Now showing items 156-175 of 590

 • Lamelový hydrogenerátor 

  Poul, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydrogenerátorů, zejména lamelových. Po rešeršní části práce jsou uvedeny základní vztahy pro návrh čerpadla a následný výpočet hlavních rozměrů dle zadaných parametrů. V závěru ...
 • Laplaceova transformace v automatizaci 

  Jakal, Martin
  Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
 • Laserové svařování ocelí v automobilovém průmyslu 

  Paleta, Petr
  V automobilovém průmyslu se začíná nahrazovat odporové bodové svařování laserovým svařováním. V bakalářské práci byl proveden rozbor laserových svařovacích metod, hlavně metoda laserového svařování na dálku, která je použita ...
 • Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví 

  Durda, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stručný popis principu laseru, jeho rozdělení dle různých typů a využití laserů v mnoha oborech lidské činnosti. Hlavní část této práce tvoří přehled využití laserových technologií v ...
 • Legislativní normy platné pro vnější hluk vozidel 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem legislativních norem platných pro vnější hluk vozidel. Úvod je věnován akustice a základním akustickým veličinám. Dále jsou zmíněny zdroje vnějšího hluku vozidel a rozdělení vozidel ...
 • Letecké stavebné práce s vrtuľníkmi 

  Orolin, Pavol
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku použitia vrtuľníkov pri leteckých stavebno-montážnych prácach. Pojednáva o ekonomike prevádzky vrtuľníkov a príčinou veľkej finančnej náročnosti pri tejto činnosti. Práca ...
 • Letové výkony soutěžního modelu letadla 

  Majtán-Černák, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom postupu overenia letových výkonov pre model lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. Najprv je v nej predstavená súťaž so svojimi požiadavkami a pravidlami. ...
 • Lisování matic do plechových polotovarů 

  Drápal, Michal
  Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do problematiky lisování matic, seznámení se s použitými stroji a následné testování a vyhodnocování výsledků. Zalisování je testováno na namáhání krutem a také tahem. V praktické ...
 • Lotkův-Volterrův populační model a jeho zobecnění 

  Zubková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá několika dynamickými systémy nelineárních diferenciálních rovnic, které vycházejí z Lotkova-Volterrova populačního modelu dravec-kořist. Jejím cílem je určení stability a atraktivity ...
 • Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách 

  Schánilec, Vojtěch
  Tenké vrstvy železo-rhodia (FeRh) mají unikátní vlastnosti díky tomu, že prodělávají magnetickou fázovou přeměnu I. druhu, při které dochází ke změně z antiferomagnetické do feromagnetické fáze. Fázovou přeměnu v FeRh lze ...
 • Magnetické vlastnosti materiálů založených na metastabilních vrstvách Fe-Ni 

  Křižáková, Viola
  Metastabilní tenké vrstvy Fe78Ni22 na monokrystalickém substrátu Cu(100) jsou známy svou schopností strukturní a magnetické fázové přeměny indukované ozářením iontovým svazkem. Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací ...
 • Magnetický separátor 

  Šnédar, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení pásového magnetického separátoru s permanentním magnetem určeného pro separaci nežádoucího feromagnetického odpadu z odpadu z třískového obrábění hliníku. Tato zpráva ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Management spolehlivosti 

  Brlica, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu spolehlivosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti spolehlivosti, je popsán vztah spolehlivosti vzhledem ke kvalitě a detailně rozebrán systém ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Komárek, Jakub
  Tato bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se manipulačním zařízením pro nakládání a překládání kontejnerů - závěsnými rámy neboli spreadery. Ty přicházejí do přímého kontaktu s kontejnery dle ISO a zajišťují ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • Materiály používané ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc a jejich charakteristiky ve vztahu na výrobní procesy 

  Byrtus, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá materiály, které se používají ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc při výrobě statických částí leteckých motorů. První část práce definuje požadované vlastnosti materiálů, používaných v ...
 • Materiály pro výrobu ručních palných zbraní 

  Neužil, Tomáš
  Cílem této práce je shrnutí informací o ručních palných zbraní jak z pohledu jejich historického vývoje a to od počátků vzniku puškařského řemesla přes vývoj zámků a historický průřez zbraněmi, které byli během tohoto ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...