Now showing items 378-397 of 590

 • Racionalizace montážního nářadí 

  Straka, Jiří
  Tato bakalářská práce racionalizuje uspořádání montážního nářadí na linkovém pracovišti pomocí principů štíhlé výroby. Cíle práce bylo dosaženo především pomocí analýzy plýtvání a následné implementace metody 5S. Podařilo ...
 • Ranque - Hilshova vírová trubice 

  Bábor, Lukáš
  Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...
 • Recyklace plastů 

  Lasota, Ondřej
  Plasty se díky svým vlastnostem jako je pevnost, trvanlivost, univerzálnost a relativně nízká cena těší velké oblibě. Neustále se zvyšujícím množstvím přispívají ke vzniku odpadů. Nejčastějším způsobem likvidace odpadů je ...
 • Regionální charakteristiky komunálního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a hodnotí vliv drobných podniků na produkci komunálního odpadu v jednotlivých českých regionech. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu produkce komunálních ...
 • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

  Rosecký, Martin
  V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...
 • Rekonstrukce motocyklu Yamaha XS400 

  Ruml, Filip
  Cílem této práce je navrhnout zvedací plošinu na motocykl a popsat rekonstrukci motocyklu Yamaha XS 400 na typ Café Racer. Obsahem je návrh a 3D model plošinového zvedáku, pevnostní kontrola a dokumentace jednotlivých ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů TriTec 

  Dvořáček, Milan
  Tématem mé bakalářské práce je rekonstrukce testeru tlumičů TriTec. Cílem je tedy odstranit nedostatky původní verze testeru, které znemožňovali přesnou a komfortní práci s testerem. TriTec je mobilní rezonanční adhezní ...
 • Rekordní let Františka Nováka Brno – Kulunda z r. 1956 

  Petr, Jan
  Tato bakalářská práce je věnovaná rekordnímu letu Františka Nováka Brno–Kulunda z roku 1956 a naplánování etapového letu do stejné destinace. V první části je popsán samotný rekordní let včetně popisu letounu M-1C Sokol. ...
 • Rentgenová počítačová tomografie chrupavčitých tkání embryí 

  Tesařová, Markéta
  Výzkum chrupavky se standardně realizuje pomocí optických mikroskopů na histologických řezech. Pro objasnění mechanismů jejího vývoje a formování je ale zapotřebí technik, které umožní zobrazit chrupavku ve 3D. Tato práce ...
 • Reprezentace a transformace barevných prostorů pomocí algebry kvaternionů 

  Tichý, Radek
  Tato práce se zabývá využitím kvaternionů pro detekci hran obrazu. Zaměřuje se především na práci s obrazem reprezentovaným v různých barevných prostorech. Nejprve jsou uvedeny základní pojmy a vlastnosti algebry kvaternionů. ...
 • Rešeršní studie fixátorů zlomenin dolních čelistí 

  Semerák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou léčby zlomenin dolní čelisti pomocí dlah a fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné uvedena základní anatomie ...
 • Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení 

  Vaverka, Pavel
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány ...
 • Rešeršní studie totálních endoprotéz temporomandibulárního kloubu 

  Horňas, Jan
  Tato bakalářská se zabývá totálními endoprotézami (TEP) aplikovanými při náhradě temporomandibulárního kloubu (TMK). V práci je provedena rešerše řešené soustavy, ve které je uvedena anatomie TMK, dolní čelisti a žvýkacích ...
 • Rešeršní studie tumorózních TEP kolenního a kyčelního kloubu 

  Věžníková, Tereza
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tumorózních totálních endoprotéz kolenního a kyčelního kloubu. Tumorózní náhrady se uplatňují u pacientů, kteří v důsledku kostních nádorů utrpěli kostní ztráty a znamenají ...
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...
 • Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů 

  Vystrk, Tomáš
  Lebeční implantáty společně s fixátory slouží k obnově funkčnosti poškozeného místa lebky, u které došlo ke vzniku defektu v důsledku zranění, nebo choroby. Při posuzování vhodnosti implantátu a fixátorů jsou významné ...
 • Robotický kit Bioloid Robotis Premium 

  Kohoutek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotické stavebnice Bioloid Robotis Premium kit, a to jak jejím HW, tak s možností využitelného SW a následnou konstrukcí robota typu Human0oid. Cílem práce je seznámit se s dostupnou ...
 • Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu 

  Halama, Jakub
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznání kolenního kloubu z hlediska jeho mechaniky, srovnává kinematiku a dynamiku kloubu při různých pohybových aktivitách běžného života jako: chůze, vstávání ze židle, výstup a ...
 • Rozbor možností určení kritické síly vzpěru u šroubovitého prutu 

  Pokorný, Jan
  Závěrečná práce se zabývá vlivem šroubovitosti prutu na zvýšení kritické síly ztráty vzpěrné stability, zaměřuje se na prut obdélníkového příčného průřezu. Tento problém je v práci rozdělen na dvě základní oblasti. První ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...