• Studie přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek 

  Urbánek, Michal
  V bakalářské práci jsou popsány základní informace o legislativách upravujících přepravu nebezpečných látek. Přepravě nebezpečných látek po silnici je věnovaná další část. Následně je proveden rozbor jednotlivých klasifikačních ...
 • Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí 

  Koch, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných úloh z pružnosti pevnosti pomocí Airyho funkce napětí. V práci je nejprve popsáno užití a zavedení této funkce a metody, které funkci využívají při řešení úloh. Ve výpočetní ...
 • Automatická výměna nástrojů - držáky nástrojů 

  Chromčík, Adam
  Bakalářská práce se věnuje automatické výměně nástrojů, držákům nástrojů a jejich upnutí ve vřeteni u obráběcích strojů. Popisuje používané systémy automatické výměny nástrojů a jejich základní dělení. Dále je provedena ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu 

  Vrábel, Jakub
  Práca sa zaoberá problematikou laserom budenej spektrometrie „LIBS“ a jej využití pri chemickej analýze materiálov. Venuje sa teoretickým základom metódy, ktoré dopĺňa o využitie magnetického poľa pre zvýšenie citlivosti ...
 • Návrh zdroje atomů uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v UHV 

  Čalkovský, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části je stručně popsána problematika růstu epitaxních vrstev, teorie atomárních ...
 • Systém pro vyhodnocení pěchovací zkoušky 

  Janečka, Dominik
  Práce se zabývá návrhem měřícího systému pro vyhodnocení pěchovací zkoušky. Veličiny potřebné pro vyhodnocení zkoušky jsou získávány pomocí snímačů měřící aparatury. Potřebné veličiny jsou síla, dráha a teplota. Za tímto ...
 • Chování bublin ve sloupci kapaliny 

  Münster, Filip
  Bakalářská práce se zabývá popisem chování bublin v kapalině. V první části jsou uvedeny základní pojmy a síly, které ovlivňují jejich pohyb, tvar a chování. Druhá část se věnuje odvození vztahů pro matematický model pohybu ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Energetické využití biomasy 

  Mandelík, Ladislav
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, přehled technologií pro její energetické zpracování za účelem výroby elektrické energie a tepla a porovnání současného využívání biomasy v energetických celcích ...
 • Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení 

  Vaverka, Pavel
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány ...
 • Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu 

  Tučková, Eva
  Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách ...
 • Geometrické optimální řízení robotického hada 

  Vechetová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotického hada tzv. trident snake robota, který z hlediska teorie řízení patří mezi neholonomní systémy. Řiditelnost robotického hada je určena základními vektorovými poli avšak ...
 • Inteligentní zelené budovy 

  Kmenta, Ondřej
  Tato práce nabízí soupis technologií používaných v inteligentních komerčních budovách s orientací na energeticky úsporné budovy. Téměř všechny zde uvedené technologie poskytují komerčním budovám zisky ze solární energie, ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Podhora, David
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o přeplňování spalovacích motorů, přičemž důraz je kladen zejména na moderní trendy tohoto oboru. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na základní principy a důvody ...
 • Výroba reálné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu 

  Remeš, David
  Bakalářská práce se zabývá výrobou skutečné součásti pomocí technologie vytavitelného modelu. V práci je popsána charakteristika technologie vytavitelného modelu, následně konstrukce 3D součásti, výroba silikonové formy, ...
 • Přehled možností a způsobů výroby polyetylénových acetabulárních jamek umělého kyčelního kloubu 

  Klus, Patrik
  Tato bakalářská práce poskytuje komplexní přehled možností a způsobů výroby polyetylénových acetabulárních vložek umělého kyčelního kloubu. Popsán je vývoj zpracování polyetylénu od počátku 70. let až po současné trendy. ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Ranque - Hilshova vírová trubice 

  Bábor, Lukáš
  Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...
 • Návrh mechanické závory 

  Kubeš, Ondřej
  První část bakalářské práce zpracovává analýzu nejpoužívanějších koncepcí zábran pro omezení průjezdu vozidel. Takových, které zajišťují bezpečnost hlídaných parkovišť osobních automobilů. Na základě této analýzy je zhotoven ...
 • Tavící agregáty ve slévárnách 

  Toufar, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis vlastností a chod vybraných tavících agregátů ve slévárnách. Stručně byla popsána historie zpracování kovů a vývoj tavících agregátů. Na základě poznatků bylo provedeno rozdělení tavících ...