Now showing items 21-40 of 590

 • Mobilní manipulační plošina nosnost 300 kg 

  Mahel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá mobilní manipulační plošinou o nosnosti 300 kg. Hlavním cílem je tuto manipulační plošinu navrhnout. Práce se zaměřuje na manipulační plošinu s nůžkovým mechanismem a s elektrohydraulickým pohonem. ...
 • Aktuální trendy a principy měření obráběcích strojů a jejich dílců 

  Nedbal, David
  Tato bakalářská práce se věnuje rešerší v oblasti měření přesnosti obráběcích strojů. Je zde popsána problematika měření obráběcích strojů, výpis geometrických tolerancí a hlavně popis nejmodernějších technologií dnešní ...
 • Rešeršní studie tumorózních TEP kolenního a kyčelního kloubu 

  Věžníková, Tereza
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tumorózních totálních endoprotéz kolenního a kyčelního kloubu. Tumorózní náhrady se uplatňují u pacientů, kteří v důsledku kostních nádorů utrpěli kostní ztráty a znamenají ...
 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice 

  Plachý, Jiří
  Cílem této práce je kompletní návrh automatické tlakové čerpací stanice pro bytový dům, obsahující odstředivé čerpadlo s elektromotorem, řídicí jednotku a příslušenství ve formě potrubního systému, ventilů a tlakových ...
 • Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů 

  Vystrk, Tomáš
  Lebeční implantáty společně s fixátory slouží k obnově funkčnosti poškozeného místa lebky, u které došlo ke vzniku defektu v důsledku zranění, nebo choroby. Při posuzování vhodnosti implantátu a fixátorů jsou významné ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Nekonvenční slinování pokročilých keramických materiálů 

  Suchý, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá nekonvenčními metodami slinování pokročilých keramických prášků. V první části práce byla provedena teoretická literární rešerže o slinování keramických materiálů a mechanismech samotného ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...
 • Návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čistění praním dentálních implantátů 

  Podešva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čištění praním dentálních implantátů. Jsou navrženy dvě varianty. První varianta je mechanismus využívající soustavy vaček a ramen. Druhá ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu 

  Kluzová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá termoelektrickými generátory a jejich aplikacemi. V úvodu je výčet nejpoužívanějších termoelektrických modulů u jednotlivých aplikací generátorů. Dále jsou popsány jednotlivé aplikace ...
 • Výroba řetězového kolečka pro motocykl 

  Šarocký, Robert
  Práce se věnuje návrhu vhodné technologie výroby součásti řetězového kolečka, které je součástí hnací soustavy motocyklu. Výrobní série činí 200 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých způsobů výroby, ze které ...
 • Vlastnosti agropelet 

  Němeček, David
  Tato práce řeší problematiku spalování agropelet a s tím související výhody a nevýhody jejich použití ve spalovacích zařízeních. V práci je nejprve rozdělena biomasa, přičemž se zaměřuje hlavně na rostlinnou biomasu a ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Böhm, Jakub
  V této bakalářské práci je vypracován přehled legislativních požadavků a směrnic požado-vaných dle Evropského parlamentu a Rady v oblasti obráběcích strojů. Dále se práce zabývá harmonizovanými normami v oblasti bezpečnosti, ...
 • Konstrukce nosného rámu pro satelitní anténu 

  Hrdonka, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu pro satelitní anténu. Nosný rám umožní montáž satelitu na osobní automobil. Součástí řešení je i návrh rotačního uložení, které umožní rotaci paraboly kolem vertikální ...
 • Design vysavače do domácí dílny 

  Tkáč, Andrej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh vysávača do domacej dieľne. Bude sa zaoberať technologickým, konštrukčným, ergonomickým a designovým riešením. Výsledok práce bude rešpektovať všetky tieto aspekty.
 • Analýza sendvičových panelů zatížených tlakem metodou konečných prvků 

  Seman, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje možnostiam výpočtového modelovania porúch vznikajúcich v sendvičových paneloch pod tlakovým zaťažením s využitím metódy konečných prvkov. Úvodná, teoretická, časť je zameraná na požiadavky kladené ...
 • Technická příprava výroby vstřikovací formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem této bakalářské práce je shromáždění dat potřebných pro výrobu součásti vstřikovací formy. V úvodní části je rozebrán vývoj plastů a na něj navazující popis jednotlivých částí vstřikovací formy. Následuje rozvržení ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Návrh CNC otočného stolu s kolébkou 

  Tobolka, Ondřej
  Bakalářská práce Návrh CNC otočného stolu s kolébkou si klade za cíl návrh konstrukce zařízení umožňujícího pětiosé obrábění. První část práce je zaměřena na rešerši v oblasti kinematických struktur otočných stolů s kolébkou ...