Poslední příspěvky

 • Umělé srdce 

  Čápová, Ludmila
  Bakalářská práce pojednává o umělém srdci člověka, které je v říši živočichů nejsložitější. Avšak práce zachycuje evoluční vývoj srdcí bezobratlých živočichů i obratlovců. U lidského srdce je kladem důraz na mechanické ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Rešeršní studie fixátorů zlomenin dolních čelistí 

  Semerák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou léčby zlomenin dolní čelisti pomocí dlah a fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné uvedena základní anatomie ...
 • Konstrukční návrh vibroizolační vzpěry s minimálními pasivními odpory 

  Jančík, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí vibroizolační vzpěry, jejíž tlumič využívá magnetoreologickou (MR) kapalinu. Plné využití potenciálu semi-aktivně řízeného MR tlumiče pro zajištění velkého rozsahu regulace tlumení ...
 • Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery 

  Okřina, Lukáš
  Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití ...
 • Analýza a optimalizace pneumatického systému závodního pneumobilu 

  Navrátil, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem nového pneumatického systému, který by měl vést ke zvýšení výkonu a spotřeby závodního pneumobilu Blowfish. Po teoretickém návrhu se zabývá jeho analýzou a to jak nového ...
 • Myčka na obrobky 

  Sláma, Ondřej
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh mycího boxu myčky na obrobky. Cílem práce je návrh složený z početní pevnostní kontroly a návrhový výkres sestavení boxu. Myčka o velikosti 1000x1000 mm umožňuje ...
 • Vliv nestabilit na kritický tepelný tok 

  Khůlová, Jitka
  Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro ...
 • Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem 

  Varhaník, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vyhotovenie technologického návrhu dispozičného riešenia nástrojárne. Našou prvou úlohou bola definícia výrobného sortimentu. Následne sme boli schopní určiť technologické a strojné vybavenie potrebné ...
 • Porovnání drsnosti řezných hran při dělení materiálu CO2 a YbYAG laserem 

  Podaný, Petr
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním drsnosti řezných hran při dělení plynnovým CO2 laserem a pevnolátkovým Yb:YAG laserem. Teoretická část podává základní informace o průmyslových laserech a metodách, které se používají ...
 • Návrh konstrukční úpravy upínání pro motocyklovou GPS 

  Jeniš, Filip
  This bachelor’s degree thesis describes the analysis and subsequent constructive alteration of the faulty clamps for GPS for motorcycles. The thesis begins with the description of several types of clamps, which are regularly ...
 • Návrh předního závěsu kol a úprava řízení závodního pneumobilu 

  Zvoníček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem řízení závodního pneumobilu. Práce obsahuje analýzu původního stavu vozidla a návrhy na modifikaci. Součástí práce je konstrukční řešení řízení společně s výkresovou dokumentací.
 • Modifikace upínacího systému disků pro simulátor elastohydrodynamického kontaktu 

  Repatý, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcia upínacieho systému skleneného disku, ktorý bude použitý na simulátor elastohydrodynamického kontaktu. Upínací systém musí centrovať, vyhadzovať a zároveň rýchlo a pevne ...
 • Modely pro rekonstrukci toku v síti 

  Smejkalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu toku v síti pro oblast odpadového hospodářství. Teoretická část je věnována pojmům z teorie grafů, toků v síti a optimalizace. Následuje představení modelu a jeho ...
 • Výroba prototypu tělesa odsávání CNC frézky na 3D FDM tiskárně 

  Žižlavský, Marek
  Projekt pojednává o výrobě prototypu tělesa odsávání pro CNC frézku. Zvolena byla metoda 3D tisku a to konkrétně FDM. Materiálem pro tisk je PLA. Při tisku bylo užito vrstvení 0,25 mm za teploty trysky 210 °C. Celková doba ...
 • Vysvětlení šplouchání (pohybu) v nádrži - pohybující se nádrži, pevné nádrži 

  Mrázek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelem pohybu kapaliny v nádrži. Je zavedena základní Laplaceova rovnice a stanoveny okrajové podmínky pro obdélníkovou nádrž v klidu a pro nádrž podstupující horizontální ...
 • Galvanické zinkování 

  Půček, František
  Cílem této práce je zpracování rešerše a celkový popis metody galvanického zinkování a technologií při ní používaných. Práce se velkou měrou věnuje korozi jako takové a způsobu jejího vzniku a šíření. Dále se klade velký ...
 • Vliv vlastností obrazových senzorů na kvalitu rekonstrukce kvantitativního fázového zobrazení 

  Šulc, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na šumové vlastnosti obrazových senzorů a jejich vlivu na kvantitativní fázové zobrazení. Byly nasnímány a analyzovány černé snímky dostupných kamer. Vypočítané hodnoty směrodatné odchylky ...
 • Recyklace plastů 

  Lasota, Ondřej
  Plasty se díky svým vlastnostem jako je pevnost, trvanlivost, univerzálnost a relativně nízká cena těší velké oblibě. Neustále se zvyšujícím množstvím přispívají ke vzniku odpadů. Nejčastějším způsobem likvidace odpadů je ...
 • Měření účinnosti odsávání štěrbinového zesíleného sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem 

  Šíp, Jan
  Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl experimentální určení účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem při různých poměrech hybností přiváděného a odsávaného vzduchu. ...

Zobrazit další