• Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů 

  Klíma, Jakub
  Práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických panelů, zejména diagnostikou pomocí termovizní kamery. Jsou zde popsány defekty, které můžeme termovizní kamerou zkoumat a je vysvětlena příčina jejich vzniku. Praktická část ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Realizace úzce směrového akustického měniče 

  Hladký, David
  Diplomová práce pojednává o přenosu úzce směrového svazku zvuku prostřednictvím amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím jevu autodemodulace v nelineárním prostředí a následným zpracováním vstupního signálu pro ...
 • Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je popis matematického aparátu metod skládání několika snímků s různou hodnotou expozice do jediného výsledného obrazu s vysokým dynamickým roz- sahem. Vybrané metody a algoritmy jsou detailně popsány v ...
 • Implementace protokolu EtherCAT pro procesor ARM 

  Prítel, Pavol
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s protokolom EtherCAT a jeho následná implementácia na mikroprocesore ARM 437x od Texas Instruments. Primárne je práca zameraná na implementáciu slave zariadenia a vytvorenie aplikácie ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hodulíková, Tereza
  Diplomová práce v první části rozebírá obecně téma biometrie a hodnocení spolehlivosti biometrických systémů. Následně je popsán otisk prstu a jeho anatomické vlastnosti potřebné pro identifikaci osob. Jsou zmíněny druhy ...
 • Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí 

  Majtán, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou obrazu pomocou hlbokých neuronových sietí. V práci je popísaný princíp digitálneho spracovania obrazu a segmentácia obrazu. Je tu vysvetlený princíp umelých neurónových sietí, model ...
 • Laserový projektor titulků 

  Remeš, Adam
  Obsahem této práce je návrh a realizace HW doplněného o SW pro zařízení na projekci titulků do filmu, který se promítá z promítacího zařízení na 16mm film, synchronizace titulků s filmem, zároveň práce také řeší princip ...
 • Multimódový VKV rozhlasový přijímač 

  Hradňanský, Vladimír
  Cílem této práce je navrhnout mikroprocesorem řízený multimódový VKV rozhlasový přijímač s možností příjmu AM, FM a DAB. Nejdříve je nutné se seznámit s digitálním rozhlasovým vysíláním DAB a jeho funkcí RDS. Poté můžeme ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Vít, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s výstupními parametry 0-25V a 0-2A a možností řídit tento zdroj pomocí prvků čelního panelu, nebo pomocí počítačového ovládacího programu. Obsahem je ...
 • Analýza arytmií v experimentálních záznamech EKG 

  Olšanská, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou experimentálních záznamů EG získaných z izolovaných potkaních srdcí. V teoretické části jsou popsány základy elektrokardiografie a rozdílnosti mezi potkaními a lidskými EG záznamy. ...
 • Řádová analýza signálů 

  Honc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled ...
 • Návrh převodníku AD s nízkým napájecím napětím v technologii CMOS 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 12 bitového řetězového A/D převodníku. Součástí návrhu bylo vytvořit referenční model převodníku v prostředí Matlab a determinovat faktory, které negativně ovlivňují výsledek konverze. ...
 • Bilance elektrodynamických sil působících na kontakt elektrického přístroje. 

  Šic, Pavel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na výpočet, simulaci a experimentální ověření elektrodynamických sil působících na pohyblivý kontakt kompaktního jističe a experimentální proudovodné dráhy. Výsledky z dílčích metod ...
 • Detektor kovů pro průmyslové využití 

  Stehno, Rostislav
  Cílem projektu bylo prozkoumat možnosti detekce kovů a navrhnout detektor kovů pro průmyslové využití. Během návrhu zařízení byly prostudovány různé metody pro detekci kovů a byla zvolena metoda impulsní detekce, která se ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Účinky vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonového kaučuku 

  Pušec, Daniel
  Tato diplomová práce na začátku velmi stručně popisuje princip polovodičů, jejich dělení, fungování, oblasti využití a objasňuje princip pasivací polovodičových součástek. Dále se zabývá teorií silikonů obecně, jejich ...
 • Střídavý zdroj se vzdáleným řízením 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh řízeného střídače, respektive výkonového generátoru simulujícího jednu fázi evropské případně americké rozvodné sítě. Generátor je schopný zanést do výstupního signálu určité poruchové stavy určené k ...
 • Analýza geolokačních databází 

  Zima, Štefan
  Táto práca je zameraná na získavanie a analýzu dát z komerčných geolokačných databáz. Teoretická časť rozoberá techniky geolokácie na základe IP adries, stručne popisuje jednotlivé komerčné databázy a prístup k ich geolokačným ...