroby a chování ...
 • Analýza výhod progresivního modulu iMachining softwaru SolidCAM 

  Janovský, Petr
  Adaptivní obrábění tvořené prostřednictvím modulu iMachining programu SolidCAM je porovnáváno s offsetovou technologií obrábění na experimentálně vytvořené součástce. V jednotlivých kapitolách jsou popsány tvorby programu, ...
 • Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání 

  Hanuška, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí mechatronické soustavy pro prezentaci kmitání s elektromagnetickým tlumením za účelem jejího praktického využití ve výuce. Součástí je úvod do problematiky související s kmitáním ...

Zobrazit další