Now showing items 497-516 of 590

 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Válcování profilů 

  Sigmund, Lukáš
  Práce se zabývá popisem technologie výroby profilů válcováním za tepla. Definuje podmínky, které se musí při válcování splnit, aby se samotný proces uskutečnil. Dále je popsán postup výroby konkrétního speciálního profilu, ...
 • Ventilační zařízení 

  Kubovčík, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným vývojom 3D modelov systémov ventilačných veterných turbín, vrátane vývoja regulácii. Boli navrhnuté, vymodelované a popísané tri varianty ventilačných zariadení s cieľom zvýšiť ...
 • Vibrace při frézování kovů 

  Dvořák, Jan
  Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototyp v procesu návrhu obráběcího stroje 

  Krejčiřík, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití virtuálního prototypu při návrhu obráběcího stroje. Virtuální prototyp lze rozdělit na vizuální a výpočtový model. Obě části prototypu je možné analyzovat dle požadovaných ...
 • Vizualizace proudění kryogenního helia metodou laserově indukované fluorescence 

  Drahotský, Jakub
  Práce vyhodnocuje použitelnost metody laserově indukované fluorescence (LIF) pro zobrazení proudění kryogenního helia při experimentálním studiu Rayleighovy-Bénardovy konvekce, které probíhá v Ústavu přístrojové techniky ...
 • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

  Janáčková, Lada
  V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...
 • Vizualizace vektorů magnetického pole v reálném čase 

  Kaplan, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizualizaci vektorů magnetického pole v reálném čase. Informaci o magnetickém poli zprostředkovávají senzory magnetické indukce, jejichž výstupní data jsou zpracována ...
 • Vlastnosti agropelet 

  Němeček, David
  Tato práce řeší problematiku spalování agropelet a s tím související výhody a nevýhody jejich použití ve spalovacích zařízeních. V práci je nejprve rozdělena biomasa, přičemž se zaměřuje hlavně na rostlinnou biomasu a ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu 

  Vrábel, Jakub
  Práca sa zaoberá problematikou laserom budenej spektrometrie „LIBS“ a jej využití pri chemickej analýze materiálov. Venuje sa teoretickým základom metódy, ktoré dopĺňa o využitie magnetického poľa pre zvýšenie citlivosti ...
 • Vliv nestabilit na kritický tepelný tok 

  Khůlová, Jitka
  Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro ...
 • Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli 

  Navrátil, Horymír
  V této bakalářské práci jsou popsány metalurgické pochody při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Je zde popsána oxidační i redukční fáze tavby. Dále jsou popsány základní prvky sekundární metalurgie používané ve ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Vliv provozních podmínek na výkon plynové mikroturbíny 

  Freisleben, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií plynových mikroturbín. První část uvádí hlavní principy kombinované výroby energie. Je popsána konstrukce a vlastnosti mikroturbín spolu s hlavními světovými výrobci a jejich ...
 • Vliv řezné rychlosti a dalších parametrů na jakost řezné plochy při řezání slitin hliníku vodním paprskem 

  Hendrych, Jan
  Cílem této práce je seznámení s relativně novou technologií dělení materiálu. Jedná se o dělení materiálu vodním paprskem a následné porovnání výhod a nevýhod s řezáním pomocí laseru a řezání plazmou. Dále je pak pozornost ...
 • Vliv skládkování na výhřevnost biomasy 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce je experimentální ověření vlivu skládkování na parametry biomasy. První část práce se zabývá definicí, vznikem a základním rozdělením biomasy. V další části práce najdeme problematiku ...
 • Vliv směru svařování na hloubku průvaru u MAG metody 

  Šmak, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu směru svařování na hloubku průvaru v ocelovém materiálu S235JR při svařování metodou MAG. První teoretická část práce byla věnována popisu a technologii vybrané metody. Ve druhé – ...
 • Vliv směru vláken dlouhovláknového kompozitu v okolí díry na napětí 

  Tulis, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na koncentraci napětí dlouhovláknových kompozitů s dírou, zejména jaký vliv má na koncentraci napětí řízení směru vláken kompozitu v okolí takové díry. Pro bližší poznání problematiky byly v ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitiny TiAl6V4 

  Fišara, Šimon
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zkoumání vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti6Al4V. V první části teoretické rešerše jsou shrnuty základní poznatky o titanu a jeho ...